دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

منبع مقاله با موضوع امتداد خود، پتروگرافی

رسوبات عهد حاضر : شامل بولدرهای سیلابی، ریگ، شن، ماسه های رسی و ماسه های بادی. [do_widget id=kl-erq-2]
2 – 6- زمین شناسی محلی:
کانی سازی اصلی در منطقه گود مراد در طول گسل گود مراد قرار دارد.این گسل در مرز بین سنگ های دگرگون شده و سنگ های کربناته (مثل دولومیت ) و در نزدیکی سنگ های الترامافیک قرار دارد. این گسل نرمال بوده و در امتداد خود یک زون برشی را بوجود آورده که مکان خوبی برای انتقال و ته نشینی عناصر توسط محلول های گرمابی بوده است. غالب ترین سنگ های منطقه گود مراد به ترتیب فراوانی عبارتند از:
1- انواع شیست ها
2- سنگ های کربناته اعم از دولومیت و لیستونیت ها.
3- سنگ های مافیک و الترامافیک از جمله سرپانتینیت، لرزولیت ومتابازیت ها.
4- سنگ های رسوبی مثل گنگلومرا و ماسه سنگ.
در شکل 2- 8 تصاویر پانورامایی از منطقه دیده می شود که در آن واحدهای سنگی مهم نام گذاری شده اند.
شکل2- 8 : تصاویر پانوراما از منطقه معدنی گود مراد، به همراه تفکیک سنگ شناسی، با دید به سمت جنوب و شمال.
2 – 7- تکتونیک و کنترل کنندههای ساختاری کانهزایی در منطقه گود مراد :
منطقه مورد مطالعه از نظر تکتونیکی بسیار فعال و گسله است که وجود گسل و شکستگی های زیاد و همچنین چین خوردگی های زیاد مؤید این قضیه می باشد، بطوریکه گسل گود مراد با روندی تقریبا شرقی-غربی با شیبی حدود 56 درجه به سمت جنوب کنترل کننده کانه زایی است. زون مینرالیزه طولی حدود 250 متر در امتداد این گسل دارد و احتمال دارد تا عمق 100 متری کانه زایی ادامه داشته باشد. این شکستگی ها و گسل ها باعث تسهیل عبور سیالات و ته نشینی آنها در مناطق مساعد می شود. همانطور که در شکل 2- 9 مشاهده می شود کانه زایی در کمپلکس چاه گربه و در مناطق گسله داخل آن دیده می شود. این کانه زایی در مرز شیست ها و سنگ های الترامافیک و بعضاً در شیست ها و متا بازیت ها دیده می شود که نشانگر این قضیه است که سنگ های الترامافیک و شیست ها منبعی برای عناصر نیکل، کبالت، آرسنیک و مس هستند. این عناصر در شرایط فیزیکو شیمیایی مساعد توسط سیالات گرمابی حمل و در مناطق گسله ته نشین شده اند.
شکل 2-9- نقشه 5000/1 ساختارهای منطقه به همراه برش های عرضی منطقه گود مراد
فصل سوم
سنگنگاری و کانهنگاری
3-1- مقدمه
کانسار گود مراد در مرز بین سنگ های افیولیتی (مافیک و الترامافیک) دره انجیر و دگرگونی های انارک واقع شده است و به نظر می رسد ارتباط خاصی با سنگ های آتشفشانی ائوسن ایران مرکزی ندارد. از این رو به بررسی سنگ شناسی این سنگ ها می پردازیم تا در نهایت به نقش آنها در شکل گیری این کانسار پی ببریم. ابتدا افیولیت ها و دگرگونی های انارک را به صورت کلی بررسی کرده و سپس به بررسی پتروگرافی سنگ های منطقه گود مراد پرداخته میشود.
3- 2- افیولیت انارک
این افیولیت در بخشهای غربی ایران مرکزی و در محل تغییر جهت و پیچش گسل کویر بزرگ ( گسل درونه) از شمال شرق به جنوب شرق قرار دارد و باقی مانده نئوتتیس محسوب می شود. سنگ آهکهای کرتاسه بالائی تا پالئوسن زیرین، سازند آخوره با سن ائوسن، این ملانژهای افیولیتی را به صورت دگرشیب پوشانده اند (ترابی، 1383). موقعیت این افیولیتها در شکل 3-1 آمده است.
افیولیت انارک یکی از قدیمی ترین افیولیت های ایران می باشد. بیشتر پریدوتیتهای این افیولیت را لرزولیت های زایا تشکیل داده اند و در دسته افیولیت های LOT قرار می گیرند (ترابی، 1383). این افیولیت در حد رخساره شیست سبز دچار دگرگونی ناحیه ای شده است (ترابی، 2009). واحدهای سازنده این افیولیت عبارتند از: پریدوتیت ها و پریدوتیت های سرپانتینی گوشته، گابرو، دایک های بازیک و الترابازیک، پیروکسنیت ها، گدازه های بالشی و ماسیو، آمفیبولیت، رودنژیت و لیستونیت است. همه واحدهای افیولیت انارک توسط دگرگونی های از جنس شیست و مرمر پوشیده شده است. پریدوتیت های گوشته افیولیت انارک فازهای متعددی از سرپانتینی شدن را پشت سر نهاده اند وسرپانتینیت یکی از مهمترین سنگهای تشکیل دهنده این مجموعه افیولیتی است. بررسی های پتروگرافی نشان می دهد که پریدوتیت های گوشته افیولیت انارک بیشتر از نوع لرزولیت و هارزبورگیت بوده است (ترابی، 1383).
شکل 3-1: نقشه افیولیت های اصلی ایران و موقعیت افیولیت انارک در آن (ترابی و همکاران با کمی تغییرات 2011).
KH = Khoy; KR = Kermanshah; NY = Neyriz; BZ = Band Ziarat; NA = Naein; BF = Baft; ES = Esphandagheh; FM = Fanuj-Maskutan; IR = Iranshahr; TK = Tchehel Kureh; MS = Mashhad; SB = Sabzevar; RS = Rasht; SM = Samail; ASH= Ashin; AN = Anarak; JA = Jandaq; BY = Bayazeh; PB = Posht-e-Badam.
]]>