دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

منبع پایان نامه ارشد درمورد سیاست های سرمایه در گردش، مدیریت سرمایه در گردش

منابع فارسی: [do_widget id=kl-erq-2]
احمدپور، احمد؛ غلامی جمکرانی، رضا(1384)، ” بررسی رابطه اطلاعات حسابداری و ریسک بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”
احدی سرکانی، سید یوسف؛ صادقی، زین العابدین؛ باقری نسب، کاوه(1387)، “بررسی جامع چرخه تبدیل وجه نقد: معیاری جامع برای سنجش مدیریت سرمایه درگردش”
بایزیدی، ابراهیم؛ عباسی، نرگس؛ اولادی، بهنام؛آفریدون، خسرو(1389)،”تحلیل آماری با MINITAB 16″ انتشارات عابد، چاپ دوم
جان نثاری، سید امیر (1391) “تاثیر مدیریت سرمایه درگردش بر سودآوری واحد های تجاری کوچک و متوسط”
جهانخانی، علی؛ پارسائیان، علی(1380)، “مدیریت مالی”، جلد دوم، ترجمه و اقتباس از کتاب ریموند پی نوو، انتشارات سمت.
جهانخانی، علی؛ طالبی، محمد(1378)، “بررسی و نقد انواع شاخص های نقدینگی شرکت ها “، پژوهشات مالی، شماره 13 و 14 ، ص 6-31
حاجیها، زهره؛ فیض آبادی، فرشته(1390)، ” بررسی رابطه چرخه تبدیل وجه نقد و نسبت های نقدینگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”
خوشسیما، رضا؛ شهیکیتاش، محمدنبی(1391)تاثیر ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی بر نظام بانکی ایران.
راعی، رضا؛ سعیدی، علی (۱۳۸۳)، مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک، انتشارات سمت، چاپ اول،
رهنمای رودپشتی، فریدون؛ کیائی، علی(1387)، بررسی و تبیین استراتژی های مدیریت سرمایه درگردش در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله دانش و پژوهش حسابداری، شماره 13.
زهدی، محمد هادی؛ ولی پور، هاشم؛ شهابی، علیرضا(1389)، ” سیاست های سرمایه در گردش و ریسک شرکت”
سوری، علی(1390)،”مبانی اقتصادسنجی با کاربرد EVIEWS7 ، انتشارات فرهنگ
شباهنگ، رضا، (1380) ، مدیریت مالی جلد دوم انتشارات سازمان حسابرسی
شباهنگ، رضا، (1380) مدیریت جلد اول انتشارات سازمان حسابرسی
شربت اوغلی، احمد؛ عرفانیان، امیر (1384)، ” مطالعه تطبیقی و اجرای مدلهای اندازه گیری ریسک عملیاتی مصوب کمیته بال در بانک صنعت و معدن”
شهیکی تاش، محمد نبی؛ اعزازی، محمد اسماعیل؛ غلامی بیمرغ، لیلا (1392)، ” محاسبه ارزش در معرض ریسک(var) در بازار بورس اوراق بهادار تهران”
ضیایی بیگدلی، محمد تقی؛ منطقی، خسرو؛ رحیمی، کیهان(1391)، ” بررسی عوامل تاثیر گذار بر مدیریت سرمایه در گرد ش در شرکت های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”
عباس زاده، محمد رضا؛ فلاحی، سعید؛ صفدری نیا، شکوفه؛ علیزاده، علی()، ” بررسی رابطه بین استراتژیهای سرمایه در گردش با فرصت های سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”
فلاح شمس، میر فیض، (1386)، “مدیریت جامع ریسک بنگاه”
فتحی، سعید؛ توکلی، سید یاسین (1388)، ” بررسی ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد مالی بنگاه های اقتصادی”
مدرس، احمد؛ فرهاد عبداله زاده (1383) ،مدیریت مالی جلد اول،انتشارات چاپ ونشر بازرگانی
معین الدین ، محمود؛ حیرانی، فروغ؛ آینده مالمیری، سیده فاطمه(1392)، ” بررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش برارزش بازار شرکت ها”
]]>