دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

منبع پایان نامه ارشد درمورد شرکت های پذیرفته شده، سیستم معادلات همزمان

[do_widget id=kl-erq-2]

جدول 4-1 : نتایج آماره های توصیفی مورد استفاده در این تحقیق 74
جدول 4-2 : نتایج آزمون آماره F 76
جدول 4-3 : نتایج آزمون هاسمن 76
جدول 4-4 نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی مدل اول تحقیق 78
جدول 4-5 : نتایج آزمون آماره F 80
جدول 4-6 : نتایج آزمون هاسمن 80
جدول 4-7 نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی مدل دوم تحقیق 82
جدول 4-8 نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی مدل سوم تحقیق 86
جدول 4-9 : نتایج آزمون آماره F 87
جدول 4-10 : نتایج آزمون هاسمن 88
جدول 4-11 : نتایج آزمون آماره F 88
جدول 4-12 : نتایج آزمون هاسمن 89
جدول 4-13 نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی مدل پیش بینی تحقیق 90
جدول 4-14 نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی مدل ارزشگذاری تحقیق 91
چکیده:
هدف این تحقیق بررسی رابطه بین ریسک ورشکستگی و بزرگنمایی اقلام تعهدی وکوچک نمایی جریان وجوه نقد عملیاتی می باشد. به عبارت دقیق تر این پژوهش به این موضوع می پردازد که آیا سرمایه گذاران در زمان قیمت گذاری اوراق بهادار، درک صحیحی از اطلاعات موجود در اقلام تعهدی و جریان وجوه نقد شرکت هایی با ریسک ورشکستگی بالا نسبت به شرکت هایی با ریسک ورشکستگی پایین برای پیش بینی سودهای آتی دارند یا خیر. متغیرهای این تحقیق شامل جریان وجه نقد عملیاتی، اقلام تعهدی و ریسک ورشکستگی می باشند.
در این تحقیق از داده های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از 1386 تا پایان سال 1390 استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق، از روش رگرسیون با داده های ترکیبی و سیستم معادلات همزمان به همراه آزمون میشکین (1983) استفاده شده است.
نتایج تحقیق نشان داد که در شرکت هایی با ریسک ورشکستگی بیشتر، نسبت به شرکت هایی با ریسک ورشکستگی کمتر، بزرگنمایی اقلام تعهدی وکوچک نمایی جریان وجوه نقد بیشتر است.
واژه های کلیدی:
اقلام تعهدی، جریان وجوه نقد، آزمون میشکین، ریسک ورشکستگی
فصل اول
کلیات تحقیق
1-1 مقدمه
یکی از محصولات اساسی سیستم حسابداری، صورت سود و زیان می باشد. این صورت مالی حاوی عنصر کلیدی مالی یعنی سود خالص می باشد. سود خالص نتیجه عملکرد یک واحد اقتصادی را برای یک دوره مالی نشان می دهد و یکی از اقلامی است که مورد توجه طیف وسیعی از استفاده کنندگان صورتهای مالی قرار می گیرد. در فرآیند اندازه گیری سود از سیستم تعهدی استفاده می شود. بدین ترتیب که اقلام تعهدی شناخت جریان نقد را طی دوره تعدیل می کنند تا ارقام تعدیل شده، عملکرد واحد اقتصادی را بهتر اندازه بگیرند. مثلاً یک حساب دریافتنی، شناخت جریان نقد آتی را در سود سرعت می بخشد و شناسایی سود حسابداری را با منافع اقتصادی حاصل از فروش همزمان می سازد. از نظر بارث و همکاران (2005) بکارگیری برآوردها در صورتهای مالی، سود را تحت تأثیر قرار می دهد و ممکن است منجر به سودی متفاوت از نتیجه عملکرد واقعی واحد تجاری شود.
]]>