دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

منبع تحقیق درباره روش حداقل مربعات، محصولات کشاورزی

(2-6)
در رابطه فوق، تولید نهایی نهاده iام می باشد.
توضیحات فوق بیانگر آن است که با برآورد تابع تولید برای هر محصول می توان برآوردی از تولید نهایی هر نهاده را به دست آورد که چنان چه در قیمت محصول مربوطه ضرب شود برآوردی از ارزش نهایی تولید که برابر با ارزش اقتصادی نهاده مورد نظر است حاصل می شود. بنابراین، چنان چه مقدار نهاده شبه ثابت آب را با W نشان داده و ارزش اقتصادی آن را نامیده، آنگاه از رابطه ی زیر قابل محاسبه است.
(2-7)
از رابطه (2-7) مشخص است که ارزش اقتصادی آب متاثر از تولید نهایی آن می باشد. با توجه به ارتباط متقابل فنی بین نهاده ها در جریان تولید که توسط توابع تولید انعطاف پذیر مانند ترانسلوگ، لئونتیف و درجه دوم تعمیم یافته قابل نمایش می باشد، تولید نهایی نهاده آب علاوه بر اینکه تابع مقدار مصرف خود آب می باشد تابعی از سطوح مصرف نهاده های دیگر نیز هست، بنابراین ارزش اقتصادی برآورد شده از طریق آن نیز تابعی از میزان مصرف دیگر نهاده های لحاظ شده در جریان تولید خواهد بود. بر همین اساس ارزش اقتصادی آب در سطوح مختلف مصرف سایر نهاده ها قابل برآورد می باشد. برای محاسبه ی یک قیمت واحد برای نهاده آب، ارزش اقتصادی آن در میانگین مصرف سایر عوامل تعیین می شود. به عبارت دیگر قیمت سایه ای آب برای یک واحد تولیدی که سایر نهاده ها را در سطح متوسط مصرف مشاهدات مورد مطالعه مصرف می نماید محاسبه می شود. این قیمت نشان دهنده حداکثر ارزشی است که چنین واحد تولیدی مایل به پرداخت آن برای مصرف آخرین واحد آب می باشد.
با برآورد تابع تولید برای هر یک از محصولات مورد نظر علاوه بر محاسبه ی ارزش اقتصادی آب، عکس العمل تولید محصولات کشاورزی به تغییر در قیمت مقدار آب نیز به صورت زیر قابل اندازه گیری است:
(2-8)
در رابطه فوق، کشش تولیدی آب می باشد که آن نیز تابعی از میزان مصرف خود آب و دیگر نهاده های به کار رفته در جریان تولید می باشد. این رابطه نشان می دهد که اگر مقدار مصرف آب یک درصد افزایش داده شود مقدار تولید چند درصد افزایش می یابد. با توجه به این که ارزش کرانه ای تولید آب معادل قیمت هر واحد از این نهاده است و تولید کرانه ای (نهایی) آب یکی از دو جزء تشکیل دهنده ی ارزش کرانه ای آب است، لذا هر قدر تولید نهایی آب در محصولی بیشتر باشد (با ثابت بودن قیمت های محصول) تولید کننده کشاورزی (مصرف کننده آب) حاضر خواهد بود بهای بیشتری را برای آب بپردازد.
در رابطه (2-7)، ارزش اقتصادی آب در سر مزرعه را نشان می دهد. با توجه به وجود تلفات آب در شبکه های آبیاری چنان چه بخواهد قیمت آب را در ابتدا کانال محاسبه شود، قیمت یاد شده می بایست تعدیل شود. این عمل با در دست داشتن میزان راندمان انتقال برای هر نقطه از شبکه قابل انجام می باشد. اگر خروجی منبع یا دهانه سد به عنوان محل مبنا برای تعیین قیمت آب قرار داده شود به صورتی که درذیل توضیح داده می شود، می توان ارزش اقتصادی آب در دهانه سد یا منبع را برآورد نمود (چاکراورتی و رماست، 1991):
اگر q حجم آب تحویلی در سر مزرعه، Q حجم آب ارسالی از منبع اصلی و h راندمان انتقال کانال های آب باشد حجم آب تحویلی در سر مزرعه از رابطه (2-9) به دست می آید:
(2-9)
اکنون با استفاده از تابع تولید ارزش تولید کرانه ای آب کشاورزی در سر مزرعه از رابطه زیر قابل برآورد است:
(2-10)
که در آن، ارزش تولید کرانه ای آب در سر مزرعه، P قیمت محصول و تولید کرانه ای محصول می باشد، آنگاه ارزش تولید کرانه ای (ارزش اقتصادی) آب در محل دهانه سد از رابطه زیر به دست می آید:
(2-11)
در این رابطه، ارزش تولید کرانه ای (ارزش اقتصادی) آب ارسالی در محل منبع اصلی (سد) است.
برای تخمین ارزش (قیمت) آب در رویکرد تابع تولید و پس از برآورد تابع برای هر یک از محصولات به سه طریق می توان عمل نمود:
برآورد ارزش اقتصادی آب مصرفی در یک محصول برای تولید کنندگان مختلف محصول با استفاده از رابطه (2-7) در میانگین مصرف سایر نهاده ها،
برآورد ارزش اقتصادی آب مصرفی در یک محصول برای هر یک از تولید کنندگان مختلف (با استفاده از رابطه (2-7) و محاسبه ی یک میانگین قیمت.
محاسبه ی ارزش اقتصادی آب برای مصرف کنندگان کارآمد و مصرف کنندگان ناکارآمد به صورت جداگانه و تعیین قیمت آب بر اساس ارزش اقتصادی این نهاده برای گروه کارآمد.
طبعاً روش سوم در قیمت گذاری آب مصرف این نهاده را برای تولید کنندگان کارآمد محصولات مقرون به صرفه می نماید و دیگر تولیدکنندگان را نیز تشویق به افزایش کارایی در مصرف سایر نهاده ها می کند. بنابراین چنان چه افزایش بهره وری آب مورد توجه باشد رویکرد سوم مناسب ترین خواهد بود.
برای تعیین ارزش اقتصادی آب به روش سوم ابتدا می بایست تابع تولید مرزی برآورد شود و کارایی زارعین مصرف کننده آب تعیین گردد. سپس با به کار گیری رابطه (2-7) ارزش اقتصادی آب در سطح مصرف سایر نهاده ها برای زارعین با کارایی های مختلف محاسبه گردد و ارزش به دست آمده برای کارآمدترین زارع ملاک قیمت گذاری قرار گیرد. در این راستا می توان از تابع تولید برآورد شده (2-4) استفاده نموده و تابع تولید مرزی را به روش حداقل مربعات تصحیح شده برآورد کرد.
بر ای برآورد تابع تولید مرزی به روش COLS جمله عرض از مبدا حاصل از تابع تولید (2-4) طوری تصحیح می شود که هیچ یک از مشاهدات در بالای تابع مرزی قرار نگیرد. در حقیقت معادله رگرسیون (2-4) به اندازه ای به سمت بالا منتقل می شود که هیچ یک از جملات اخلال م ثبت نباشند. این کار با جمع کردن جمله عرض از مبدا تابع تولید (2-4) با بزرگترین جمله خطای مثبت انجام پذیر است (ریچموند، 1975). با برآورد تابع تولید مرزی و محاسبه نسبت مقدار تولید حاصل از برآوردهای OLS به مقدار تولید حاصل از برآوردهای COLS کارایی کشاورزان به دست می اید. در این روش برای محاسبه ی کارایی مقدار تولید هر کشاورز نسبت به مقدار تولید زارع کاراتر (زارعی که بیشترین مقدار تولید را از مقدار مشخصی از نهاده ها به دست آورده است) سنجیده می شود. پس از آن ارزش آب برای کاراترین و ناکاراترین زارع نیز مشخص می شود.

]]>