دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

منبع مقاله با موضوع شمال ایران، شرق ایران

2 – 3 – 1 – تکتونیک خرد قاره شرق- ایران مرکزی : [do_widget id=kl-erq-2]
ایران مرکزی میان دو زمین درز تتیس کهن (در شمال) و تتیس جوان (در جنوب) قرار دارد. در گذشته، خرده قاره ایران مرکزی را بخشی از توده میانی ایران مرکزی می‎دانستند ولی، به باور اشتوکلین (۱۹۶۸)، پس از سخت‎شدن پی‎سنگ پرکامبرین، بخش یاد شده در زمان پالئوزوییک ویژگی‎های سکویی داشته و در زمان‎های مزوزوییک و سنوزوییک به منطقه‎ای پر تحرک و پویا تبدیل شده است. گسل های مختلف، چین خوردگی ها و روراندگی های در هم از مشخصات ایران مرکزی است. چین خوردگی اصلی در این واحد مربوط به حرکات کوهزایی آلپی بوده است. ایران مرکزی در طول دوران اول همانند سایر نقاط حالت پلاتفرم را داشته است ولی در دوران دوم و سوم به یک منطقه خیلی متحرک کوهزایی تبدیل شده است (شکل 2- 3). در آخر کرتاسه تمام مناطق شرقی ایران مرکزی و کویر لوت به خشکی تبدیل شده و تا زمان حال ، به صورت خشکی باقی مانده است.
شکل 2- 3 : تکامل میکرو پلیت ایران مرکزی از ژوراسیک تا به حال(Glennie,1992) .
محققین با یافتن شیستهای انارک در کنگلومرای نخلک به این نتیجه رسیدند که سن دگرگونی این شیستها قدیمیتر از تریاس پسین بوده است. براساس شواهد پالئومغناطیس ارائه شده توسط داودزاده و همکاران (1981)، عقیده چرخش 135 درجه خلاف جهت عقربه های ساعت CEIM در زمان تریاس بالایی مطرح گردید. این محققین معتقدند که محل اصلی سنگهای دگرگونی انارک و افیولیت های واقع شده در زون ساختاری شمال ایران، در ناحیه هرات در شمال افغانستان قرار داشته، اما برخی ها از جمله واکر و خطیب (2006) معتقدند که چرخش کمتری وجود داشته است و دلیل آن را فشارهای وارده از صفحه عربی می داند که این دگرشکلی در زاگرس (بخاطر وجود سنگهای رسوبی) به صورت چینخوردگی و در مرکز و شرق ایران بصورت شکستگی و گسل می باشد. همچنین واکر و جکسون(2004) معتقدند که چرخش و در نتیجه جابجایی توسط گسلها در شرق ایران، میزان بیشتری نسبت به مرکز ایران دارد (شکل 2- 4)، آنها برای پی بردن به این موضوع از عکسهای ماهواره ای و همچنین بازدید صحرایی استفاده کردند تا بتوانند بطور دقیق میزان و جهت جابجاییها را بدست بیاورند. این گسلها عمدتاً شمالی- جنوبی و با مکانیسم امتداد لغز راستگرد هستند.
شکل 2-4 : میزان جابجایی گسلها در مرکز تا شرق ایران در اثر فشار صفحه عربی و چرخش میکروپلیت ایران مرکزی ((Richard Walker and James Jackson, 2004.
بر اساس بررسی های اشمیت و سوفل (1984) و سوفل و همکاران (1996) آهک های کرتاسه پایینی ناحیه ساغند، چرخش خلاف جهت عقربه های ساعت در بخش غربی خرد قاره شرق- ایران مرکزی را در مزوزوئیک- سنوزوئیک نشان می دهند.
اشمیت و سوفل (1984) چرخش 135 درجه خلاف جهت عقربههای ساعت از زمان تریاس که نهایتا منجر به چرخش بخش غربی این خرد قاره شده است را نشان داده اند. همچنین داوودزاده و همکاران (1969) با توجه به تشابه توالیهای تریاس نخلک با تریاس آق دربند، چرخش 135 درجه خلاف جهت عقربههای ساعت این خرد قاره و قرارگیری آن در موقعیت کنونی را بیان می نماید.
پس از چرخش خرد قاره شرق- ایران مرکزی به موقعیت کنونی آن در زمان تریاس پسین (90 تا 135 درجه چرخش خلاف جهت عقربههای ساعت CEIM) نواحی جندق، انارک، یزد، بیابانک و پشت بادام با یک روندی تقریباً موازی با کوه بینالود و ساختارهای سیمرین در شمال افغانستان قرار گرفته اند (داودزاده و همکاران 1981).
در درون بخش غربی CEIM (بلوک یزد) افیولیت هایی با سن پالئوزوئیک بالایی و مزوزوئیک زیرین وجود دارد که شامل افیولیتهای انارک، جندق، بیاضه و پشت بادام است. این افیولیتها به عنوان بقایایی از پالئوتتیس محسوب میگردند که به وسیله چرخش خلاف جهت عقربه های ساعت خرد قاره شرق- ایران مرکزی از مناطق شمال شرقی ایران (آق دربند) به این بخش منتقل شده اند (داوودزاده و همکاران 1986، باقری 2007).
2 – 4 زمین شناسی عمومی انارک
نقشه زمین شناسی شمال انارک در شکل (2-5) قابل مشاهده است. طبق گزارش تکنو اکسپورت (1984) دو بلوک در این منطقه قابل شناسایی است که عبارتند از:
1- کمپلکسهای دگرگونی چین خورده با سن های مختلف ( پروتروزوئیک بالائی – پالئوزوئیک) در شرق، که تحت تأثیر فازهای مختلف تکتونیکی (کاتانگائی تا هرسینین) موجب ایجاد هورست و گرابن در این منطقه شده است.
2- بلوک دیگر در غرب با سن پالئوزوئیک تا مزوزوئیک، این منطقه تحت تاثیر فازهای کوهزایی هرسینین و احتمالا سیمرین پسین قرار داشته است.این دو بلوک شرقی و غربی توسط گسل بزرگ کویر از یکدیگر جدا می شوند ( ترابی، 1383).
منطقه مورد مطالعه در قسمت شمالی کوه در انجیر و در مرز بین سنگهای الترامافیک و شیست ها قرار دارد. در این منطقه بخاطر شرایط تکتونیکی و سنگ شناسی خاص کمربندی از کانه زایی نیکل و کبالت وجود دارد. این کانه زایی در مسکنی و تالمسی دارای میزان نسبتاً بالایی از مس ولی هرچه به سمت کانسار گود مراد و سبرز می رویم از میزان مس کاسته شده و بر میزان سرب و روی افزوده می شود.
شکل2-5 : نقشه زمین شناسی 25000/1 شمال انارک( اقتباس از شرکت مس- نیکل شرق، 2007).
زون ها و ماسیف های مختلف ساختاری انارک طبق تقسیم بندی تکنواکسپورت (1984) عبارتند از:
1- ماسیف انارک – خور
2- ماسیف پشت بادام
3- زون چین خورده چاه پلنگ – بیاضه (کیمرین پسین).
4- زون چین خورده بیابانک (آلپی پیشین).
5- زون افیولیتی نایین – زوار
]]>