پایان نامه مدیریت

منبع تحقیق درمورد ساختار سازمانی

خروجی می باشد که در ذیل به آن اشاره می شود.
خرجی اول(جدول4-1) به ترتیب مقدار شاخص KMO، مقدار آماره آزمون بارتلت (که تقریبی از آماره کای دو است)، درجه آزادی و sig آزمون را نشان می دهد. از آنجاییکه مقدار شاخص KMO برابر 865/0 است (نزدیک به یک) تعداد نمونه (تعداد پاسخ دهندگان پرسشنامه شماره 1) برای تحلیل عاملی کافی می باشد. همچنیت مقدار sig آزمون بارتلت، کوچکتر از 5 درصد است که نشان می دهد تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار مدل عاملی، مناسب است و فرض شناخته شده بودن ماتریس همبستگی، رد می شود
جدول 4-1.خروجی KMO و آزمون بارتلت
KMO and Bartlett’s Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
.865
Bartlett’s Test of Sphericity
Approx. Chi-Square
4951.374
df
1378
Sig.
.000

خروجی دوم (جدول4-2) به ترتیب اشتراک اولیه و اشتراک استخراجی را نشان می دهد. اشتراک یک متغیر برابر همبستگی چند گانه (R2) برای متغیرهای مربوطه با استفاده از عامل ها (به عنوان پیش بینی کننده) است. به دلیل این که ستون اشتراک اولیه، اشتراک ها را قبل از استخراج عامل (یا عامل ها) بیان می کند، تمامی اشتراک های اولیه برابر 1 می باشد. هرچه مقادیر اشتراک استخراجی بزرگتر باشد، عامل های استخراج شده، متغیر ها را بهتر نمایش می دهند. اگر هر یک از مقادیر اشتراک استخراجی بسیار کوچک باشند، ممکن است استخراج عامل دیگری الزامی شود.
جدول4-2. اشتراک استخراجی داده ها
Communalities
Initial
Extraction
برگزاری تعداد همایشات در دانشگاهها
1.000
.511
امتیازات پژوهشی که در اختیار دانشگاه ها گذاشته میشود
1.000
.517
تعاملات علمی بین المللی دانشگاهها
1.000
.677
حمایت مالی که از طرف وزارت علوم در اختیار دانشگاهها گذاشته می شود
1.000
.445
تعداد مجلات پذیرفته شده و انتشار یافته در دانشگاه
1.000
.358
ارتقاء اساتیددر دانشگاهها
1.000
.426
حضور دانشجویان خارجی در دانشگاهها
1.000
.474
تعداد استادان دارای کرسی
1.000
.565
ایجاد اتاق های فکر در دانشگاهها
1.000
.280
رقابت فعال دانشگاهها
1.000
.351
کیفیت در خدمات ارائه شده توسط دانشگاهها
1.000
.511
مشاوره و راهنمایی گرفتن از متخصصان دانشگاهی
1.000
.448
رفتار اداری( کارکنان)
1.000
.639
گردش امور ( نحوه انجام دادن کارها در دانشگاهها)
1.000
.653
توانایی نیروی کار
1.000
.605
انگیزه کارکنان
1.000
.706
مهارتهای کارکنان و آموزش آنها
1.000
.729
تشکیل دوره های آموزشی برای کارکنان
1.000
.669
سفر به کشور های دیگر جهت فرصت مطالعاتی
1.000
.351
استفاده از تکنولوژی و منابع آن
1.000
.656
یادگیری مهارتهای فنی و آموزشی
1.000
.625
استراتژی دانشگاهها در استفاده از تکنولوژی و IT
1.000
.634
تاثیر فناوری اطلاعاتی
1.000
.490
استفاده از منابع دانشی
1.000
.647
ایجاد سازمان یادگیرنده
1.000
.494
ایجاد مکانهایی برای اساتید و کارمندان جهت به روز رسانی اطلاعاتی
1.000
.455
باز سازی ساختار فضایی دانشگاه
1.000
.529
به روز کردن امکانات دانشگاهی
1.000
.545
ایجاد و توسعه ایده در مورد نوآوری دانشگاهها
1.000
.688
فنون مربوط به انتخاب و ارزیابی عملکرد نوآوری
1.000
.671
مکانیزم بکارگیری نوآوری در دانشگاهها
1.000
.565
تفکیک پذیری ساختار سازمانی دانشگاهها
1.000
.556
ایجاد دانشگاههایی با ساختار سازمانی متمرکز
1.000
.681
رسمی بودن امور دانشگاهی
1.000
.617
انعطاف پذیر بودن ساختار دانشگاهی
1.000
.542
ایجاد شبکه های ارتباطی در دانشگاهها
1.000
.477
فرهنگ همکاری در دانشگاهها
1.000
.699
فرهنگ ریسک پذیری در دانشگاهها
1.000
.559
نتیجه گرا بودن دانشگاهها
1.000
.593
باز گرا بودن(یعنی نیاز های اجتماعی را برطرف کردن)
1.000
.469
چشم انداز و اهداف دانشگاهها
1.000
.577
میزان اتخاذ تصمیمات استراتژیک در سازمان
1.000
.526
استراتژی نوآوری منابع انسانی
1.000
.622
فعالیت های نوآوری و توسعه آن
1.000
.577
ارتقاء دادن ماشین ها، تجهیزات و نرم افزارها
1.000
.591
آموزش ضمن خدمت
1.000
.429
جذب سرمایه تحقیقاتی
1.000
.543
شخصیت مدیران دانشگاهی
1.000
.581
ایجاد انگیزه در کارکنان
1.000
.660
داشتن مدیرانی با سبک رهبری انتقالی
1.000
.388
داشتن مدیرانی با سبک رهبری مشارکتی
1.000
.498
چشم انداز دانشگاهها در ایجاد نوآوری
1.000
.538
مشتری مداری دانشگاهها.(دانشجویان)
1.000
.409
Extraction Method: Principal Component Analysis.

]]>