منبع عمده فلوئور عمدتاً آب آشامیدنی است؛ به طوری که اگر آب حاوی یک قسمت در میلیون، فلوئور باشد، روزانه یک تا دو میلی گرم از این عنصر در بدن تأمین می گردد. حدود 25% میلی گرم دیگر نیز از طریق چای و غذاهای جامد به بدن می رسد. ماهی نیز منبع خوبی از فلوئور است. برخی مطالعات نشان می دهند که مقدار فلوئور غذاهای آماده شده یا پخته ممکن است 2 تا 3 برابر بیش از غذاهای تازه باشد و البته این در صورتی است که غذا با آب فلوریده شده تهیه شده باشد. فلوئور موجود در سبزیجات نیز بستگی به فلوریده شدن آب آن منطقه دارد که در آن صورت میزانش افزایش می یابد. مقدار فلوئور رژیم غذایی جوامع ساکن در این مناطق حدود 3 تا 4 برابر بیش از جوامعی است که آب منطقه ی آن ها فلوریده نشده است. جالب است بدانید که یک لیوان چای حاوی یک میلی گرم فلوئور است. غذاهای حیوانی مانند انواع گوشت، جگر و غذاهای دریایی مقادیر قابل توجهی فلوئور به ما می رسانند. پختن غذاها در ظروف تفلون میزان دریافت آن را افزایش می دهد]42[. [do_widget id=kl-erq-2]
1-12-9) اثرات فلوئور بر محیط زیست
فلوئور به طور طبیعی در پوسته ی زمین، جایی که سنگ ها، زغال سنگ و خاک رس وجود دارد، پیدا می شود. فلوئور در خاکی که توسط باد جابه جا شده است، رها می شود. هیدروژن فلوئورید از طریق فرآیند احتراق که در صنعت انجام می شود، وارد هوا می شود. سپس فلوئوریدهایی که وارد هوا شده اند، وارد زمین و آب می گردند. وقتی که فلوئور به ذرات بسیار ریز می چسبد، برای مدت زمان طولانی می تواند در هوا باقی بماند.
زمانی که فلوئور از هوا وارد آب می شود، در رسوبات ته نشین می گردد و زمانی که فلوئور وارد خاک می شود، فلوئور به ذرات خاک متصل می شود. فلوئور در طبیعت از بین نمی رود، بلکه از شکلی به شکل دیگر درمی آید. فلوئوری که در خاک جمع شده است، وارد گیاهان می شود. میزان فلوئوری که توسط گیاه جذب می شود به عواملی مانند نوع گیاه، نوع خاک و مقدار و نوع فلوئوری که در خاک موجود است، بستگی دارد. در مورد گیاهانی که به فلوئور حساس هستند، حتی غلظت های پایین فلوئور هم باعث کند شدن رشد گیاه و آسیب به برگ آنان می شود. جانورانی که از گیاهان حاوی فلوئور تغذیه می کنند، مقدار زیادی فلوئور در بدن آن ها جمع می شود. فلوئور به مقدار زیاد جذب استخوان می شود. در نتیجه، جانورانی که درصد بالای فلوئور دریافت می کنند، از بیماری های پوسیدگی دندان و از بین رفتن استخوان رنج می برند. فلوئور زیاد سبب کندی جذب غذا شده و از رشد بدن جانور جلوگیری به عمل می آید. در نهایت، فلوئور باعث می شود که در هنگام تولد، نوزاد جانورکم وزن باشد]41[.
فصل دوم
محاسبه ی ضریب دوم ویریال گاز فلوئور
با استفاده از روش QCISD(T)/aug-cc-Pvtz
2-1) مقدمه
شکل کلی قانون گاز ایدهآل به صورت معادله ی (1-39) می باشد که این معادله، ادغام قانون بویل، قانون شارل و فرضیهی آووگادرو است. یک گاز ایدهآل گازیست که از معادله ی (2-1) تبعیت کند. گازهای حقیقی فقط در حد چگالی صفر که نیروهای بینمولکولی قابل صرفنظر کردن هستند از این قانون پیروی میکنند.
قوانین ترمودینامیک کلی است و به استنتاج معادلات حالت سیستمهای خاصی محدود نمیشود. معادلات حالت باید بهطور تجربی تعیین شوند. همچنین میتوان مکانیک آماری را برای استخراج یک معادلهی حالت تقریبی بهکار برد و این کار از طریق برخی اشکال فرضی برای برهم کنشهای بینمولکولی در سیستم صورت میگیرد. در مورد گازهای حقیقی با صرف نظر کردن از نیروهای بینمولکولی معادلهی حالت این گازها بهصورت معادلهی حالت گاز ایده آل درمی آید. در واقع، ابتدا که مولکولها به یکدیگر نزدیک میشوند همدیگر را جذب و سپس وقتی با هم برخورد میکنند یکدیگر را دفع میکنند. برای منظور کردن نیروها ی بینمولکولی در سال 1873 وان دروالس معادلهی حالت گاز ایدهآل را اصلاح و معادلهی واندروالس را ارائه کرد:
(2-1)
هر گازی مقادیر a و b خاص خود را دارد. تعیین این مقادیر از روی دادههای تجربی انجام میگیرد که در جداولی فهرستبندی شدهاند. دافعهی بینمولکولی با کم کردن nb از v در معادله لحاظ شده است. به دلیل این دافعه، حجم قابل دسترس مولکولهای گاز کم تر از حجم v ظرف است. ثابت b تقریباً حجم یک مول از مولکولهای آن گاز است. جملهی برای جاذبهی بین مولکولی ا ست. این جاذبه موجب میشود که فشار اعمال شده بهوسیلهی گاز کم تر از مقدار پیش بینی شده از معادلهی گاز ایدهآل باشد. پارامتر a بزرگی قدرت جاذبهی مولکولی ست. b بزرگی اندازهی مولکول را نشان میدهد.یک شکل معادلهی ویریال که معادل بارابطهی زیر است:
(2-2)
به صورت سری توانی از P بهکار میرود که در معادله ی (1-41) آمده است. در این معادله برای برقراری ارتباط میان ضرایب ، ،…با B، C، … معادلهی (2-2) را برای P حل، این عبارت را در سمت راست (1-41) جایگزین و ضریب هر توانی از را با همان توان در (2-2) مقایسه میکنیم. نتایج حاصل برای دو ضریب اول مطابق معادله ی (1-42) است. اگر p بزرگ نباشد جملات بعد از با معمولاً قابل صرف نظر بوده و میتوانند حذف شوند. در فشارهای بالا، جملات بالاتر مهم میشوند. در فارهای خیلی بالا به معادلهی ویریال غیرقابل استفاده است. برای گازها در ناحیهی صفر تا یک یا دو اتمسفر، میتوان جملات بعد از جملهی دوم در (3-2) و (4-2) را مشروط بر آنکه T خیلی کوچک نباشد، کنار گذاشت.
معادلهی (1-43) راه مناسب و دقیقی برای تصحیح غیر ایدهآل بودن گاز در فشار کم است. معادلهی (1-43) نشان میدهد که در P کم، ضریب دوم ویریال B(T) میزان تصحیح حجم مولی گاز ایدهآل است ]42[.
اولین ضریب ویریال برابر عدد یک است. سومین ضریب ویریال نسبت به دومین ضریب ویریال با حجمهای مولی یکسان اهمیت کمتری دارد
از معادلهی ویریال برای تاًیید نکتهی مهمی استفاده میشود. اگرچه معادلهی حالت یک گاز حقیقی ممکن است با معادلهی حالت یک گاز ایدهآل در فشارهای کم تطبیق پیدا کند ولی در این محدوده همهی خواص یک گاز حقیقی در سازگاری کامل با خواص گاز کامل نیست. چون ضرایب ویریال بستگی به دما دارند، ممکن است دمایی وجود داشته باشد که به ازای آن وقتی فاکتور تراکمپذیری به سمت یک میل میکند و شیب این کمیت در فشار پایین با حجم مولی بالا صفر شود. در این دما در محدودهی p→0 خواص گاز حقیقی با گاز کامل تطبیق پیدا میکند که به آن دمای بویل (TB) میگویند. اگر در محدودهی p→0 ضریب ویریال B در دمای بویل صفر باشد شیب فاکتور تراکمپذیری مقدار صفر را خواهد داشت، بنابراین از معادلهی (2-2) عبارت در دمای بویل نتیجه میشود]8[.
مکانیک آماری معادلاتی برای ارتباط ضرایب ویریال با انرژی پتانسیل نیروهای بینمولکولی ارائه میکند. از اصطلاح مکانیک آماری ضرایب ویریال، آشکار است که ضرایب دوم، سوم، چهارم و … ویریال انحراف از رفتار اید ه‎آلی را وقتی که برخورد های دو، سه، چهار و … مولکولی در گاز ها اهمیت پیدا می کنند، نشان می دهند. بنابراین در چگالی های پایین، انحراف از اید ه‏آل بودن به قدر کافی با ضریب دوم ویریال توضیح داده می شود. در حالی که در چگالی های بالاتر باید از مقادیر ضرایب ویریال بالاتر نیز استفاده کرد. دامنه ی اعتبار بسط ویریال با همگرایی سری محدود می شود. این سری در حدود چگالی های مایع واگرا می شود. بنابراین کاربرد اصلی معادله ی ویریال حالت در معادله ی گاز ها در چگالی های متوسط و پایین است[38و39].
یکی از کاربردهای ضریب دوم ویریال ارزیابی پتانسیلهای محاسبه شده میباشد که در این پایاننامه از آن استفاده خواهد شد، بدین صورت که به محاسبهی ضریب دوم ویریال گاز فلوئور با استفاده از پتانسیلهای گردآوری شده از مجموعه پایه aug-cc-pVTZدر سطح نظری QCISD(T) پرداخته خواهد شد.
2-2) تاریخچهی محاسباتی ضریب دوم ویریال
ضریب دوم ویریال مولکول‎های متقارن محوری ، ، ، و توسط اسلامی و همکارانش در سال 2001 محاسبه شده است [44].
]]>