دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

منبع مقاله درباره استفاده از اینترنت، ویژگیهای ساختاری

[do_widget id=kl-erq-2]

جدول 16.4. مقادیر مرتبط با ویژگیهای ساختاری وب سایتهای انگلیسی 58
جدول 17.4. مقادیر مرتبط با ویژگیهای متغیرهای مورد بررسی 59
جدول 18.4. توصیف اولویت بندی گروههای هدف در جامعه پژوهش 59
جدول 19.4. آمارههای آزمون شاپیرو جهت نرمال بودن توزیع دادهها 60
جدول 20.4. آمارههای توصیفی حاصل از یافتههای توصیفی ویژگیهای ساختاری وب سایتهای دولتی مروج ورزش و تفریحات در ایران با وب سایتهای کانادایی 61
جدول 21.4. نتایج آزمون t مستقل در اختلاف بین ویژگیهای ساختاری وب سایتهای دولتی مروج ورزش و تفریحات در ایران با وب سایتهای کانادایی 61
جدول 22.4. آمارههای توصیفی حاصل از یافتههای توصیفی ویژگیهای ساختاری وب سایتهای دولتی مروج ورزش و تفریحات در ایران با وب سایتهای انگلیسی 62
جدول 23.4. نتایج آزمون t مستقل در اختلاف بین ویژگیهای ساختاری وب سایتهای دولتی مروج ورزش و تفریحات در ایران با وب سایتهای انگلیسی 62
جدول 24.4. آمارههای توصیفی حاصل از یافتههای توصیفی ویژگیهای ساختاری وب سایتهای دولتی مروج ورزش و تفریحات در ایران با وب سایتهای استرالیایی 63
جدول 25.4. نتایج آزمون t مستقل در اختلاف بین ویژگیهای ساختاری وب سایتهای دولتی مروج ورزش و تفریحات در ایران با وب سایتهای استرالیایی 63
جدول 26.4. آمارههای توصیفی حاصل از یافته های توصیفی ویژگیهای محتوایی وب سایتهای دولتی مروج ورزش و تفریحات در ایران با وب سایتهای کانادایی 64
جدول 27.4. نتایج آزمون t مستقل در اختلاف بین ویژگیهای محتوایی وب سایتهای دولتی مروج ورزش و تفریحات در ایران با وب سایتهای کانادایی 64
جدول 28.4. آمارههای توصیفی حاصل از یافتههای توصیفی ویژگیهای محتوایی وب سایتهای دولتی مروج ورزش و تفریحات در ایران با وب سایتهای انگلیسی 65
جدول 29.4. نتایج آزمون t مستقل در اختلاف بین ویژگیهای محتوایی وب سایتهای دولتی مروج ورزش و تفریحات در ایران با وب سایتهای انگلیسی 65
جدول 30.4. آمارههای توصیفی حاصل از یافتههای توصیفی ویژگیهای محتوایی وب سایتهای دولتی مروج ورزش و تفریحات در ایران با وب سایتهای استرالیایی 66
جدول 31.4. نتایج آزمون t مستقل در اختلاف بین ویژگیهای محتوایی وب سایتهای دولتی مروج ورزش و تفریحات در ایران با وبسایتهای استرالیایی 66
جدول 32.4. الگوی پیشنهادی ویژگیهای ساختاری برای وب سایتهای مروج ورزشهای تفریحی 67
جدول 33.4. الگوی پیشنهادی برای ویژگیهای محتوایی وب سایتهای مروج ورزشهای تفریحی 69
چکیده:
مقدمه: امروزه استفاده از اینترنت در هر زمینهای به ترویج بیشتر آن کمک کرده است. ورزش تفریحی نیز در سالهای اخیر با استفاده از امکانات آن توانسته با مخاطبین بیشتری ارتباط برقرار کند. یکی از راههای برقرای ارتباط در این بین وب سایتهایی هستند که عموماً از طرف دولت برای گسترش ورزشهای فراغتی بین مردم ایجاد شده است. در این پژوهش سعی شده پس از بررسی ویژگیهای ساختاری و محتوایی وب سایتهای دولتی مروج ورزش و تفریحات در ایران، استرالیا، کانادا و انگلستان بین ویژگیهای مذکور وب سایتهای ایرانی با سه کشور دیگر مقایسهای انجام شود و در نهایت برای ارتقا و یا ایجاد تعداد بیشتری از این وب سایتها در کشور الگویی ارایه گردد.
روش شناسی: پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی به شکل میدانی انجام گرفت. بدین ترتیب که محتوا و ساختار وب سایتهای دولتی مروج ورزشهای تفریحی در ایران با وب سایتهای مشابه از کشورهای انگلستان، کانادا و استرالیا مقایسه شد. جامعه آماری تحقیق کلیه وب سایتهای دولتی مروج ورزش و تفریحات در این چهار کشور میباشد. نمونه تحقیق 31 وب سایت میباشد که به صورت منتخب مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار اندازه گیری، چک لیست محقق ساخته ارزیابی وب سایتهای مروج ورزش های تفریحی 3 ارزشی لیکرت میباشد که روایی ان توسط 13 تن از اساتید متخصص کامپیوتر و تربیت بدنی تایید شده است و دارای 16 مولفه ساختاری و 28 مولفه محتوایی میباشد. در بخش آمار توصیفی فراوانی، میانگین و انحراف معیار ارائه شده است و فرضیههای پژوهش با استفاده از آزمون تی مستقل مورد آزمون قرار گرفتند.
یافتهها و نتیجه گیری: نتایج نشان داد بین ویژگیهای ساختاری وب سایتهای ایرانی با 3 کشور منتخب تفاوت معناداری وجود ندارد(05/0واژگان کلیدی: مقایسه ساختار، محتوا، وب سایتهای دولتی، مروج، تفریحات، الگو
فصل اول
]]>