دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

منبع تحقیق درمورد مهارتهای مدیریتی، مهارتهای ادراکی

[do_widget id=kl-erq-2]

با توجه به نتیجه وزن دهی تکنیک آنتروپی شانون شاخص میزان مهارت در انجام هرس بیشترین وزن را بین شاخصهای دیگر دارد میتوان چنین تبعیین نمود که به دلیل نو پا بودن روش روسیمی در منطقه و مکفی نبودن دانش بومی در انجام هرس و تربیت و هدایت نهال در این روش و تأثیری که انجام هرس در عملکرد محصول میتواند داشته باشد حائز اهمیت میباشد
بهرهبرداران به روش مدیریتی سنتی از لحاظ داشتن مهارت ادراکی نسبت به بهرهبرداران روش روسیمی رتبه بالاتری دارد و به دلیل اینکه بهرهبرداران روش روسیمی از لحاظ شاخصهای، میزان اهمیت به تسطیح زمین، میزان اهمیت به سرمایه گذاری در باغ، میزان اهمیت به داشتن دانش مبارزه با آفات، میزان اهمیت به استفاده از کودهای توصیه شده و مناسب، میزان اهمیت به دفعات و مقدار مصرف کود، برداشت کشاورز از تاثیر هرس در افزایش عملکرد و کیفیت محصول، ادراک کشاورز نسبت به روش کشت، رتبه بالاتری نسبت به روش مدیریتی روسیمی دارند در نتیجه فرضیه چهارم مبتنی بر مهارتهای ادراکی در گرایش مدیران واحد‏های کشاورزی به روش روسیمی در تولید انگور تأثیرگذار می‏باشد مورد تأیید نمیباشد.
با توجه به نتیجه وزن دهی تکنیک آنتروپی شانون شاخص، میزان اهمیت به داشتن دانش مبارزه با آفات بیشترین وزن را بین شاخصهای دیگر دارد که این مسأله را میتوان چنین تبعیین نمود علیرغم بالا بودن مهارت ادراکی بهرهبرداران روش سنتی و همچنین ضریب بالای این شاخص بین شاخصهای دیگر مهارت ادراکی میزان استفاده از سموم در روش مدیریتی سنتی بیشتر میباشد که این مسآله مبین مستعد بودن این روش مدیریتی به انواع بیماریهای قارچی از قبیل سفیدک و کفک خاکستری میباشد.
بهرهبرداران به روش مدیریتی روسیمی از لحاظ داشتن مهارت انسانی از رتبه بالاتری نسبت به روش مدیریتی سنتی داشته که به دلیل اینکه بهرهبرداران روش روسیمی از لحاظ میزان کسب اطلاعات از مهندسین کشاورزی( در مراحل تولید، تاسیس، ماشین آلات، روشهای آبیاری، تهیه نهاده کود، عملیات انجام هرس، مبارزه با آفات، مربوط به فروش محصول) و همچنین شرکت در کلاسهای آموزشی- ترویجی، ارتباط با مراکز تحقیقاتی، عضو تعاونی بودن، انجام کارها به صورت گروهی، توجه به مهارت و تجربه نیروی کارگری از رتبه بالاتری برخوردار میباشند. با توجه به نتیجه وزن دهی تکنیک آنتروپی شانون شاخص، میزان کسب اطلاعات از مهندسین کشاورزی دارای بیشرین وزن میباشد که مبین این مسأله میباشد که بهرهبرداران روش روسیمی به دلیل اینکه این روش مدیریتی از لحاظ داشتن تفاوتهایی درنحوه تأسیس باغ و نوع هدایت و پرورش نهال که روی سیم میباشد باغداران اطلاعات مورد نیاز خود را از مهندسین کشاورزی کسب مینمایند که این امر میتواند به دلیل کافی نبودن دانش بومی در منطقه باشد و به عبارتی هنوز این روش در بین باغداران نهادینه نشده و از این رو نیاز آموزشی بسیار در منطقه وجود دارد .
5-3-2-تجزیه تحلیل دو گروه سنتی و روسیمی از لحاظ کل مهارتهای مدیریتی( انسانی، ادراکی و فنی):
بهرهبرداران به روش مدیریتی روسیمی از لحاظ داشتن مهارتهای مدیریتی که با شاخصهای انسانی، فنی و ادراکی، رتبه بالاتری نسبت به روش مدیریتی سنتی داشته است و شاخص ادراکی بین شاخصها از وزن بیشتری برخوردار میباشد.
5-3-3- تجزیه تحلیل دو گروه سنتی و روسیمی از لحاظ عوامل اقتصادی تولید انگور:
بهرهبرداران به روش مدیریتی روسیمی از لحاظ عوامل اقتصادی تولید انگور از رتبه بالاتری نسبت به بهرهبرداران روش سنتی دارد که در این بررسی عوامل اقتصادی را با شاخصهای ارزش تولید ناخالص تولید انگور و سود ناخالص تولید انگور مورد سنجش قرار داده شده است.
از بررسی مهارتهای مدیریتی( انسانی، ادراکی، فنی) و عوامل اقتصادی چنین نتیجهگیری میشود روش روسیمی که از لحاظ مهارتهای مدیریتی رتبهبالاتری دارند از لحاظ ارزش تولید ناخالص و سودناخالص نیز رتبه بالاتری داشته و رابطه مثبت و همسویی بین مهارتهای مدیریتی و عوامل اقتصادی تولید را نشان میدهد و نیز بالاتر بودن رتبه مهارت فنی و انسانی در روش روسیمی نشانگر رابطه مثبت و همسویی با انتخاب روش مدیریتی روسیمی میباشد وتأثیری که روش مدیریتی روسیمی بر کاهش هزینههای متغیر و همچنین افزایش کیفیت محصول سبب افزایش سودناخالص و ارزش تولید ناخالص میگردد.
5- 4- معایب و مزایای روش سنتی با توجه به نتایج بدست آمده از منابع و تحقیق حاضر:
عدم امکان استفاده از ماشینآلات کشاورزی که در نتیجه موجب افزایش هزینه کارگری میباشد.
بالا بودن هزینههای تولید به دلیل وجود برخی از عملیات چون خاکورزی پشتهها .
پایین بودن عمر اقتصادی تاکستانهای سنتی به علت وجود اسکلتهای طویل و نیز وجود زخمهای متعدد در روی اسکلت( اسکندری و همکاران، 1389)
پایین بودن کیفیت و کمیت محصول به علت عدم نفوذ نور و حرارت کافی در جهت شمالی پشتهها.
کاهش کیفیت محصول در صورت وقوع بارندگی در زمان رسیدن میوه.
استفاده از سیستم آبیاری غرقابی در کشت سنتی موجب شیوع و انتقال بیماریها را افزایش میدهد. ( البته در تحقیق حاضر باغات( روسیمی و سنتی) از لحاظ شیوه آبیاری به صورت غرقابی آبیاری میشوند)
با توجه به اینکه نصف سطح تنه و شاخهها با خاک در تماس میباشد لذا پتانسیل استفاده از نور کافی کمتر است و از طرفی قسمتی از اندامهای گیاهی قادر به تولید اندام بارده نخواهند شد.
از مزایای روش سنتی میتوان
استفاده از غرقاب کردن و مؤ ثرتر واقع شدن یخ آب زمستانه جهت مبارزه با کرم سفید ریشه.
استفاده از پشتهها به عنوان قیم ارزان برای هدایت نهال و نیاز آبیاری کم در این روش به دلیل ذخیره رطوبت خاک در پشتهها
اصلاح میکروکلیما به علت نزدیک بودن تاج به سطح خاک که خوشهها از حرارت خاک استفاده کرده و زودتر میرسند.
در امان ماندن بوتهها از سرماهای بهاره
5-5- مزایا و معایب روش روسیمی با توجه به نتایج بدست آمده از منابع و تحقیق حاضر:
]]>