دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

منبع تحقیق درمورد عوامل مؤثر بر عملکرد، بهره وری عوامل تولید

1-5- هدف (اهداف) پژوهش: [do_widget id=kl-erq-2]
هدف اصلی در این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد اقتصادی روش‏های مدیریتی روسیمی وسنتی در تولید انگور شهرستان ملکان می‏باشد و از طرف دیگر اهداف فرعی در این تحقیق به شرح زیر عنوان می گردد :
بررسی ساختار اجتماعی – اقتصادی واحد‏های تولید کننده انگور
.بررسی عملکرد اقتصادی واحدهای تولید کننده انگور در دو رویکرد سنتی و روسیمی
مقایسه مهارتهای مدیریتی در دو رویکرد سنتی و روسیمی
بررسی عوامل مؤثر بر توسعه واحد‏های تولیدکننده انگور در دو رویکرد سنتی و روسیمی
بررسی مشکلات و تنگناهای موجود در مناطق تحقیق به جهت رشد و یا عدم روند روسیمی شدن در تولید انگور مقایسه مهارتهای مدیریتی در دو رویکرد سنتی و روسیمی
1-6- بررسی مطالعات انجام شده:
علی رغم اهمیت بالای منطقه مورد نظر در تولید انگور، تاکنون هیج تحقیقی به بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد اقتصادی روش‏های مدیریتی مختلف تولید انگور صورت نگرفته است. در این تحقیق درصدد هستیم که به بررسی این عوامل در این منطقه پرداخته و راهکارهایی را ارائه نماییم.
جوان و همکاران( 1391) به تعیین عوامل مؤثر بر عملکرد اقتصادی و کارایی تولید انگور در شهرستان مشگین شهر پرداختند در این تحقیق مقدار تولید انگور در روش روسیمی به مقدار 2/15763 کیلوگرم در هکتار بیشتر از روش سنتی میباشد و همچنین سودناخالص انگور در واحد سطح روش روسیمی به مقدار 38754664 ریال بیشتر از روش سنتی میباشد.
غفاری قرهباغ و همکاران(1391) به ارزیابی انرژی و اقتصادی تولید انگور در باغات انگور روسیمی و سنتی در شهرستان ارومیه پرداختند. در این تحقیق دریافتند که تآثیر نوع روش کشت باغات کل انرژی ورودی در در روش کشت روسیمی به طور معنیداری بیشتر از سنتی میباشد و همچنین عملکرد محصول در دو روش داربستی( روسیمی) و سنتی تفاوت معنیداری نداشت و نسبت سود به هزینه در این باغات به طرز معنیداری بالاتراز باغات سنتی است و میانگین درآمد خالص روش روسیمی به طور معنیدار بیشتر از روش کشت سنتی بود.
راسخ جهرمی و ناصری جهرمی (1390) به تخمین و تحلبل اقتصادی تابع تولید مرکبات در استان فارس پرداختند. در این بررسی جهت شناسایی و بررسی موضوع تحقبق و ارائه الگوی نظری، جمع‏آوری آمار و اطلاعات از روش اسنادی، مصاحبه و مشاهده بوده است. روش تجزیه و تحلیل نیز به روش تحلیل محتوا آماری و اقتصاد سنجی می‏باشد. با استفاده از آمار و اطلاعات استخراجی از پرسش‏نامه‏ها ثابع تولید درجه دوم به عنوان بهترین برازش از میان سایر توابع تولید مورد برآورد و تخمین قرار گرفت. نتایج نشان داد که میزان استفاده از غوامل تولید، کود شیمیایی، نیروی کار، سطح زیر کشت و میزان آب مصرفی از میزان بهینه کمتر می‏باشد.
عبدپور و همکاران (1390) به تعیین کارایی فنی تولید انگور و عوامل مؤثر بر آن در شهرستان مشگین‏شهر پرداختند. در این مطالعه اطلاعات از‏ طریق پرسش‏نامه از محل تحقیق جمع‏آوری گردید. کارایی فنی تولیدکنندگان انگور به روش تابع تولید مرزی تصادفی برای گروههای روسیمی و سنتی در مناطق تحقیق انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که میانگین کارایی فنی برای گروه سنتی 75% و برای گروه روسیمی 82/4 درصد می‏باشد و میزان ناکارایی فنی در گروه سنتی 25% و برای گروه روسیمی 17/9 درصد می‏باشد.
الهیاری(1390) در تحقیقی به تحلیل مهارتهای مدیریت مزرعه در بین گردانندگان واحدهای مرغداری صنعتی در استان گیلان پرداخت. نتایج حاصل از آزمون فریدمن نشان داد که سطح توانمندی اکثر پاسخگویان در دامنهای بین متوسط تا خوب قرار دارد و بهترین سطح توانمندی در حوزه مهارتهای کاری و تولیدی و پایینترین سطح توانمندی در مهارتهای بازاریابی مشاهده شد.
اسکندری و همکاران(1389) به ارزیابی و مقایسه سیستمهای تاکداری درر استان آذربایجان شرقی پرداختند نتایج حاصله نشان داد که میزان هزینههای احداث و نگهداری سالهای قبل از بازدهی تاکستانهای ایستاده با پایه فلزی و پایه چوبی در مقایسه با سیستم سنتی به ترتیب 118 درصد و 95 درصد هزینه دارند و متوسط عملکرد تولید انگور در واحد سطح 81 درصد بیشتر از سیستم سنتی میباشد و قیمت تمام شده تولید هر کیلوگرم انگور در سیستم روسیمی 44 درصد کمتر از روش سنتی میباشد. متوسط درآمد سالانه از هر هکتار در روش روسیمی 286 درصد بیشتر از روش سنتی میباشد.
بختیاری و همکاران(1389) به بررسی نقش راهبردهای مدیریتی در توانمندسازی مدیران پرداختند و به این نتیجه رسیدند که در بین راهبردهای مدیریتی، عامل تدارک منابع بیشترین تأثیر و عامل ساختار کمترین میزان تأثیر را در توانمندسازی مدیران داشتهاند و همپنین رتبهبندی راهبردهای مدیریتی مؤثر بر توانمندسازی مدیران به ترتیب شامل تدارک منابع، شفافیت نقش، پاداش، حمایت، ارزیابی عملکرد، فناوری اطلاعات، سبک رهبری و ساختار بوده است.
ابراهیمی و همکاران (1388) به تحلیل مشکلات و سازوکارهای بهبود مدیریت آب کشاورزی در تولید انگور در شهرستان تاکستان پرداخت. در این تحقیق با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه‏گیری طبقه ای با انتساب متناسب، تعداد 365 نفر به عنوان نمونه تعیین گردید. ابزار تحقیق، پرسش‏نامه بود. نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان داد که در زمینه مشکلات مدیریت آب کشاورزی، هشت عامل مشکل حفاظت و بهره‏برداری از منابع آب، عدم رعا یت قوانین و مقررات، پایین بودن احساس مسئولیت نسبت به نگهداری کانال‏های انتقال آب، مدیریت ناصحیح آبیاری در مزرعه، پایین بودن سطح تجربه و دانش کشاورزان در زمینه آبیاری باغات انگور، در مجموع 61/55% کل واریانس راتبیین نمودند.
احمد خیاط(1385) به بررسی عوامل اقتصادی و مدیریتی مؤثر بر تمایل کشاورزان بر سرمایهگذاری سیستمهای آبیاری بارانی پرداخت نتایج تحقیق نشان داد که عواملی همچون مساحت مزرعه، درآمد زارع، تعداد قطعات زراعی، نوع منبع آب، نوع محصول، سن زارع، سطح تحصیلات، شرکت در جلسه ترویج و تعداد اعضای خانوار زارع که مشغول به کار کشاورزی هستند، دارای اثر معنیداری روی تمایل کشاورزان به سرمایهگذاری در این سیستمها میباشد و از مجموع متغیرهای مورد مطالعه، نوع منبع آبیاری، تعداد شرکت کنندگان در جلسات ترویج و نوع محصول، به ترتیب بیشترین اثرات را روی سرمایهگذاری دارند.
قربانی( 1385) در تحقیقی تحت عنوان بررسی نقش مهارتهای مدیریتی در افزایش عملکرد پسته با روش پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه به این نتیجه رسید که، عملکرد در واحد سطح مدیرانی که از مهارت مدیریتی بالایی برخورددار هستند، بیشتر است.
اشرفی و همکاران (1384)، به بررسی بهره وری عوامل تولید انگور در استان خراسان، با مقایسه گروهها نشان داد که بهره‏بردارانی که از خدمات ترویجی و اعتبارات بهره‏مند می‏شوند دارای بهره‏وری بیشتری می باشند و انگورکارانی که سطح زیر کشت بیشتری داشته و باسواد می‏باشند، از نهاده‏های تولید به نحو مطلوبتری استفاده می‏کنند.
میرزائی (1384) به مطالعه تحلیل اقتصادی تولید و بازاریابی نارنگی در استان هرمزگان پرداخت. جهت انجام این مطالعه از تابع تولید، تابع مرزی تصادفی و مدل‏های بازاریابی استفاده شده است. از دو روش پیمایشی و اسنادی جهت جمع‏آوری داده‏ها استفاده شد. نتایج نشان داد که باغداران در مصرف نهاده‏های آب، کود ریزمغذی‏، کود حیوانی و آفت‏کش در ناحیه اول و در مصرف علف‏کش در ناحیه دوم و در مصرف بقیه نهاده‏ها در ناحیه سوم هستند. میانگین کارایی فنی تولید‏کنندگان نارنگی در استان هرمزگان 87 درصد می باشد
ارسلان بد (1380) به تحلیل اقتصادی تولید سیب در ارومیه پرداخت. در این مطالعه نمونه‏گیری به روش تصادفی طبقه‏بندی شده و تکمیل پرسش‏نامه، از راه مصاحبه، گردآوری وتوابع تولید یرآورد شده است. با استفاده از توابع درجه اول و کاب داگلاس، روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی انجام گرفت. متغیرهای مستقل توابع تولید، هزینه‏های کود دامی، کودشیمیایی، نیروی انسانی، ماشین آلات، سم، دیگر هزینه‏ها و زمین (برحسب متر مربع) و متغیر وابسته، ارزش تولیدات، شامل سیب، علوفه بوده است. نتایج نشان داد ضرایب تعیین، 69%، 61% و همه ضرایب برآورد شده، به جزء در مورد کود شیمیایی مثبت است. جمع ضرایب تابع کاب-داگلاس بزرگتر از یک و نشان دهنده بازده مقیاس فزاینده است.
زارع (1379) به بررسی اقتصاد تولید و کارایی انگورکاران استان خراسان مطالعه موردی شهرستان کاشمر پرداخت. در این تحقیق با استفاده ازتابع تولید کاب داگلاس ضرایب تابع تخمین زده شد. به منظور محاسبه کارایی فنی انگورکاران از تابع تولید مرزی تصادفی 28 بهره گرفته شد. نتایج مطالعه نشان داد که سطح زیرکشت، سواد سابقه باغداری و تعداد افراد خانوار در کارایی فنی تأثیر دارند. و بیش از 78 درصد اختلاف تولید واحدها نیز ناشی ازعوامل مدیریتی و بقیه مربوط به عوامل خارج از کنترل باغداران است.
]]>