دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

منبع تحقیق درمورد سرمایهی اجتماعی، پایگاه اقتصادی

[do_widget id=kl-erq-2]

سرمایههای فرهنگی
جدول 4-38- ضریب همبستگی و ضریب تعیین برای بررسی شدت رابطه متغیر مستقل با متغیر وابسته
خطای استاندارد برآورد ضریب تعیین تعدیل شده ضریب تعیین ضریب همبستگی چندگانه مدل
78467/13 022/. 025/. 59/. 1 خانهدار
4-8- استفاده از تحلیل مسیر به منظور اثبات عوامل شناسایی شده
روش تحلیل مسیر، تعمیمی از رگرسیون معمولی بوده که قادر به بیان آثار مستقیم، آثار غیر مستقیم و اثر کل هریک از متغیرهای مستقل برای متغیرهای وابسته است یا به بیان منطقی، میتواند روابط و همبستگی مشاهده شده میان آنها را تفسیر کند. هدف تحلیل مسیر، به دست آوردن برآوردهای کمی برای روابط علی در میان مجموعهای از متغیرها است. در این تحلیل هشت عامل به عنوان عوامل مؤثر بر مصرف نمایشی زنان شناسایی شدند؛ که این هشت عامل متغیر مستقل و عامل مصرف نمایشی متغیر وابسته در نظر گرفته شد. توجه به دادهها و تحلیل مسیر انجام شده در مدل، نتایج مطابق با مدل زیر است. جدول (4-39) اثر مستقیم و غیر مستقیم و اثر کل متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته را نشان میدهد. با توجه به فرضیات آزمون شده متغیرهای دینداری ، طبقه(پایگاه) اقتصادی- اجتماعی، میزان استفاده از رسانه و سرمایه اقتصادی دارای اثرات منفی و معکوس بر مصرف نمایشی هستند. اما علاقه به جلب توجه، سرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنگی و انگیزه تمایز بیشترین تأثیر را بر مصرف نمایشی اعمال میکنند. در این بین انگیزه تمایز و علاقه به جلب توجه بیشترین درصد را به خود اختصاص دادهاند.
جدول 4-39- مقایسه میزان تأثیر مستقیم و غیرمستقیم و کل متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته
متغیرها اثر مستقیم اثر غیر مستقیم اثر کل
دینداری 01/. 037/.- 027/.-
طبقه(پایگاه) – 004/.- 004/.-
میزان استفاده از رسانه 18/.- 029/.- 20/.-
علاقه به جلب توجه 33/. – 33/.
سرمایه اقتصادی 000/. – 000/.
سرمایه اجتماعی 29/. – 29/.
سرمایه فرهنگی 20/. – 20/.
انگیزهی تمایز 42/. – 42/.
4-9- تحلیل مدل تجربی
مدل تجربی بدست آمده بر اساس یافتههای پژوهش مکانیزمهای مؤثر بر مصرف نمایشی زنان را شناسایی کرده است(یافتههای مدل بر اساس کل حجم نمونه میباشد). براساس مدل تجربی مورد نظر دینداری، طبقه (پایگاه اقتصادی- اجتماعی) ، میزان استفاده از رسانه بطور مستقیم با مصرف نمایشی رابطه ندارند اما از طریق مکانیزمهای سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی بر انگیزه تمایز و علاقه به جلب توجه تأثیر گذاشته و در نهایت میزان مصرف نمایشی را تعیین میکند. در واقع انگیزهی تمایز و علاقه به جلب توجه در مدل تجربی بیشترین میزان تأثیرگذاری بر مصرف نمایشی زنان را دارند. این رابطههای معنیدار ممکن است از گروه زنان شاغل و در برخی موارد ازگروه زنان خانهدار تأثیرپذیری داشته باشد. بر طبق نظریه وبر دینداری کنشهای فرد، ارزشها و افکار فرد را تعیین میکند که در این مدل از طریق مکانیزمهای سرمایهی اجتماعی و انگیزه تمایز بر مصرف نمایشی تأثیر میگذارد. به بیان بوردیو انواع سرمایهها با طبقهی فرد در ارتباط هستند. در واقع بوردیو معتقد است مصرف به عنوان تمایز اجتماعی عمل میکند و نشان میدهد که الگوی خاص مصرف، با هدف ایجاد و حفظ تمایزات اجتماعی بکار میرود. همچنین از نظر وبلن علاقه به جلب توجه و انگیزهی تمایز نوع مصرف فرد را تعیین میکند که همان مصرف نمایشی یا تجملی است. همه نظریات مطرح شده در چارچوب با مدل تجربی بدست آمده همخوانی دارد. سرمایه اجتماعی رابطهی بالایی را با مصرف نمایشی نشان میدهد. با استفاده از یافتههای بدست آمده در تحلیل عاملی مشخص شد که در بعد سرمایهی اجتماعی، مشارکت و اعتماد دارای رابطهی بالایی با مصرف نمایشی هستند. در واقع سرمایهی اقتصادی بطور مستقیم با مصرف نمایشی رابطه ندارد بلکه سرمایهی اقتصادی از طریق طبقه بر میزان سرمایهی اجتماعی فرد تأثیر میگذارد و سرمایه اجتماعی نیز بطور مستقیم یا از طریق انگیزهی تمایز بر مصرف نمایشی تأثیرگذار خواهد بود.

27/ . 12/.
10/.
10/.
18/. 29/. 14/.
22 29/.
42/. 16/.
20/. 12/. 21/. 30/.

]]>