پایان نامه مدیریت

منبع تحقیق درمورد قابلیت اعتماد

مراتبی بالاتر و از فرهنگ عقلایی پایین تر است.


در فرهنگ ایدئولوژیک خلاقیت سازمانی از فرهنگ سلسله مزاتبی بالاتر و از فرهنگ عقلایی پایین تر است.
در فرضیات فوق فرهنگ سازمانی متغیر مستقل و خلاقیت سازمانی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است که با استفاده از نتایج پرسشنامه های جمع آوری شده و اقدامات آماری، فرضیه اهم در سطح اطمینان 95% مورد پذیرش قرار گرفت و همچنین فرضیات فرعی نیز مورد تأیید قرار گرفت. به طور کلی نتایج به دست آمده از این پژوهش به صورت خلاصه به شرح زیر می باشد:
بین فرهنگ و خلاقیت سازمانی رابطه وجود دارد.
رابطه بین فرهنگ سازمانی و خلاقیت سازمان یک رابطه همبستگی می باشد.
فرهنگ سازمان یک پرامتر عمده در ایجاد خلاقیت سازمان می باشد.
رابطه بین فرهنگ سازمان و خلاقیت سازمانی خطی می باشد. به عبارت دیگر از طریق تنظیم فرهنگ یک سازمان می توان خلاقیت آن سازمان را افزایش یا کاهش داد.
هر مقدار فرهنگ یک سازمان به فرهنگ مشارکتی نزدیکتر باشد خلاقیت آن سازمان بالاتر و هر مقدار فرهنگ یک سازمان به فرهنگ سلسله مراتبی نزدیکتر باشد خلاقیت آن سازمان پایین تر خواهد بود.
بنابراین با توجه بهیافته های این تحقیق در سطح سازمان های دولتی استان زنجان و با در نظر گرفتن اینکه هر مقدار فرهنگ سازمان به فرهنگ مشارکتی نزدیکتر باشد خلاقیت آن سازمان بالاتر است.
قنبری(1377) در پایان نامۀ خود تحت عنوان ” بررسی تأثیر فرهنگ سازمان بر نوآوری مدیران شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران (واحدهای مرکز)” دو فرضیه اهم و 12 فرضیه اخص را مطرح کرد که به شرح زیر می باشد:
فرضیه اهم اول: تفوت معنی داری بین میزان نوآوری موجود و مطلوب مدیران واحد های مرکزی در شرکت راه آهن وجود دارد.نتایج آماری نشان می دهد که این فرضیه مورد تأیید قرار گرفته است.
فرضیه اهم دوم: ارتباط معنی داری بین فرهنگ سازمانی و نوآوری مدیران واحدهای مرکزی شرکت راه آهن وجود دارد. نتایج آماری نشان می دهد که این فرضیه مورد تأیید قرار گرفته است.
فرضیات اخص 1: سطح پایین استقلال و خلاقیت فردی در شرکت راه آهن بر پایین بودن نوآوری مدیران واحد های مرکزی تأثیر دارد. نتایج آماری نشان می دهد که این فرضیه مورد تأیید قرار نگرفته است.
فرضیه اخص 2: عدم تبیین روشن اهداف به پایین بودن سطح نوآوری مدیران واحد های مرکز شرکت راه آهن مؤثر است، که چنین نتیجه گرفته شد که اولاٌ رابطه معنی داری بین تبیین اهداف و نوآوری مدیران واحدهای مرکزی شرکت راه آهن وجود دارد دوماً تفاوت معنی داری بین وضعیت موجود و مطلوب تبیین اهداف وجود دارد.
فرضیه اخص3: انسجام پایین واحدهای درونی سازمان به پایین بودن سطح نوآوری مدیران واحدهای مرکزی در شرکت راه آهن مؤثر می باشد که نتایج نشان داد که ارتباط معنی داری بین انسجام و نوآوری مدیران واحدهای مرکز شرکت راه آهن وجود ندارد.
فرضیه اخص4: نبود حلقه های کنترل کیفیت مناسب بر پایین بودن نوآوری مدیران واحدهای مرکزی در شرکت راه آهن تأثیر دارد، که نتایج این فرضیه را تأیید می کند.
فرضیه اخص 5: نبود سیستم پیشنهادات مناسب بر نوآوری مدیران واحدهای مرکز شرکت راه آهن مؤثر است، که نتاییج این فرضیه را تأیید می کند.
فرضیه اخص 6: حمایت کم مدیران از زیر دستان بر پایین بودن سطح نوآوری مدیران واحدهای مرکز شرکت راه آهن تأثیر دارد، که نتایج این فرضیه را تأیید می کند.
فرضیه اخص 7: وجود کنترل شدید بر پایین بودن سطح نوآوری مدیران شرکت راه آهن تأثیر دارد، که نتایج این فرضیه را تأیید نمی کند.
فرضیه اخص 8: عدم افتخار به عضویت در سازمان بر پایین بودن سطح نوآوری مدیران واحدهای مرکزی در شرکت راه آهن تأثیر دارد، که نتایج این فرضیه را تأیید نمی کند.
فرضیه اخص 9: نبود سیستم پاداش بر مبنای شاخص های عملکرد در پایین بودن سطح نوآوری مدیران واحد های مرکز شرکت راه آهن تأثیر دارد، که نتایج این فرضیه را تأیید می کند.
فرضیه اخص 10: پایین بودن تحمل اختلاف سلیقه بر پایین بودن سطح نوآوری مدیران واحدهای مرکز در شرکت راه آهن تأثیر دارد، که نتایج نشان می دهد که اولاً رابطه معنی داری بین تضاد و نوآوری مدیران وجود دارد و ثانیاً تفاوت معنی داری بین وضعیت موجود و مطلوب تضاد وجود دارد.
فرضیه اخص 11: نبود الگوهای ارتباطی مناسب بر پایین بودن سطح نوآوری مدیران واحدهای مرکز شرکت راه آهن مؤثر است که نتایج این فرضیه را تأیید می کند.
فرضیه اخص 12: عدم ریسک پإیری توسط سازمان بر پایین بودن سطح نوآوری مدیران واحدهای مرکز در شرکت راه آهن تأثیر دارد که نتایج این فرضیه را تأیید می کند.
به طورکلی این پایان نامه میزان نوآوری موجود در سطح مدیران شرکت راه آهن مورد بررسی قرار داد و سپس رابطه ای که بین میزان نوآوری و فرهنگ سازمانی حاکم وجود دارد را سنجید. یعنی ابتدا مشخص کرد که آیا نوآوری موجود در سطح مطلوبی است یا خیر و سپس میزان تأثیری که این نوآوری از فرهنگ سازمانی می پذیرد را مشخص کرد و موانع فرهنگی موجود بر سر راه نوآوری را شناسایی کرد تا سازمان برای رفع آنها و ایجاد زمینۀ ابتکارات اقدام نماید. در این میان رابطه هرکدام از عناصر تشکیل دهنده فرهنگ سازمانی با نوآوری مورد آزمون و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتیجه گیری کلّی از ارتباط بین این دو را مقوله گرفته است.
5- فخریان (1381) در پژوهشی تحت عنوان “بررسی رابطه خلاقیت و نوآوری کارشناسان ستادی با عوامل سازمانی” دو فرضیه را مطرح کرد که فرضیه اول آن ایجاد هنجار در زمینۀ ارائه و اجر ای طرح های نو در یک واحد کاری احتمالاً موجب نهادی شدن نوآوری در آن سازمان می شود که نتیجه پژوهش نشان می دهد که 53% افراد معتقدند که میزان ارائه و اجرای ایده و طرح های نو افراد تازه پیوسته به واحد در حد بسیار زیاد و 18% در طیف ضعیف و مابقی در طیف زیاد قرار دارند.
فرضیه دوم به این صورت می باشد که باور افراد به توانایی های واحد کاری خود احتمالاً موجب بوجود آوردن هنجار ارائه و اجرای طرح های نو در آن واحد کاری می گردد.که نتایج آماری پژوهش این فرضیه را مورد قبول قرار می دهد.
فصل سوم
متدولوژی تحقیق
3-1- مقدمه
در «قلمروی مدیریت» نیز تصمیم گیری، از ارکان مهم و اصلی است؛ به طوری که هربرت سایمون، تصمیم گیری را با مدیریت یکی می داند. تصمیم گیری را می توان طریقه عمل و یا حرکت در مسیر خاصی تعریف کرد که با تأمل و به صورت آگاهانه، از بینروش های مختلف برای نیل به یک هدف مطلوب، انتخاب شده است(مؤمنی، 1389).
در منابع علمی مراحل خاصی برای روش شناسی تحلیل و طراحی سیستم تصمیم گیری مطرح شده است. لذا هدف این فصل آشنایی مختصر با روشهایی است که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته اند تا با استفاده از آنها وضعیت کیفی عملکردهای یک مدل ارزیابی نوآوری را مورد بررسی قرار داد و به تبع آن مؤلفه های اثرگذار بر نوآوری در دانشگاهها را شناخت، منطقی است تصویری گذرا و مختصر از مراحل شکل گیری این مدل مدنظر قرار گیرد.
3-2- طرح تحقیق
تحقیق حاضر از نگاه هدف تحقیق، کاربردی – توسعه ای است؛ تحقیق از این نظر کاربردی است که به سمت کاربردی عملی دانش و نتایج حاصله در جهت حل مشکل هدایت می شود و از آن جهت که به دنبال کشف حقایق و شناخت پدیده ها بوده و مرزهای دانش عمومی بشر را توسعه می دهد از نوع تحقیق توسعه ای می باشد (سرمد و همکاران، 1390).تحقیق از نظر روش جمع آوری اطلاعات از نوع توصیفی و از شاخه توصیفی– پیمایشی است.
3-3- جامعه آماری
جامعه آماری این پژوهش شامل دانشگاه های شمال شرق کشور می باشد که روش نمونه گیری در 3 قسمت مجزّا صورت گرفته است. ابتدا برای تحلیل پرسشنامه اول که با روش تحلیل عاملی اکتشافی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد، از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شده که در این نمونه از نظر300 خبره دانشگاهی شامل اساتید و دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد و دکتری استفاده شده است.
در قسمت دوم این پژوهش که جهت وزن دهی عاملها از پرسشنامه AHP استفاده شده از نظر 12 خبره دانشگاهی استفاده گردیده است و در نهایت برای رتبه بندی دانشگاهها، 6 دانشگاه دولتی را به عنوان نمونه انتخاب شده است که عبارتند از: دانشگاه جامع سمنان، دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشگاه منابع طبیعی گرگان؛ دانشگاه علوم پزشکی گرگان، دانشگاه گنبد کاووس و دانشگاه جامع گرگان.
3-4-ابزار گردآوری داده ها
ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه می باشد. پرسشنامه هایی که در این پژوهش استفاده شده است شامل:
پرسشنامه شماره (1) : این پرسشنامه که در ضمیمه شماره (1) آورده شده است و به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر نوآوری در دانشگاه است که شامل 53 سوال می باشد. مقیاس مورد استفاده جهت پاسخگویی طیف پنج گزینه ای لیکرت می باشد که گزینه ها شامل: خیلی ضعیف، ضعیف، متوسط، زیاد، خیلی زیاد می باشند تا پاسخگویان میزان تأثیر هر عامل در ایجاد نوآوری را با درج علامت در خانه های مربوط نشان دهند. این پرسشنامه در میان 300 نفر از اساتید دانشگاهی و دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد و دکتری توزیع گردید، که از این تعداد 270 پرسشنامه تکمیل گردید تا با استفاده از آن عوامل مؤثر بر نوآوری در دانشگاهها شناسایی شود.
پرسشنامه شماره (2): این پرسشنامه در ضمیمه شماره (2) آورده شده که یک پرسشنامه AHP است که شامل یک جدول است ودر آن 8 عامل به صورت دودویی با هم مقایسه می شوند. این پرسشنامه در میان 12 خبره دانشگاهی توزیع گردید و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
پرسشنامه شماره (3): این پرسشنامه که در ضمیمه شماره(3) آورده شده یک پرسشنامه TOPSIS می باشد و به منظور رتبه بندی دانشگاهها استفاده شده است. مقیاس استفاده شده در این پرسشنامه طیف 10 گزینه ای لیکرت می باشد که اعداد 1 تا 10 را شامل می شود. اعداد 3-1 بیانگر این است که به عامل مورد نظر در دانشگاه توجه خیلی کم شده است، اعداد 5-4 بیانگر توجه کم، اعداد 7-6 بیانگر توجه کردن و اعداد 10-8 بیانگر توجه زیاد به عامل مورد نظر است. از آنجاییکه هر عامل شامل تعدادی زیر معیار است، لذا نحوه محاسبه این پرسشنامه به این صورت می باشد که اعداد هر کدام از زیر معیار ها نشان دهنده میزان توجه به عامل مورد نظر در دانشگاه است. این پرسشنامه توسط20 نفر از اعضای هیئت علمی در هر دانشگاه تکمیل گردیده است.
3-5-روش گردآوری اطلاعات
در این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات از دو روش مطالعات اسنادی و عملیات میدانی از طریق پرسشنامه استفاده شده است :
1- مطالعات اسنادی
برای تدوین اطلاعات مورد نیازِ مبانی نظری و چارچوب تئوریک تحقیق از روش مطالعه کتابخانه ای شامل بررسی مجلات مدیریتی خارجی، سایت های اینترنتی علمی مدیریتی، پایگاه های پایان نامه های خارجی، کتابهای علمی – پژوهشی و … استفاده شده است.
2- عملیات میدانی از طریق پرسشنامه
پرسشنامه یکی از ابزارهای رایج تحقیق و روشی مستقیم برای کسب داده های تحقیق است. پرسشنامه مجموعه ای از سوال ها است که پاسخ دهنده با ملاحضه آنها پاسخ لازم را ارائه می دهد(سرمد و همکاران، 1390). در این پژوهش برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است.
3-6- اعتبار اندازه گیری
مفهوم اعتبار به این سؤال پاسخ می دهد که ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصۀ مورد نظر را می سنجد. بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازه گیری نمی توان به دقت داده های حاصل از آن اطمینان داشت. ابزار اندازه گیری ممکن است برای اندازه گیری یک خصیصۀ ویژه دارای اعتبار باشد، در حالی که برای سنجش همان خصیصه بر روی جامعه دیگر از هیچ گونه اعتباری برخوردار نباشد (سرمد و همکاران، 1390).
برای تعیین اعتبار محتوایی، نمونه پرسشنامه ها در اختیار اساتید دانشگاهی قرار گرفت که در رابطه با میزان درستی و شفافیت سؤالات پرسشنامه، ابراز نظر کنند که در نهایت آنها اعتبار پرسشنامه های 1، 2 و3 را تایید کردند.


3-7- قابلیت اعتماد ابزار اندازه گیری
قابلیت اعتماد یکی از ویژگی های فنی ابزار اندازه گیری است. مفهوم یاد شده با این امر سرو کار دارد که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد(سرمد و همکاران، 1390).
پرسشنامه شماره (1) : از آنجاییکه پرسشنامه اول که بر اساس طیف لیکرت می باشد، لذا آلفای کرونباخ نشان دهندۀ قابلیت اعتماد آن می باشد. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری از جمله پرسشنامه ها یا آزمونهایی که خصیصه های مختلف را اندازه گیری می کنند بکار می رود(سرمد و همکاران، 1390). برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ از رابطه 1 استفاده می شود:
رابطه 1 ) (1 – ra =
که در آن:
J= تعداد زیر مجموعه سؤال های پرسشنامه یا آزمون؛
Js2 = واریانس زیر آزمون jام؛
S2 = واریانس کل آزمون.
مقدار ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه اول 932/0(جدول 3-1) است که نشان دهندۀ قابلیت اعتماد بالای آن است.
جدول 3-1 . ضریب آلفای کرونباخ


Reliability Statistics
Cronbach’s Alpha
N of Items
دانلود پایان نامه اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند. برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


.932
53


پرسشنامه شماره(2): پرسشنامه شماره (2) براساس مقایسه زوجی می باشد، لذا قابلیت اعتماد این پرسشنامه بر مبنای نرخ نا سازگاری می باشد که در بخش بعدی توضیح داده خواهد شد. نرخ ناسازگاری کلی در پرسشنامه دوم 04/0 است، از آنجاییکه این عدد کمتر از 1/0 است لذا درجه بالایی از قابلیت اعتماد آن را نشان می دهد.
پرسشنامه شماره(3): پرسشنامه شماره (3 ) یک پرسشنامه TOPSIS که قابلیت اعتماد آن بر اساس نظر خبرگان مورد تأیید واقع شده است.
3-8- ابزار تجزیه و تحلیل داده ها
برای تجزیه و تحلیل داده ها از سه نرم افزار استفاده شده است :
پرسشنامه شماره (1): این پرسشنامه برای انجام تحلیل عاملی اکتشافی داده ها طراحی شده است. که برای تجزیه و تحلیل این پرسشنامه از نرم افزار 16SPSS استفاده گردیده است.
پرسشنامه شماره (2): این پرسشنامه برای وزن دهی عامل ها با استفاده از روش AHP طراحی گردیده است که برای تجزیه و تحلیل این پرسشنامه از نرم افزار EXCPERT CHOICE استفاده شده است.
پرسشنامه شماره (3): این پرسشنامه برای رتبه بندی دانشگاه ها با استفاده از روش TOPSIS طراحی گردیده است که برای تجزیه و تحلیل این پرسشنامه از نرم افزار TOPSIS استفاده شده است.
3-9-تحلیل داده ها
برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل عاملی و روش AHP و روش TOPSIS استفاده شده که در اینجا به شرح مختصر هرکدام پرداخته می شود.
3-9-1-تحلیل عاملی
معمولاً در تحقیقات به دلایل مختلف با حجم زیادی از متغیرها روبرو هستیم. برای تحلیل دقیقتر داده ها و رسیدن به نتایج علمی تر و در عین حال عملیاتی تر، پژوشگران به دنبال کاهش حجم متغیرها و تشکیل ساختار جدیدی برای آن ها می باشند و بدین منظور از روش تحلیل عاملی استفاده می کنند. تحلیل عاملی سعی در شناسایی متغیرهای اساسی یا عامل ها به منظور تبیین الگوی همبستگی


]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *