میراث، اقامتی، فضایی، اتصالات، آمار، کاشان

– اتصالات شبکه : چهار چوب و ساختار مدل شبکه را تشکیل می دهند و همچنین عوارض خطی مرتبط به هم را نمایش می دهند که مجاری برا ی حمل و نقل و ارتباطات می باشند . اتصالات شبکه برای نمایش ساختارهای جهان واقعی از قبیل بزرگراهها ، خطوط راه آهن و مسیرهای کشتیرانی یک شبکه حمل و نقل ، خطوط انتقال نیرو و خطوط ابراهه ها مورد استفاده می گیرند .
اتصالات شبکه درGIS به صورت کمان مدلسازی می شوند. (Lbid,7)

شکل 3-11 عناصر شبکه
– گره های شبکه : نقاط انتهایی اتصالات شبکه می باشند . اتصالات شبکه همیشه ا زطریق گره های شبکه به همدیگر وصل می شوند . گره های شبکه ممکن است که ارتباطات یک شبکه جاده ای ، محل ارتباط ابراهه ها در یک شبکه هیدرولوژیکی و یا سوئیچ های موجود در یک شبکه برق را نمایش دهند . گره ها همچنین ممکن است که برای مدل سازی عناصر شبکه از قبیل مراکز ، توقف گاهها و چرخش ها مورد استفاده قرارگیرند .(Lbid,8)
– توقف گاهها :به محل هایی در شبکه که در آنها منابع بارگیری و تخلیه می شوند،توقفگاه گفته میشود .
– مراکز : موقعیت هایی در شبکه می باشند که در آنها تسهیلات و تأسیسات با ظرفیت مشخص از اتصالات شبکه وارد شده و یا از آنها به شبکه توزیع می شوند . (Lbid,10)
– موانع:گرههایی که در آن جریان صورت نمی گیرد را موانع می گویند.(Lbid,11)

شکل 3-12 موانع شبکه
– گردش ها :یک گردش نمایش دهنده انتقال از یک اتصال شبکه به اتصال دیگر در یک گره
می باشد . بر خلاف دیگر عناصر شبکه ، گردش ها نشان دهنده ارتباطات بین اتصالات شبکه می باشد . با این حال گردش ها ، بشدت می توانند نقل و انتقال را در یک شبکه واقعی تأثیر قرار دهند. (Lbid,12)

شکل 3-13 گردش در یک بزرگراه
3-3-6 مراکز و مشخصات آنها
مراکز درمحیط شبکه همواره در محل گرههای شبکه قرار می گیرند . یک مرکز از طریق شبکه ، تخصیص منابع را انجام داده و یا اینکه منابع لازم را دریافت می کند . یک مخزن آب نمونه ای از مرکزی است که منابع آب را از طریق شبکه لوله عرضه می کند . ویژگیهای مربوط به مراکز عبارتند از ظرفیت یا حداکثر مقاومت و عرضه می باشند . (حسینی،1378،21)
ظرفیت یک مرکز در تعیین خطوطی که به آن تخصیص می یابند مهم می باشد . اگر تقاضای خطی سبب بالا رفتن از حد ظرفیت شود ، آن خط به مرکز تخصیص نمی یابد .
عرضه مرکز ، مقدار منابع موجود در هر مرکز جهت رفع تقاضای خطوط و گرهها می باشد .
3-3-7 جریان شبکه
در یک شبکه حمل و نقل یکی از دو مفهوم عملی ، شبکه صنایع آب و برق و شبکه حمل و نقل گنجانده می شوند در یک شبکه حمل و نقل ، چیزهایی که در آن جریان می یابند. ( وسایل نقلیه ) ، دارای اراده مخصوص به خودشان می باشد . شبکه ای صنایع آب و برق دارای جریان هدایتی می باشند ، اما شبکه هایی حمل و نقل دارای جریان هدایتی می باشند ، اما شبکه های حمل و نقل دارای جریان غیر هدایتی می باشد . (همان،23-22)
یک شبکه هندسی ، روش تعیین مسیر جریان می باشد . این روش ، چگونگی جریان مواد را در شبکه مبتنی بر ترکیب کنونی منابع و نقاط جذب و حالت فعال هر عارضه تعیین می کند . نتیجه این کار ، جریان هدایتی در طول هر اتصال نسبت به مسیر رقومی شده آن می باشد.(همان،23)

شکل 3-14 مسیر جریان در یک شبکه
3-3-8 منابع و نقاط جذب
در یک شبکه صنایع همگانی ، منابع و نقاط جذب در تعیین مسیر جریان مورد استفاده قرار می گیرند . هر طبقه عارضه ای تقاطع می تواند نقش کمکی یک منبع و یا نقطه جذب را داشته باشد . یک منبع ، تقاطعی است که از جریان مواد سرچشمه میگیرد از قبیل چشمه آب . یک نقطه جذب نیز تقاطعی است که در آن جریان مواد خاتمه می یابد ، از قبیل کارخانه تصفیه فاضلاب ها (همان،24)

شکل 3-15 موقعیت نقاط منبع و جذب در یک شبکه .
3-3-9 جریان نامشخص
در مواقعی ممکن است که جهت جریان برای یک لبه مشخص نشده باشد که این امر زمانی اتفاق می افتد که منابع ، مخازن و عوارض غیر فعال دارای اطلاعات کافی نباشند . زمانی که جهت جریان برای یک لبه یا اتصال مشخص نشده باشد ، در این صورت گفته می شودکه جریان ، جریان نامشخص می باشد . (همان،26)

شکل 3-16 جریانات نامشخص در یک شبکه .
3-3-10 جریان منقطع
وقتی که یکسری از لبه ها و تقاطع ها غیر فعال می شوند ، جریان در بعضی از تقاطع ها یا لبه ها صورت نمی گیرد ، این نوع جریان مقطع می گویند.
(همان،27)

شکل 3-17 جریان منقطع دریک شبکه

3-4 رویکرد،نوع و روش پژوهش
پژوهش های علمی را می توان به سه دسته تقسیم نمود:
(1) پژوهش علمی از نظر چیستی، که به دو دسته ی تحقیق کمی و تحقیق کیفی تقسیم می شود.
(2) پژوهش علمی بر مبنای هدف، به سه دسته تحقیقات بنیادی یا اساسی،تحقیقات کاربردی و تحقیقات علمی تقسیم می شوند.
(3) پژوهش علمی بر مبنای روش و ماهیت که به چهار دسته ی تاریخی،توصیفی،تحلیلی و تجربی تقسیم می شوند.
• در این پژوهش از نظر چیستی ، رویکرد کمی انتخاب شد.این رویکرد به علت دارا بودن نظم ساختاری و امکان کنترل عوامل اثرگذار در جامعه نمونه در مقیاس بزرگ، قابل اجرا است و عمده ترین روش جمع آوری اطلاعات در این روش ، پرسشنامه است که در پژوهش حاضر نیز مورد استفاده قرار گرفت.
• در این پژوهش از نظر هدف، نوع بنیادی انتخاب شد.هدف این نوع پژوهش، تبیین روابط بین پدیده ها و افزودن دانش موجود در یک زمینه ی خاص است.اطلاعات اولیه با استفاده از مشاهده، مصاحبه و … گردآوری می شود و با استفاده از روش ها و تکنیک های آماری و معیارهای پذیرفته شده مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
• این پژوهش بر مبنای روش و ماهیت، روش تحلیلی را دنبال می کند.

3-5 تعریف جامعه و نمونه ی آماری
تعریف جامعه:”جامعه عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشد و تعریف جامعه آماری باید جامع و مانع باشد”( پل اس. له‌وی ،1381،6)
جامعه آماری این پژوهش مجموعه ی افراد شاغل در سازمانها و ادارات مرتبط با امور گردشگری و تاسیسات اقامتی تفریحی می باشند.
تعریف نمونه گیری
“انتخاب تعدادی از افراد ، حوادث، و اشیا ء از یک جامعه تعریف شده به عنوان نماینده آن جامعه “( پل اس. له‌وی ،1381،6)
در این پژوهش ازنمونه گیری منظم یا سیستماتیک کنترل شده استفاده می شود.این نمونه گیری ،برای انتخاب یک نمونه از یک جامعه تعریف شده به کار می رود.
از این روش زمانی استفاده می شود که تمام اعضای جامعه تعریف شده قبلا به صورت تصادفی فهرست شده باشند. در این روش انتخاب هر عضو مستقل از انتخاب سایر اعضاء جامعه نیست. نمونه گیری سیتماتیک برخلاف بیشتر شیوه های نمونه گیری، مستلزم دانستن کل تعداد واحدهای نمونه گیری جامعه نیست و به همین دلیل نمونه گیری را می توان همزمان با ایجاد چارچوب نمونه گیری اجرا کرد . (پل اس. له‌وی و استنلی لمی‌شو،1381، 8)
دراین پژوهش ، انتخاب نمونه ی مورد نظر ما به صورت آگاهانه و براساس جایگاه افراد داخل سازمانهای مرتبط با کلیه ی جاذبه های گردشگری و تاسیسات اقامتی تفریحی می باشد. در واقع این افراد به عنوان نماینده ی این تشکیلات می باشند. (در این زمینه از سازمان میراث فرهنگی شهرستان کاشان”کارشناسان قسمت مرمت و احیا،مدیریت سازمان وکارشناسان قسمت آمار و اطلاعات”، از شهرداری کاشان”کارشناسان قسمت GIS و تولید نقشه، قسمت آمار و اطلاعات”و ازسازمان میراث فرهنگی و صنایع گردشگری استان اصفهان”کارشناسان امور هتلداری و اقامتی –پذیرایی استان، قسمت کتابخانه، قسمت کنترل طرح ها وکارشناسان قسمت آمار و اطلاعات “انتخاب شدند.)

3-6 ابزارهای اندازه گیری (روشهای گردآوری داده ها)
برای جمع آوری داده های مورد نیاز از روش های زیر استفاده شده است:
1-استفاده از اسناد و مدارک موجود (نقشه ی راهنمای گردشگری 950000/1استان اصفهان،نقشه ی 950000/1 راههای استان اصفهان ، نقشه ی سیاحتی20000/1 کاشان، عکس های هوایی شهر کاشان،سی دی معرفی آثارفرهنگی و جاذبه های گردشگری شهرستان کاشان وابسته به سازمان میراث فرهنگی کاشان”سی دی میراث کویر” )
2-مصاحبه با صاحب نظران ، مدیران و کارشناسان گردشگری (در این زمینه به سازمان میراث فرهنگی شهرستان کاشان”کارشناسان قسمت مرمت و احیا،مدیریت سازمان وکارشناسان قسمت آمار و اطلاعات”، شهرداری کاشان”کارشناسان قسمت GIS و تولید نقشه، قسمت آمار و اطلاعات”و سازمان میراث فرهنگی و صنایع گردشگری استان اصفهان”کارشناسان امور هتلداری و اقامتی –پذیرایی استان، قسمت کتابخانه، قسمت کنترل طرح ها وکارشناسان قسمت آمار و اطلاعات “) مراجعه شد.
3-مطالعه و بررسی کتابخانه ای (استفاده از اطلاعات موجود)
4-گردآوری از طریق رایانه و اینترنت (سایت های مربوطه در زیر معرفی شدند: )
– http://www.isfahanportal.ir/web/tourism/359 در این سایت،اطلاعات گردشگری استان اصفهان، از جمله مشخصات مکانهای اقامتی تفریحی شهرستان کاشان،لیست برگزیده ای از جاذبه های گردشگری این شهرستان و یک سری از نقشه ها موجود بود.
– http://www.ostan-es.ir در این سایت یک سری از اطلاعات آماری و اعداد و ارقام مورد نیاز جهت تعیین حجم نمونه و شاخص سازی مدلها در دسترس بود.
– http://www.amar.org.ir در این سایت از سالنامه ی آماری استان اصفهان استفاده شد.این قسمت نیز،شامل یک سری از اطلاعات آماری و اعداد و ارقام مورد نیاز جهت تعیین حجم نمونه و شاخص سازی مدلها بود.
– http://www.kashancht.ir/tourism در این سایت در قسمت گردشگری یک سری اطلاعات ونقشه های مربوط به مشخصات جغرافیایی،تاریخی فرهنگی،طبیعی و خصوصیات راهها بدست آمد.

3-7 تعیین روش های برداشت داده ـ نقشه
در محیط GIS،پایگاه داده ای متشکل از دو نوع داده می باشد که عبارتند از: داده های فضایی یا جغرافیایی و داده های غیرفضایی یا خصیصه ای. داده های مکانی یا جغرافیایی داده هایی هستند که دارای مختصات X,Y بر روی زمین می باشند. در این تحقیق،داده های فضایی عبارتند از :شبکه های ارتباطی اعم از اتوبان،بزرگراه،راه اصلی،راه فرعی و…مکانهای گردشگری تاریخی فرهنگی اعم از خانه های تاریخی،مدرسه ها و حمام های تاریخی،آثار باستانی نظیر تپه ها و غارهاو… مکانهای گردشگری طبیعی نظیر کوه و چشمه و باغ گل محمدی و… مکانهای گردشگری مذهبی شامل بقعه های قدیمی و امامزاده ها و مساجد. مکانهای گردشگری تفریحی شامل پارکها،فضای سبز،باغ پرندگان و…و بالاخره تاسیسات اقامتی شامل هتلها و رستورانهاو…مشخصات مربوط به داده های فضایی می باشند، که در پایگاه داده ای GIS وارد می شوند.
در این تحقیق داده های غیر فضایی عبارتند از:نام آثارگردشگری بر حسب نوع تاریخی-فرهنگی، طبیعی،مذهبی،تفریحی و اقامتی. مکان این گردشگاهها بر حسب چهار بخش تقسیم شده و تعدادگردشگاهها به تفکیک نوع.
برای گرد آوری داده های فضایی روش های مختلفی وجود دارد که عبارتند از :
1. استفاده از نقشه های رقومی موجود
2. استفاده از عکس های هوایی،فضایی و تصاویر ماهواره ای
3. استفاده از سیستم تعیین مو قعیت جهانی(GPS)
4. استفاده از نقشه های کاغذی
5. نقشه برداری زمینی
6. مشاهدات میدانی
در این تحقیق، برای گردآوری داده های فضایی،از موارد 1،2،4 و 6 استفاده شده است.از نقشه های کاغذی که در این تحقیق استفاده شدند. نقشه ی راهنمای گردشگری 950000/1استان اصفهان،نقشه ی 950000/1 راههای استان اصفهان ، نقشه ی سیاحتی20000/1 کاشان، نقشه ی شهرستان کاشان بود.همچنین ازعکس های هوایی و تصاویر ماهواره ای نیز استفاده شد که در این مورد می توان به طور نمونه به عکس های هوایی شهر کاشان اشاره کرد که در مکان یابی ابنیه ارزشمند و تاریخی آن سهم بسزایی داشت.
برای انجام این تحقیق از اطلاعات رقومی موجود نیز ،استفاده گردید.اطلاعات رقومی شامل شبکه های ارتباطی،توپوگرافی،آبراهه ها،سکونت گاهها و تقسیمات سیاسی شهرستان بود ، که از روی این لایه ها و با توجه به نقشه های نامبرده ی فوق،همچنین به کمک یک سری مشاهدات میدانی،مکانهای گردشگری بر حسب نوع تاریخی-فرهنگی، طبیعی،مذهبی،تفریحی و اقامتی لایه بندی شدند و بر حسب نوع عارضه، با نقطه، خط یا پلیگون وارد پایگاه اطلاعاتی شدند.
داده های غیر فضایی نیز، از منابع زیر گردآوری می شوند:
1. استفاده از اسناد،مدارک و آمارهای موجود یعنی از طریق روش کتابخانه ای و مراجعه به مراکز دولتی (از جمله این مراکز می توان به سازمان راه و شهرسازی استان اصفهان،سازمان میراث فرهنگی استان اصفهان، استانداری اصفهان،شهرداری کاشان و میراث فرهنگی کاشان اشاره کرد.)
2. از طریق مشاهده ی میدانی و مصاحبه و یا از طریق پرسشنامه(به پیوست شماره ی 1 مراجعه شود.)

3-8 طرح پژوهش ـ روش (های) تجزیه و تحلیل داده ها (چگونگی پاسخ به پرسشها و آزمایش فرضیه ها)
در این تحقیق ابتدا اطلاعات مورد نیاز جمع آوری شده،وارد کامپیوتر شدند .
برای ورود اطلاعات به کامپیوتر، بر حسب نوع و فرمت اطلاعات، از چند روش استفاده شد.
1) یک سری از اطلاعات نظیر شبکه های ارتباطی و راهها، توپوگرافی، آبراهه ها و… که فایل آنها به صورت فرمت Auto cad و قسمتی از اطلاعات آنها نیز به

]]>