دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

منبع پایان نامه ارشد با موضوع آموزش ضمن خدمت کارکنان، عوامل فردی و سازمانی

[do_widget id=kl-erq-2]

5890/18
5548/23
033/0
جدول بالا نشان می دهد که با توجه به اختلاف میانگین بدست آمده (033/0) در سطح اطمینان 5 درصد میتوان ادعا نمود روش کارگاهی که جزو برنامه های تدوین شده جهت پرورش مدیران در دانشگاه کاشان است، اثربخش بوده و بصورت مطلوب صورت گرفته است.
فصل پنجم
نتیجه گیری
5-1)مقدمه
هر تحقیق علمی بر اساس هدف مشخصی انجام می شود؛ یعنی هدف محقق از انجام تحقیق یا مبنایی و بنیادی است که به گسترش حوزه معرفت می انجامد، یا کاربردی و عملی است که غرض از آن انجام آن مسئله و معضل یا ارتقای سطح کیفیت یا کمیت است. بنابراین بایستی بر اساس نتایج حاصل از تحقیق پیشنهاداتی ارائه شود که یا حالت تبیینی داشته تا شناخت های جدیدی را در راستای توسعه قلمرو و دانش بیان کند و یا حالت کاربردی داشته تا راه حلی را برای حل مسئله ارائه دهد. این پژوهش با هدف ارزیابی اهداف و شیوه های پرورش مدیران در دانشگاهها و مؤسسه های آموزش عالی(مورد مطالعه: دانشگاه کاشان)در بین 34 نفر از جامعه هدف که به روش نمونهبرداری تصادفی طبقهای انتخاب شده بودند، صورت گرفت و مراحل مختلف انجام یک پروژه تحقیقاتی برای آن انجام شد و سرانجام در پایان، پژوهش به نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد رسید. در این فصل ابتدا خلاصهای از آنچه که انجام شده ارائه گردیده است. پس از آن با توجه به یافتههای تحقیق به نتیجهگیری پرداخته، و در نهایت نیز این فصل با بیان محدودیتهای تحقیق و پیشنهاداتی برای محققان به پایان رسیده است.
5-2)نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق
5-2-1) نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی:
فرضیه اصلی تحقیق عبارت است از« برنامه های تدوین شده برای پرورش مدیران در دانشگاه کاشان اثر بخش بوده است » که فرضیهی مذکور با استفاده از آزمون تی جفت شده مورد تأیید قرار گرفت. با توجه به سطح معناداری 054/0 بدست آمده میتوان ادعا کرد که اجرای برنامه های تدوین شده جهت پرورش مدیران در دانشگاه کاشان اثربخش نبوده است
5-2-2) نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی اول:
فرضیه فرعی اول تحقیق عبارت است از« روش خود توسعه ای برای پرورش مدیران دانشگاه کاشان اثر بخش بوده است » که فرضیهی مذکور با استفاده از آزمون تی جفت شده مورد تأیید قرار گرفت. با توجه به سطح معناداری 068/0 بدست آمده میتوان ادعا کرد که روش خود توسعه ای که جزو برنامه های تدوین شده جهت پرورش مدیران در دانشگاه کاشان است، اثربخش نبوده و بصورت مطلوب صورت نگرفته است.
این پژوهش بر ایده ارتقای خود توسعهای مدیران از طریق عوامل فردی و سازمانی استوار بود. جنبه جدید بودن پژوهش حاضر را باید در فقدان پژوهش پیرامون خود توسعهای منابع انسانی کشور اعم از بخش خصوصی و دولتی جستجو نمود؛ به طوری که تا کنون هیچ گونه پژوهشی در خصوص خود توسعهای منابع انسانی در ایران انجام نشده است. پژوهش حاضر با بومی سازی مدل مذکور سعی نمود تأثیر عوامل فردی را بر خود توسعهای بررسی نماید. از سویی تاکنون مطالعهای پیرامون موضوع مذکور بر روی جامعه مدیران انجام نگرفته در حالی که پیشرفت جامعه تا حد بسیار زیادی در دانش و توانمندی جامعه مدیران نهفته است
فرهی و همکارانش نیز در مطالعه خود نشان دادند چنانچه فرد در زندگی خود ارتباط با خدا، ارتباط با خود، ارتباط با دیگران و ارتباط با محیط طبیعی را به طور متعادل رعایت کند، در جهت توسعه خود، رفتاری اثر بخش خواهد داشت .
تعهد حرفهای نیز عامل مؤثری در افزایش تمایل به خود توسعهای میباشد. مطالعات دیگر نیز نشان میدهد افراد با تعهد حرفهای بالا، تمایل به توسعه و تعقیب اهداف شغلیشان دارند . آنها ارزش شغل یا حرفهشان را تشخیص میدهند و تمایل به سرمایه گذاری زمان و تلاش بیشتر برای کسب دانش مرتبط با شغل و حرفه خود دارند.
اما باورهای دینی و تعهد حرفهای در نگرش فرد نقشی ندارند از سویی نگرش نیز در افزایش تمایل به خود توسعهای جایگاهی ندارد. هر چند هرتز و ویلیامز در مطالعهای نشان دادند که نگرش بر توسعه تأثیرگذار است. به نظر میرسد خود توسعهای به تنهایی برای مدیران لذت بخش نیست بلکه مزایا و پیشرفتهایی که بر اثر خود توسعهای در شغل خود به دست میآورند، دارای اهمیت میباشد. تحقیق حاضر این مطلب را تأیید مینماید؛ زیرا یافتهها نشان میدهد که حمایت سازمان و سرپرست سبب افزایش رفتار خود توسعهای در فرد میشوند. همچنین افرادی که تمایل بیشتری برای خود توسعهای دارند، سازمان و سرپرست نیز حمایت بیشتری از آنها به عمل میآورد. در مطالعهای نیز نتایج نشان داد که در میان متغیرها، حمایت محل کار رابطه بیشتر و قویتری با شرکت کارکنان در خود توسعهای دارد. هرتز و ویلیامز در مطالعه خود نشان دادند کنترل مدیریت و سطوح بالای الزام به شرکت کارکنان، رابطه منفی با شرکت و تمایل به توسعه دارد.
5-2-3) نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی دوم:
فرضیه فرعی دوم تحقیق عبارت است از« روش آموزشی برای پرورش مدیران دانشگاه کاشان اثر بخش بوده است » که فرضیهی مذکور با استفاده از آزمون تی جفت شده مورد تأیید قرار گرفت. با توجه به سطح معناداری 031/0 بدست آمده میتوان ادعا کرد که روش آموزشی که جزو برنامه های تدوین شده جهت پرورش مدیران در دانشگاه کاشان است، اثربخش بوده است.
در حال حاضر آموزش ضمن خدمت کارکنان در سازمانهای مختلف از جایگاه خاصی برخوردار است زیرا در چند دهه اخیر بیش از هر دوران دیگر در طول تاریخ بشری، علوم و تکنولوژی پیشرفت نموده است. این تحول و دگرگونی به حدی است که عصر حاضر را عصرنیم عمر اطالعات نامیدهاند.یعنی دورانی که در هر 5 سال، نیمی از اطلاعات بشری منسوخ گردیده و اطلاعات و دانش جدید جایگزین آن می گردد. آموزش همواره به عنوان وسیلهای مطمئن در جهت بهبود کیفیت عملکرد و حل مشکالت مدیریت مدنظر قرار میگیرد و فقدان آن نیز یکی از مسائل اساسی و حاد هر سازمان را تشکیل میدهد.
بدین جهت به منظور تجهیز نیروی انسانی سازمان و بهسازی و بهرهگیری هر چه مؤثرتر از این نیرو، بی شک آموزش یکی از مهمترین و مؤثرترین تدابیر و عوامل برای بهبود امور سازمان به شمار میرود. الزم به تذکر است که آموزش یک وظیفه اساسی در سازمانها و یک فرآیند مداوم و همیشگی است و موقت و تمام شدنی نیست. کارکنان در هر سطحی از سطوح سازمان، اعم از مشاغل ساده یا مشاغل پیچیده ـ مدیر یا زیردست ـ محتاج آموزش و یادگیری و کسب دانش و مهارتهای جدید هستند و باید همواره برای بهتر انجام دادن کار خود از هر نوع که باشد، روشها و اطلاعات جدیدی کسب نمایند و مضافا اینکه هر وقت شغل کارکنان تغییر پیدا کند، الزم است اطلاعات و مهارتهای جدیدی برای ابقای موفقیت آمیز وظایف شغل مربوطه را فرا بگیرد. برنامه های آموزش کارکنان در یک سازمان میتواند نیاز به نیروی انسانی متخصص در آینده را نیز رفع کند و تضمینی برای حل مشکلات کارکنان باشد.
5-2-4) نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی سوم:
فرضیه فرعی سوم تحقیق عبارت است از« روش تعاملی برای پرورش مدیران دانشگاه کاشان اثر بخش بوده است » که فرضیهی مذکور با استفاده از آزمون تی جفت شده مورد تأیید قرار گرفت. با توجه به سطح معناداری 087/0 بدست آمده میتوان ادعا کرد که روش تعاملی که جزو برنامه های تدوین شده جهت پرورش مدیران در دانشگاه کاشان است، اثربخش نبوده و بصورت مطلوب صورت نگرفته است.
یافته های حاصل از نتایج پژوهش نشان داد که آموزش از طریـق بـه کـارگیری ابـزار چندرسـانه ای تعاملی در مقایسه با ابزار چندرسانهای غیر تعاملی (مانند فیلم) سبب یادگیری با سرعت و دقت بیشتر می شود. بنابراین میتوان گفت هر چقدر ابزارها و وسایل کمک آموزشی سیر تکاملی خود را طی می کنند، برای آموزش مفیدتر بـه نظر می رسد و به کارگیری آن میتواند باعث افزایش کیفیت یادگیری شود. اگـر چـه تعمـیم ایـن نتیجه به دروس دیگر و در محیط های دیگـربـا احتیـاط بایـد صـورت گیـرد.
خلاصه اینکه تأکید بر به کارگیری چندرسانهای تعاملی در مقایسـه بـا چندرسـانهای غیرتعـاملی در امر آموزش، میتواند فرصتهای جدیدی را برای آموزش و پرورش در جهت نیل به اهدافش کـه همان ارتقاء سطح یادگیری و عمق بخشی دانش است را با صرف منابع کمتر فراهم آورد. هـر چنـد که استفاده از رسانههـای مناسـب آموزشـی بـه عنـوان یـک عنصـر مهـم در امـر آمـوزش، همـهی مشکلات آموزشی را از بـین نخواهـد بـرد امـا قطعـاً مـیتوانـد بسـیار مفیـد و مـؤثرباشـد. بنـابراین واردکردن عنصر رسانههای آموزشی در سیاستگذاری و تنظیم راهبرد (استراتژی) در ایـن راسـتا، به مسؤولین امر کمک خواهد کرد که بهتربتوانند به اهداف خود نایل شوند.
تعاملی که متأثر از رویکردهای روانشناختی سازنده گرا و یادگیریهای موقعیتی است. این چنین تعاملی در طراحی محیطهای یادگیری الکترونیکی منجر به اعمال زیر میشود:
1. کنترل و نظارت یادگیرنده،
]]>