دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

منبع تحقیق درمورد استان آذربایجان شرقی، مهارتهای انسانی

2-10-2-ارقام انگور در ایران…………………………………………………………………………………………………………………………….23 [do_widget id=kl-erq-2]
2-10-3-ارقام انگورمورد کشت دراستان آذربایجان شرقی …………………………………………………………………………………..23
2-10-4- ارقام مورد کشت در ملکان…………………………………………………………………………………………………………………24
2-11-سطح زیر کشت و میزان تولید………………………………………………………………………………………………………………….24
2-11-1-سطح زیر کشت و میزان تولید انگور در دنیا…………………………………………………………………………………………..24
2-11-2-سطح زیر کشت و میزان تولید انگور درایران ………………………………………………………………………………………..24
2-11-3-سطح زیر کشت و میزان تولید انگور درمنطقه ………………………………………………………………………………………25
2-12-تعریف مدیریت ………………………………………………………………………………………………………………………………………25
2-13-اهمیت مدیریت……………………………………………………………………………………………………………………………………….25
2-14- وظایف مدیریت……………………………………………………………………………………………………………………………………..26
2-14-1- طرح ریزی………………………………………………………………………………………………………………………………………..26
2-14-2- سازماندهی………………………………………………………………………………………………………………………………………..27
2-14-3- هدایت………………………………………………………………………………………………………………………………………………27
2-14-4- کنترل………………………………………………………………………………………………………………………………………………27
2-15-مهارتهای لازم مدیریتی……………………………………………………………………………………………………………………….27
2-15-1-مهارتهای فنی…………………………………………………………………………………………………………………………………28
ادامه فهرست مطالب
2-15-2- مهارتهای انسانی…………………………………………………………………………………………………………………………..28
شماره و عنوان مطالب صفحه
2-15-3- مهارتهای ادراکی…………………………………………………………………………………………………………………………..28
2-16- تعریف روشهای مختلف مدیریتی………………………………………………………………………………………………………..28
2-16-1- تعریف و تاریخچه روش کشت سنتی…………………………………………………………………………………………………29
2-16-2- تعریف و تاریخچه روش کشت روسیمی…………………………………………………………………………………………….29
]]>