دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

منبع مقاله با موضوع معنی آموزش و تاریخچه آن، برنامه های آموزشی

1-7-2تعاریف عملیاتی: [do_widget id=kl-erq-2]
اثر بخشی: درجه ای است که کارکنان نسبت به دوره واکنش مثبت نشان داده ،تحصیل دانش کرده ،تغییر رفتار داشته و از نتایج آموزش بهره مند گردیده اند.
تعریف عملیاتی 6 عامل موثر(نیاز سنجی،آموزشگر،روش،شرایط اجرا، محتوای آموزشی ،ارزیابی) در اثر بخشی آموزش نمرهای است که کارکنان مراکز بهداشت عسلویه به این عوامل در پرسشنامه می دهند.
1-8 مدل مفهومی پژوهش
1-8-1متغیرهای مستقل تحقیق :
در این پژوهش هر یک از عوامل موثر در اثربخشی آموزش به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته می شوند. بنابراین 6 عامل “نیاز سنجی”،”آموزشگر”،”روش”،”شرایط اجرا”، “محتوای آموزشی” و”ارزیابی”متغیرهای مستقل می باشند.
1-8-2 متغیرهای وابسته تحقیق :
از آنجا که هدف این پژوهش بررسی عوامل موثر بر میزان اثربخشی آموزش کارکنان مراکز بهداشت می باشد، شاخص اثربخشی به عنوان متغیر وابسته این تحقیق تعریف می شود

نمودار 1-1 : مدل مفهموی تحقیق
طبق این مدل برای اثربخشی بیشتر فرآیند آموزش هر یک از متغیرهای مستقل می توانند به طور مستقیم بر روی اثربخشی آموزش تاثیر داشته باشند. که با تهیه پرسشنامه میزان این اثربخشی از دیدگاه کارکنان مراکز بهداشت عسلوبه بررسی خواهد شد.
در این پژوهش برای اندازهگیری میزان تاثیر عوامل یاد شده بر اثربخشی دوره آموزشی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده خواهد شد . در این پرسشنامه سعی بر این خواهد بود که نظر آزمودنی در مورد میران تاثیر عوامل یاد شده بر اثربخشی دورههای آموزشی دریافت گردد و میزان تاثیر هر عامل بررسی و تحلیل گردد.

فصل دوم
نظریه ها و پیشینه ی تحقیق

2-1مقدمه
با توجه به اینکه یکی از موانع توسعه در کشورهای توسعه نیافته و یا در حال توسعه کمبود نیروی انسانی ماهر و آموزش دیده است و آموزش های رسمی و دانشگاهی نیز مشکلاتی نظیر عدم انعطاف پذیری، عدم هماهنگی با تحولات و شرایط جامعه، طولانی بودن زمان و هزینه را داشته و برای همه افراد در تمام شرایط مقدور نمی باشند، آموزش های غیر رسمی از اهمیت ویژه ای برخوردار می گردند.
آموزش های حین کار نیروهای انسانی شاغل یکی از ابعاد آموزش های غیر رسمی است که خارج از نظام آموزش و پرورش و نظام دانشگاهی کشور به صورت پیوسته یا منقطع طی دوره های آموزشی ارائه شده و سبب ارتقاء سطح تخصص و کارآیی پرسنل سازمان ها می گردد. تخصصی شدن فعالیت ها، نیازمندی به افزایش بهره وری، بالارفتن هزینه های تولید و تغییر نگرش نسبت به آموزش در کنار چالش هایی مانند افزایش رقابت، تحولات استراتژیک و تکنولوژیکی و بسیاری دلایل و عوامل دیگر، سبب توجه به دوره های آموزشی تخصصی و حین کار نیروهای انسانی شده است. بنابراین اگر این آموزش ها متناسب با نیازهای واقعی طراحی شوند، می توانند سبب ارتقاء سطح آگاهی و مهارت فنی، افزایش کمی و کیفی تولید، کاهش هزینه ها، افزایش انگیزه های انسانی و غیره گردند.
امروزه اکثر شرکت های فعال در صنوف مختلف تولیدی و خدماتی، آموزش های متعددی را در مراکز آموزشی خود و یا مراکز آموزش موجود در داخل یا خارج از کشور، برای بالابردن سطح دانش و تخصص کارکنان خود برگزار می کنند و اجرای هر دوره متضمن سرمایه گذاری هنگفت و صرف زمان خدمتی نیروی انسانی فعال است.
لذا آگاهی از میزان اثربخشی دوره های آموزشی و بازدهی حاصل از آنها برای مدیران بسیار حائزاهمیت است. به طوری که همواره چنین پرسش هایی مطرح می گردد: سهم آموزش در بهبود کیفیت محصولات یا خدمات تولید شده سازمان چقدر است؟ دوره های آموزشی برگزار شده چقدر ما را در تحقق اهدافمان کمک کرده است؟ کاستی ها و قوتهای برنامه های آموزشی کدامند؟
ارزشیابی یکی از مهمترین مراحل برنامه ریزی آموزشی است که انجام صحیح آن اطلاعات بسیار مفیدی را درباره چگونگی طرح ریزی و اجرای برنامه های آموزشی در اختیار می گذارد و مبنای مفیدی جهت ارزیابی عملکرد آموزشی مراکز آموزش به دست می دهد.
علی رغم اهمیت فوق العاده ارزشیابی، شواهد و قرائن موجود نشان می دهد که این وظیفه حساس برنامه ریزی آموزشی در اغلب سازمان ها به صورت مدون و منسجم صورت نمی گیرد و با مسامحه با آن برخورد می شود، علل این امر ممکن است تخصیص ندادن زمان کافی، فقدان ابزار و روش ارزشیابی مناسب و نبود متخصص آموزشی باشد و یا امکان دارد پیچیدگی خود ارزشیابی باعث این مسامحه شده باشد.
از این رو، ارزشیابی آموزش فرایند جمع آوری ستاده های مورد نیاز برای تعیین اثربخشی آموزش است و اثربخشی فوایدی است که سازمان و فراگیران از آموزش دریافت می کنند. فواید آموزش برای فراگیران شامل یادگیری مهارت یا رفتارهای جدید و برای سازمان می تواند شامل کاهش ضایعات، کاهش غیبت، افزایش ضریب ایمنی در محیط کار و رضایت مشتریان وغیره باشد.
2-2معنی آموزش و تاریخچه آن :

]]>