دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

منبع مقاله درباره وزارت ورزش و جوانان، بازاریابی اجتماعی

3.3. روش جمع آوری دادهها [do_widget id=kl-erq-2]
در این پژوهش ابتدا برای دسترسی به ابزار مورد نیاز و هم چنین تحقیقات قبلی مشابه از روش کتابخانهای (اسنادی) استفاده شد و با استفاده از پژوهشهای داخلی و خارجی چک لیست اولیه طراحی گردید و برای سنجش روایی به دو گروه اساتید تربیت بدنی و متخصصان کامپیوتر مراجعه شد. سپس دادههای مورد نیاز در وب سایتهای جامعه مورد بررسی با چک لیست پژوهش مقایسه شدند و میزان تطبیق هر کدام با آن سنجیده شد و تفاوتهای آنان نیز مشخص گردید.
4.3. جامعه پژوهش
جامعه مورد استفاده عبارتست از وب سایتهای دولتی مروج ورزش و تفریحات در
کشورهای کانادا، استرالیا و انگلستان و ایران است. برای یافتن آنها از شبکه اینترنت کمک گرفته شد. با مراجعه به موتورهای جستجو نظیرyahoo و googleانجام شد و کلمات کلیدی مرتبط با وب سایت ورزشی و تفریحات جستجو شد. هم چنین از کتاب “the world of recreation and fitness leadership ” (بت و ویلیامز، 2010) فهرست وب سایتهای دولتی کانادایی مرتبط استخراج و نیز از وب سایت http: //fanshawec. libguides. com نیز برای یافتن آنها کمک گرفته شد.
برای دسترسی به وب سایتهای استرالیایی از وب سایت http: //australia. gov. au/ استفاده گردید.
به منظور یافتن وب سایتهای ایرانی مرتبط پس از جستجوهای اینترنتی معمول با مراجعه به وب سایت وزارت ورزش و جوانان یک وب سایت یافته شد ولی با توجه به کارکرد فدراسیون ورزشهای همگانی تصمیم گرفته شد که وب سایت این فدراسیون نیز در جامعه آماری در نظر گرفته شود.
5.3. نمونه آماری
پس از بررسیهای انجام شده با توجه به وب سایتهای در دسترس و مشورت با اساتید در مجموع 31 وب سایت شناسایی شد که آدرس اینترنتی آنها درفهرست ضمائم خواهد آمد. (12 وب سایت کانادایی، 5 انگلیسی، 11 استرالیایی و 3 ایرانی شناسایی شدند)
6.3. روش نمونه گیری
در این پژوهش به دلیل عدم دسترسی قطعی به تمام وب سایتهای مورد نظر به ویژه در سه کشور دیگر جامعه پژوهش (کانادا، استرالیا، انگلستان) سعی شد از روش نمونه گیری منتخب استفاده گردد. بدین ترتیب که با توجه به اطلاعات در دسترس 31 وب سایت از این چهار کشور انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند.
7.3. ابزار اندازه گیری
از آنجا که در این پژوهش وجود یک چک لیست معتبر از لوازم انجام این کار بود، برای گردآوری اطلاعات، از طریق مراجعه به منابع کتابخانهای مربوط از قبیل پایان نامهها و مقالات مرتبط موارد ساختاری و محتوایی شناسایی و دریک جدول جمع آوری شدند. جهت سنجش روایی، ابزار به دو گروه استادان و متخصصین کامپیوتر ارسال شد تا از روایی آن اطمینان حاصل شود. در نامههای ارسالی به دو گروه مزبور قید شد که به طور کلی نظرشان را ارایه دهند و چنانچه مولفهای از قلم افتاده یا موردی اضافه است متذکر شوند.
در نهایت 13 نفر نظرات خود را پس از مطالعه در مورد چک لیست ارایه دادند و مشخص شد ابزار طراحی شده از روایی لازم برخوردار است.
در رابطه با پایایی نیز با توجه به نظر اساتید و مراجعه به کتب آماری معلوم شد که چک لیست نیازی به پایایی ندارد.
در تهیه این ابزار با توجه به کارکرد هر رسانه در ترویج ورزشهای تفریحی (مقاله) که عبارنتد از:
کارکرد آموزش همگانی شامل آموزش اثربخش برای اقشار، ایجاد انگیزه، متقاعدسازی و ترغیب و آموزش فرهنگساز
کارکرد اطلاعرسانی شامل اطلاعرسانی برنامهریزی شده، اطلاعرسانی دقیق و بهنگام، آگاهسازی و اقدامات تبلیغی
کارکرد بازاریابی اجتماعی شامل تشکیل گروههای ذینفع، شبکهسازی اقشار و شبکهسازی مجازی
کارکرد نوگرایی شامل معرفی تفریحات جسمانی جدید و ایجاد نگرش خلاقانه، نو و مثبت
کارکرد نظارتی شامل پایش و رصد تغییرات محیط و رصد افکار و علایق عمومی
چهار مولفه برای ویژگیهای محتوایی انتخاب شد:
– ویژگیهای کلی سایت (گزینههای 7-1)
– اطلاعات کلی درباره وب سایت و یا سازمان موسس (گزینههای 15-8)
]]>