دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

منبع مقاله با موضوع دلایل اصلی ارزیابی آموزشهای ضمن خدمت از دیدگاه، ارزیابی برنامه های کار آموزی

[do_widget id=kl-erq-2]

مطلوبترین روش ارزیابی برنامه های کار آموزی آنستکه ترکیبی از شاخص های فوق الذکر را به تناسب نوع کار انتخاب ، کارکنان آموزش دیده و آموزش ندیده را جداگانه با آن شاخص های انتخابی ارزیابی نمود . در صورتیکه سایر متغیر ها تقریباً ثابت و مشابه باشند عملکرد بهتر گروه آموزش دیده نشانه اثرات آموزش خواهد بود . و اگر میزان بهبود پیشرفت در سمت هدفهای تعیین شده قبلی باشد عملکرد برنامه ها موفقیت آمیز بوده است .
روش دیگر اینکه عملکرد کار آموزان را با استانداردهای معین شده مقایسه نمود . اگر این روش ارزیابی بکار رود ، نزدیک شدن به استاندارد نشانه بهبود در مهارت و توانائی کارآموز خواهد بود البته تعیین استاندارد ها نیز خود از مسائلی است که در آن اختلاف نظر بسیار است . به اعتقاد بعضی از صاحبنظران علوم انسانی ، مشخص کردن استاندارد دقیق برای کار انسان نگاه کردن به انسان به صورت یک ماشین است . این دسته از منتقدین تکیه بیش از حد برای بوجود آوردن استاندارد را نا صحیح میدانند .
( دکتر میر سپاسی ، 1389 )
2-37دلایل اصلی ارزیابی آموزشهای ضمن خدمت از دیدگاه « کرک پاتریک )
«کرک پاتریک » دلایل اصلی ارزیابی آموزشهای ضمن خدمت را چنین بیان می کند .
1)ـ توجیه دلایل وجودی واحد آموزش با نشان دادن نقش و اهمیت آن در تحقق اهداف و رسالتهای سازمان .
2)ـ تصمیم گیری لازم در خصوص تداوم داشتن یا تداوم نداشتن یک برنامه آموزشی .
3)ـ گرفتن اطلاعات در مورد اینکه چگونه می توان برنامه های آموزشی را در آینده بهبود داد .
علی رغم محدودیتها و عوامل باز دارنده ای که ارزیابی اثر بخشی برنامه های آموزشی را محدود می سازد دلایل منطقی و قابل قبول دیگری نیز وجود دارند که اجرای برنامه های ارزیابی آموزشی در سازمانها را ضروری ساخته اند که در زیر به چند مورد آنها اشاره میکنیم :
تلقی آموزش به عنوان یک امر ارزشمند ، به جای تلقی آن به عنوان یک هزینه ، آنهم هزینه مصرفی .
وجود یک برنامه ارزیابی آموزشی در سازمانها فرصتی را فراهم می آورد که برخی معیارهای ذهنی به صورت عینی و مشخص تری مورد استفاده قرار گیرند . بدیهی است که ثبات و اعتبار معیارهای عینی بیش از قضاوتهای ذهنی است .
الزامات ناشی از مقررات و آیین نامه های سازمانی ، نظامهای مدیریت کیفیت سازمانها را مقید می سازد که به فعالیتهای آموزشی و نتایج حاصل از آنها بی اعتنا نباشند و نتایج حاصل از آن را مورد پیگیری قرار دهند .
جهت دار کردن برنامه های آموزشی سازمان با توجه به مشخص شدن نقاط قوت و ضعف آنها در ارزشیابی ها به حداقل رسانیدن هزینه های آموزشی تطبیق هر بیشتر نیازهای دانشی ، مهارتی و رفتاری کارکنان با دوره های آموزشی موجود در سازمان (عیدی به نقل از نشریه آموزش 2006:21 )
2-38روش کرک پاتریک در ارزیابی اثر بخشی آموزشی :
در این روش چهار مرحله برای ارزشیابی آموزش پیشنهاد می شود که عبارتند از :
الف ) ارزیابی واکنشی : منظور همان واکنشی است که شرکت کنندگان در یک برنامه آموزشی در مورد آن برنامه از خود نشان می دهند که این را از طریق پرسشنامه ، مصاحبه و … می توان به دست آورد .
ب ) ارزیابی یادگیری : همان تعیین میزان فراگیری مهارتها ، فنون و حقایقی است که افراد آموخته اند از طریق پیش آزمون و پس آزمون می توان به آن پی برد .
ج ) ارزیابی رفتار : منظور چگونگی و میزان تغییراتی است که در رفتار شرکت کنندگان در اثر بخشی در دوره آموزشی حاصل گردیده است ، که آن را می توان با ادامه ارزیابی در محیط واقعی کار روشن ساخت .
د ) ارزیابی نتایج : منظور بررسی هزینه ای است که برای آموزش صرف گردیده تا معلوم شود که شرکت کنندگان تا چه اندازه قادرند این مخارج را از طریق کار و اجرای وظایف به نحو احسن جبران کنند در این قسمت نقش آموزش در افزایش تولید ، بهبود کیفیت ، کاهش هزینه ها ، کاهش میزان حوادث ناشی از کار ، افزایش فروش ، افزایش میزان سود آوری و … مورد ارزیابی قرار می گیرد .( کرک ، 1998، 19 )
نمودار 2-3ـ الگوی چهار سطحی کرک پاتریک

منبع : ( سید حسین ابطحی ، فصلنامه مدیریت و توسعه ، شماره 18 ، پائیز 1382 ، ص، 45 )
معیارهای مختلفی برای ارزیابی نتایج آموزش وجود دارند که عبارتند از :
معیارهای امتحان ، معیارکاهش حوادث ناشی از کار ، معیار کاهش تخلفات کاری و افزایش میزان پیشنهادها
معیار کاهش هزینه های زائد سازمان ، معیار کیفیت تولید و فعالیتها ، معیار میزان تولید ، معیار بررسی عملکرد فرد در یک فاصله زمانی معین و معیار ارزیابی استاد کار و مربی (پاکدل ،:1383)

]]>