دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

منبع تحقیق درمورد ویژگیهای اجتماعی، مهارتهای مدیریتی

هزینههای استهلاک، اصلاحات ارضی، ساختمانها به روش خط مستقیم و هزینه استهلاک ماشین آلات به روش جمع سالها محاسبه گردید.
برای مقایسه میانگین دو گروه سنتی و روسیمی از لحاط ویژگیهای اجتماعی، اقتصادی و فنی، محیطی ابتدا از آزمون کولموگروف- سیمرونوف جهت بررسی نرمال بودن توزیع دادهها انجام گرفت سپس برای مقایسه متغیرهایی که دادههای دارای توزیع نرمال داشتند از آزمون t مستقل و برای مفایسه متغیرهایی که دارای توزیع غیر نرمال بودند از آزمون منویتنییو استفاده شد. [do_widget id=kl-erq-2]
برای مقایسه دو گروه سنتی و روسیمی از لحاظ مهارتهای مدیریتی( فنی، انسانی، ادراکی) از تکنیک Topsis استفاده گردید
لازم بذکر است مقادیر اولیه ماتریسهای مهارتهای فنی، انسانی و ادراکی بر اساس درصد فراوانی افرادی که مهارتهای مدیریتی متوسط به بالایی در دو رویکرد روسیمی و سنتی دارند، محسوب گردید.
3-9-تکنیک Topsis:
روش Topsis به وسیلهی هوانگ و یون در سال 1981، پیشنهاد شد. این روش، یکی از بهترین روشهای تصمیمگیری چندشاخصه است و کاربرد زیادی دارد. در این روش، m گزینه به وسیلهی n شاخص، ارزیابی میشود. بنیان این تفکیک، براین مفهوم است که گزینهی انتخابی، باید کمترین فاصله را با راه حل ایدهآل مثبت(:A+بهترین حالت ممکن) و بیشترین فاصله را با راه حل ایدهآل منفی(A-: بدترین حالت ممکن) داشته باشد. (مؤمنی، 1391)
برای تعیین وزن شاخصهای مهارت انسانی، فنی، ادراکی از تکنیک آنتروپی شانون استفاده گردید.
3-10- تکنیک آنتروپی:
آنتروپی روشی برای پیداکردن وزن شاخصها است. وقتی که دادههای یک ماتریس تصمیم، به طور کامل مشخص باشد، میتوان روش آنتروپی را برای ارزیابی وزنها به کار برد. ایدهی این روش آن است که هرچه پراکندگی در مقادیر یک شاخص بیشتر باشد، آن شاخص از اهمیت بیشتری برخوردار است.( مؤمنی، 1391).
در مرحله اول: در تکنیک آنتروپی شانون جهت تعیین وزن شاخصها در این روش ابتدا ماتریس دادههای اولیه بر اساس فرمول زیر نرمال میگردد.
رابطه 4-3
که در رابطه فوق مقدار نرمال شده شاخص jام در مکان iام، aij مقدار شاخص اولیه و m تعداد گزینههای است که قابل رتبهبندی شدن هستند. سپس EJ (آنتروپی هر شاخص) از مجموعه nijها به ازای هر شاخص محاسبه میگردد.
رابطه 4-3

که در رابطه فوق n تعداد شاخصها و mتعداد مکانهایی است که با هم مقایسه میشوند. بر اساس رابطه (2)، عدم اطمینان یا درجه انحراف (dj) هریک از شاخصها به صورت زیر به دست میآید.
رابطه 4-3
محاسبه وزن هر یک ازشاخصها. مقدار اوزان هر یک از شاخصها را میتوان اینگونه محاسبه نمود:
رابطه 5-3 .
در مرحله بعد محاسبه ماتریس استاندارد موزون:

مرحله چهارم: تعیین فاصله I، آلترناتیو از آلترناتیو ایده آل ( بالاترین عملکرد هر شاخص) که آن را با V+ نشان می دهند.
رابطه 7-3
مرحله پنجم: تعیین فاصله I، آلترناتیو از آلترناتیو حداقل ( پایینترین عملکرد هر شاخص) که آن را با V- نشان می دهند.

]]>