دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

منابع پایان نامه ارشد درمورد مدیریت دانش در سازمان، تاریخچه مدیریت دانش

2-4-2) درونی سازی : فرآیند از صافی گذراندن دانش جمع آوری شده جهت استخراج و انتقال اطلاعات مورد علاقه جستجو گران خاصش است . این فرآیند در برگیرنده ، انتشار و ارائه پیشرفت دانش می باشد
میانجی گری : شبیه درونی سازی است . ولی نیاز به انتقال دانش ضمنی با استفاده از عناصر میانجی را مورد توجه قرار می دهد . میانجی ها نوعاً انسانها نیستند ،بلکه نظامها و عاملهای خود کاری هستند که فراهم آوردن اطلاعات و تصفیه سازی اضافی را بر مبنای شرح جستجو گر یا منبع دانش به عهده دارند .
شناخت

[do_widget id=kl-erq-2]

بیرونی سازی درونی سازی
میانجی گری

درونی سازی میانجی گری بیرونی سازی
شناخت
شکل شماره 2-3 چهار کارکرد اساسی دانش (رادینگ،1386،ص:31)
شناخت : کار برد دانش است . در حالی که نظامهای خودکار نظیر نظامهای خبره یا نظامهای مبتنی بر هوش مصنوعی را می توان در این عرصه به کمک گرفت . شناخت در حیطه فرآیند ، دستی باقی می ماند. (، رادینگ ، 1386،ص:32-30)
2-5) تاریخچه مدیریت دانش
دی ماتیا و اودر (1997) بحث می کنند که مدیریت دانش با دو تغییر اساسی ظهور یافت :
کوچک سازی
توسعه تکنولوژی
کوچک سازی :
در طول دهه 80 میلادی ، کوچک سازی، استراتژی مورد علاقه برای کاهش هزینه ها و افزایش سود بود . کوچک سازی سازمانی پاسخی مشترک به اوضاع اقتصادی و دیگر تأثیرات محیطی آن زمان برای بهبود اثر بخشی سازمانها بود.در راستای کوچک سازی ، زمانی که کارکنان سازمان را ترک می کردند ، دانشی که در طول سالیان در راستای شغلشان کسب کرده بودند را نیز با خود می بردند . در این زمان سازمانها دریافتند که اطلاعات و مهارتهای با ارزش را که طی سالها گرد آوری کرده اند را باید حفظ کنند(Martensson,2000,p:207) . بنابراین همزمان با کوچک سازی ، فعالیتها ی در راستای مدیریت دانش صورت گرفت . این فعالیتها شامل آماده سازی و برنامه ریزی برای نو آوری ، ثبت سیاستها و روشها ، تسهیل ، ارتقاء و حمایت از فعالیتها ی تسهیم دانش ، می باشد و این دستورالعملها در ادبیات مدیریت دانش مشترک هستند و نیاز به ثبت دانش به شکل صریح و رمز گذاری شده را همزمان با حمایت و تشویق تسهیم دانش ضمنی بین افراد، پیشنهاد می دهند (Sitlington & Marshall,2011,p:118).
در سال 1991 و برای اولین بار مطالبی درباره مدیریت دانش در مراکز انتشاراتی مشهور به چاپ رسید . شاید بتوان گفت که وسیع ترین کار تحقیقاتی در زمینه مدیریت دانش تا امروز در سال 1995 توسط آقایان کوجیه و نوناکا ، هیرو تاکوچی در سازمان خلق دانش بنام چگونه شرکت های ژاپنی نو آوری و پویایی را به وجود می آورند ؟ صورت پذیرفته است . ( یاریگرروش ، 1374،ص: 24-25)
2-6) تعریف مدیریت دانش
تعاریف و دیدگاههای متفاوتی در خصوص مدیریت دانش وجود دارد و هریک از نظریه پردازان براساس کارکردهایی که برای دانش مدیریت دانش در سازمانها قائلند ، تعاریف خاصی از آن ارائه کرده اند .

]]>