دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

منبع مقاله درباره مدل برنامه ریزی استراتژیک مشتری مدار، مدل مثلث عملکرد سازمانی

آنچه را که نتوان اندازهگیری کرد نمیتوان مدیریت کرد. زیرا مشخص نیست که آیا بهبودی انجام شده است یا نه (رضائیان و گنجعلی،1390: 29). [do_widget id=kl-erq-2]
طبق نظر «زئیری» سنجش، نخستین گام در کنترل و بهبود سازمانی است. در تمامی سازمانها منابع محدود و کمیاب می باشند. سنجش عملکرد به مدیریت این فرصت را میدهد که منابع را به درستی اختصاص دهد و اولویتها را به درستی برای بهبود سازمانی تعیین کند. «شی من » و «لینگل» معتقد بودند که سنجههای عملکرد را چنین تعریف کردهاند: «سنجش عملکرد رویکردی است راهبردی و یکپارچه که با استفاده از بهبود عملکرد، موفقیت مستمر و پایدار را به سازمان اعطا می کند». در مجموع سیستم سنجش عملکرد را میتوان مجموعهایی از معیارهای مورد استفاده برای کمیسازی اثربخشی و کارایی یک فعالیت دانست(حسینزاده،1390: 31-30).
2-2-7-1.اهداف سنجش عملکرد
بطور کلی اهداف ششگانهایی برای سنجش عملکرد معرفی میشوند که عبارتند از:
2-2-7-1-1.همسوسازی استراتژی ها و فعالیتها: انطباق عملیات با استراتژیها و اهداف سازمان ها، یک پیششرط حیاتی برای بقاست. سنجش عملکرد به ما امکان میدهد این انطباق را مورد آزمایش قرار داده و تغییرات لازم را اعمال کنیم. درواقع«سنجش عملکرد طراحی شده است تا سازمانها را آگاه سازد که در مقایسه با اهداف تعیین شده چگونه عمل کردهاند(cipfa,1998).
2-2-7-1-2.کنترل عملیات: کراتر تاکید میکند برای کنترل کسب و کار به منظور سنجش و ارزیابی عملکرد نسبت به اهداف و برنامهها نیز دستیابی به ابزاری برای اصلاح تغییرات و انحرافات از برنامه، به ارزیابی نیاز میباشد.
2-2-7-1-3.مدیریت و ارتباط با ذینفعان: «در حال حاضر و بیش از آن در آینده، بهترین راه برای بقاء سازمان و پیشرفت در بلندمدت، اندیشیدن در مورد خواستهها و نیازهای تمامی ذینفعان مهم سازمان و تلاش برای انتقال ارزش به هریک از آنهاست (Neely et al,1997:1131-1152). برخی از گروههای ذی نفعان شناخته شده عبارتند از: مشتریان، کارمندان، تامین کنندگان و شرکای متحد، قانونگذاران و جامعه. که باید انتظارات این گروهها را شناخت و آنها را برآورده ساخت.
2-2-7-1-4.کیفیت: ارتباط مهمی بین سنجش عملکرد و کیفیت وجود دارد. در واقع شاخصهای عملکرد، سنجههایی هستند برای ارزیابی کیفیت ممیزی داخلی در برابر استانداردها و اهداف درونی یک سازمان بکار میروند، که در نتیجه این کار کیفیت مذکور تثبیت شده یا بهبود مییابد(Blackburn,2003).
2-2-7-1-5.انگیزش کارکنان و پاداش: راث طبقهبندی توسعهیافتهایی را از اهداف سنجش عملکرد ارائه نموده است که بر اساس تحلیل راث آنچه که بیش از دیگر اهداف سنجش عملکرد برجسته مینماید، انگیزش کارکنان و پاداشدهی است(Farmer,2004).
2-2-7-1-6.پاسخگویی: اطلاعات عملکرد امکان پاسخگویی موثر به ذی نفعان خارجی سازمان را، به نحوی اثربخش امکانپذیر میسازد.
2-2-7-2.روشهای ارزیابی عملکرد
برای ارزیابی عملکرد سازمانها و نهادها، شرکتها و … روشهای مختلفی وجود دارد که از آنها استفاده میشود. در ذیل نام برخی از این مدلها آمده است:
تعیین اثربخشی و کارایی سازمان
الگوی ارزیابی عملکرد سازمان های دولتی با توجه به اقتضائات استراتژیک
مدل ریاضی برنامهریزی آرمانی تخصیص بودجه در سازمان های دولتی
مدل مثلث عملکرد سازمانی
الگوهای فیشر برای ارزیابی عملکرد
الگوی بنچ مارکینگ
الگوی مهندسی مجدد
مدل برنامه ریزی استراتژیک مشتری مدار
الگوی اعتبار سنجی
الگو برداری از لایه عملکرد و نتایج دولت (GPRA)
]]>