دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

منبع مقاله درباره عملکرد شغلی کارکنان، اولویت بندی شاخص ها

بین ابعاد اصلی شغلی و واکنش کارکنان نسبت به آنها همبستگی وجود دارد.
بالا بودن ابعاد چهارگانه درک شده توسط کارکنان موجب انگیزش درونی و افزایش رضایت شغلی آنها می گردد. [do_widget id=kl-erq-2]
شدت نیاز به رشد به عنوان یک متغیر تعدیل کننده ارتباط بین ابعاد اصلی شغل و پیامدهای فرد را تشدید یا تضعیف می کند.
کارکنان روستایی در مقایسه با کارکنان شهری از شدت نیاز به رشد بالاتری برخوردارند.
میان ابعاد چهارگانه شغلی همبستگی وجود دارد.
ب) پژوهش های انجام شده در داخل کشور
علیشیری (1387) در رساله خود به تدوین و ارائه الگوی بهینه طراحی شغل برای بانکهای دولتی پرداخت. پژوهشگر در این پژوهش در پی پاسخگویی به این سوال بود، وجود کدام عوامل در مشاغل سازمانی موجب ارتقاء عملکرد سازمانی می شود؟ آیا علاوه بر عوامل پنجگانه هاکمن عو.امل دیگری برای طراحی شغل وجود دارد؟ آیا عوامل بی اثری در الگوی هاکمن وجود دارند که قابل حذف باشند؟ در نتیجه آزمون فرض تمامی فرضیه ها مورد تأیید قرار گرفتند و بر اساس مدل نهایی پژوهش پیشنهادهایی در عنوان های عوامل هشتگانه ارائه شد.
افشارنژاد(1383) در پایان نامه خود به تبیین رابطه بین طراحی شغل و عملکرد کارکنان در شرکت سهامی صنایع شیر ایران پرداخت. یافته های تحقیق نشان می دهد بین شرح شغل و عملکرد کارکنان و بین شرایط احراز شغل و عملکرد کارکنان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و تمامی فرضیات در سطح 95 درصد تأیید می شود.
شهباز مرادی (1380) درطی پژوهشی پیرامون مسائل طراحی شغل در زمان استخدام نیروی انسانی به بستر سازی به منظور استقرار طرح تناسب شغل و شاغل برای نیروی انسانی جذب شده در سطح کارشناسی شرکت ایران خودرو اقدام کرده است
حسینی(1388) در پژوهشی پیرامون شناسایی و اولویت بندی شاخص های تناسب شغل و شاغل دو بخش خصوصی و دولتی به این نتایج رسید که متغیرهایی مانند سابقه کاری، رشته تحصیلی، مقطع تحصیلی، میزان تسلط به کامپیوتر، تشویق نامه ها و پست های قبلی بیشترین اهمیت را در بخش خصوصی و در بخش های دولتی متغیرهایی از جمله مهارت ارتباط با سرپرستان، میزان تسلط بر کامپیوتر، پست های قبلی، مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی بیشترین اهمیت جهت افزایش عملکرد شغلی کارکنان را دارد.
تخت طاقدیس(1374) در تحقیقی به آزمون مدل هاکمن- الدهام در پالایشگاه اصفهان پرداخته است . جامعه آماری انتخاب شده مدیران عملیاتی بخشهای مختلف پالایشگاه را شامل می شود. حجم جامعه آماری مورد بررسی 60 نفر بوده که از این تعداد 45 نفر از مدیران عملیاتی به عنوان نمونه اصلی مورد بررسی و 15 نفر مدیر میانی جهت آزمون میزان عینی بودن ابعاد اصلی شغل انتخاب شدند. پس از بررسی و تجزیه و تحلیل یافته ها، نتایج زیر مشخص شد.
بین متغیرهای موجود در مدل مشخصه های شغلی به جزء یک مورد آگاهی از نتایج کار و آزادی عمل شغلی همبستگی وجود دارد.
روابط علت و معلولی اشاره شده در مدل مشخصه های شغلی به همان شکل مطرح شده در مدل همگی معنی دار می باشد.
شدت نیاز به رشد روابط بین مشخصه های اصلی شغل، حالات روانی بحرانی و نتایج و پیامدهای فردی و سازمانی را تعدیل می نماید.
بین نظرات دو گروه آزمودنیها و سرپرستان آنها در ارتباط با مشخصه های شغلی تنوع مهارت، هویت وظیفه، اهمیت وظیفه، استقلال و آزادی عمل شغلی، بازخور شغلی و توان انگیزشی شغل بطور متوسط همبستگی نزدیک نه 46% وجود دارد.
گروههای مختلف شغلی در مقابل روابط مطرح شده در مدل مشخصه های شغلی واکنش یکسانی از خود نشان نمی دهند(تخت طاقدیس، 1374).
عبدالمجید مصلح(1374) در تحقیقی به بررسی رابطه بین شخصیت و رضایت شغلی با توجه به ویژگیهای شغلی در استانداری بوشهر پرداخته است. بر اساس نتایج تحقیق، بین میزان قدرت طلبی و رضایت شغلی کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد. به عبارت دیگر افراد قدرت طلب در مشاغل سیاسی از رضایت بیشتری برخوردارند و هرچه میزان قدرت طلبی افراد بیشتر باشد، رضایت شغلی نیز بیشتر خواهد بود و سطح پایین قدرت طلبی موجب کاهش میزان رضایت شغلی آنان می گردد. افراد موفقیت طلب نیز در صورتیکه در مشاغل دارای ویژگی های مطلوب اشتغال یابند، میزان رضایت شغلی آنان بالا خواهد بود و در صورتیکه در مشاغل فاقد ویژگیهای مطلوب اشتغال یابند. میزان رضایت شغلی آنان کاهش خواهد یافت و نهایتاً اگر چه رابطه معنی داری بین میزان نیاز به تعلق و رضایت شغلی کارکنان بدست نیامد، نیاز به تعلق کمترین میانگین رضایت شغلی را به خود اختصاص داده است(مصلح ، 1374).
ممی زاده(1373) به ارزیابی تأثیر غنی سازی شغل بر بهبود عملکرد کارکنان در سازمان برنامه و بودجه پرداخت. نتایج این پژوهش نشان داد که اجرای طرح غنی سازی شغل در مشاغل نمونه انتخاب شده در سازمان برنامه و بودجه از موفقیت نسبی برخوردار است و هر پنج فرض تحقیق مبنی بر تأثیر غنی سازی مشاغل بر روی انگیزه درونی رضایت شغلی، عملکرد شغلی، نظم و انضباط و تمایل به ترک خدمت اثبات شد(ممی زاده، 1373).
2-23. مدل مفهومی پژوهش
در این پژوهشها غالباً به بررسی رابطه بین طراحی شغل و رضایت شغلی کارکنان پرداخته شده و کمتر به سایر موارد توجه شده است. در خصوص طراحی شغل نیز الگوها و مدل های م ختلفی و نیز شاخص های متفاوتی مورد بررسی قرار گرفته شده است. فلذا پس از مطالعه ادبیات و نیز بررسی پژوهشهای قبلی در رابطه با طراحی شغل در این پژوهش تلاش گردید تا به تبیین رابطه بین طراحی شغل و عملکرد کارکنان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه پرداخته شود. به این منظور برای سنجش طراحی شغل از روش تجزیه شغل استفاده گردید که بر این اساس طراحی شغل به دو مؤلفه شرح شغل و شرایط احراز شغل تفکیک می شود و سپس برای هر یک از این مؤلفه ها نیز شاخص هایی با توجه به دیدگاههای مختلف تعیین و انتخاب شده و به تأیید استاد راهنما نیز رسیده است و برای سنجش عملکرد نیز همانطور که پیش از این اشاره شد از مدل اچیو استفاده شده است. در نهایت نیز پس از بررسی های به عمل آمده مدل مفهومی این پژوهش به صورت ذیل ترسیم گردید.

طراحی شغل مؤلفه ها شاخص ها عملکرد کارکنان شاخص ها

]]>