دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

منبع تحقیق درباره منابع اطلاعاتی، تابع تقاضای آب

همان طور که گفتیم به منظور تعیین ارزش اقتصادی آب، می توان از معیار ارزش تولید نهایی نهاده یعنی ارزش محصولی که به واسطه ی به کارگیری یک واحد اضافی از نهاده به دست می آید، استفاده کرد. چنان که از رابطه ی (3-13) نیز مشخص است، ارزش تولید نهایی نهاده ها از جمله نهاده ی آب به صورت زیر قابل ارائه است:
(3-20)
ارزش تولید نهایی نهاده را می توان بر حسب کشش تولید آن نهاده نیز بیان کرد. چنان که می دانیم کشش تولید نهاده ی () به صورت زیر تعریف می شود:
(3-21)
بنابراین ارزش اقتصادی هر متر مکعب آب آبیاری از رابطه زیر حاصل میشود:
(3-22)
با قرار دادن مقادیر متوسط تولید و آب مصرفی به جای و ارزش اقتصادی آب آبیاری در منطقه فومنات به دست خواهد آمد.
3-5- جامعه، نمونه آماری و روش نمونه گیری
جامعه آماری در این پژوهش، کشاورزان ناحیه فومنات استان گیلان می باشند. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از روش میدانی، پرسشنامه و مصاحبه حضوری در سال زراعی 1392-1391 بدست میآید. همچنین، علاوه بر منابع اطلاعاتی میدانی، پایگاههای اطلاعاتی رسمی کشور و اطلاعات حاصل از ارگانها و سازمانهای مرتبط دیگر روش گردآوری اطلاعات میباشد. پرسشنامه مورد استفاده در سه بخش اصلی شامل بخش اول ویژگیهای اقتصادی- اجتماعی زارعین، بخش دوم منابع آب آبیاری در دسترس و هزینه تامین آب آبیاری و بخش سوم مقادیر مصرف نهادهها و هزینههای مربوط به تامین نهادهها طراحی شده است. نمونه گیری به روش تصادفی ساده انجام شد و تعداد 110 شالیکار این منطقه مورد مصاحبه قرار گرفتهاند.
3-6- جمع بندی
در این فصل به تعریف تابع تولید و انواع توابع تولید مورد استفاده در برازش تابع تولید برنج دانه بلند مرغوب در ناحیه فومنات پرداخته شد. همچنین، نحوه محاسبه ی ارزش اقتصادی آب آبیاری (ارزش تولید نهایی آب)، به وسیله تابع تولید ارائه گردید. در نهایت، پس از بیان چگونگی استخراج تابع تقاضای آب آبیاری برای شالیکاران منطقه فومنات، جامعه آماری، نمونه و روش جمع آوری داده ها شرح داده شد. بر مبنای چارچوب روششناسی فوق در فصل بعد مهمترین نتایج حاصل از برازش الگوها ارائه میشود.
فصل چهارم
نتایج و بحث
4-1- مقدمه
با توجه به اهداف مدنظر پژوهش حاضر، در این فصل پس از ارائه آمار توصیفی مربوط به الگوی مصرف نهادهها، هزینه تولید، مقادیر ستانده و درآمدهای حاصل برای مزارع نمونه مورد مطالعه در ناحیه آبیاری فومنات، فرمهای تابعی مختلف تولید براساس دادههای مقطعی جمعآوری شده از مزارع نمونه برازش شد. در ادامه براساس نتایج حاصل، فرم تابعی تولید برتر به منظور تعیین ارزش اقتصادی آب آبیاری در این ناحیه آبیاری مورد مطالعه مشخص گردید. محاسبه تابع تقاضای آب آبیاری و تعیین مقادیر اریب در ارزش اقتصادی آب آبیاری به سبب کاربرد فرم تابعی تولید نامناسب از دیگر نتایج ارائه شده در این فصل میباشد.
آمار توصیفی
4-1-1 – وضعیت سن
در این تحقیق محدوده های سنی از کمتر از 30 تا بیش از 70 سال تعیین شده است. همچنین فاصله ی این محدوده ی نیز 10 ساله در نظر گرفته شد. برای بررسی وضعیت سنی زارعین نیز از درصد فراوانی در هر یک از محدوده های سنی استفاده شده است.
وضعیت سنی شالیکاران شهرستان صومعه سرا در جدول و شکل 4-1 نشان می دهد که، بیشترین شالیکاران مورد مطالعه در محدوده ی سنی بین 40 تا 49 سال قرار دارند به بیان دیگر نزدیک به 18/48درصد از شالیکاران در این محدوده ی سنی هستند. شالیکاران با سنی بالاتر از 70 سال و کمتر از 30 سال نیز حدود 73/2درصد جمعیت را شامل می شوند. در مجموع نزدیک به 27/97 درصد از زراعین در سنین بین 30 تا 70 سال قرار دارند
جدول 4-1- وضعیت سنی شالیکاران مورد مطالعه
محدوده سنی
تعداد
درصد فراوانی

]]>