دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری، اندازه گیری محافظه کاری

[do_widget id=kl-erq-2]

محیط اقتصادی ایران با محیط اقتصادی کشورهای خارجی همچون آمریکا از نظر کارایی بازار سرمایه، تفکیک مالکیت از مدیریت و خصوصی بودن صنایع کاملا متفاوت بوده و قابل مقایسه نیست لذا می توان انتظار داشت در پاره ای از موارد نتایج تحقیق با تحقیقات مشابه خارجی یکسان نباشد که در ادامه شرح مختصری آورده شده است.
تحقیق حاضر در صورتی با تحقیقات خارجی قابل مقایسه است که دو عامل مهم تعداد مشاهدات و دوره زمانی آن با تعداد مشاهدات و دوره زمانی تحقیقات خارجی یکسان باشد. اما نتایج این موضوع غالبا دشوار به نظر می رسد. بنابراین دراینجا با پذیرش این محدودیت و با فرض ثابت بودن این شرایط، مقایسه مذکور انجام می شود. لازم به توضیح است که روش اندازه گیری متغیرها مشابه تحقیقات خارجی است.
نتایج تحقیق حاضر با نتایج بدست آمده از تحقیق کلین(2007) در آمریکا، شباهت های زیادی دارد. در هر دو تحقیق از شاخص محافظه کاری گیولی و هین استفاده شده است. همچنین نتایج این تحقیقات در استرالیا نیز، علی رقم بکارگیری مدل باسیو در اندازه گیری محافظه کاری، تقریبا صادق بوده است. در تحقیق حاضر همانند دو تحقیق دیگر وجود ارتباط مثبت و مستقیمی بین ریسک و ورشکستگی و محافظه کاری را تأیید کرده است.
از تشابهات دیگر نتایج این تحقیقات، ارتباط معنی دار ریسک بحران مالی شرکت ها با اندازه آن ها است. بدین معنا با افزایش اندازه شرکت ها ریسک بحران مالی در آن ها کاهش می یابد.
با وجود تشابهات عمده بر نتایج این تحقیقات اختلافات حائز اهمیتی مثلا در حجم و تکرار پذیری زیان های گزارش شده و حتی بازگشت از …. آن، وجود دارد. این تفاوت ها مربوط به میانگین تعداد شرکت های عضو بورذس اوراق بهادار این کشورهای بین المللی بودن تجارت آن ها و تنوع فعالیت های اقتصادی و صنعتی می باشد. مثلا درصد قابل توجهی از فعالیت های اقتصادی استرالیا مربوط به استخراج معادن و تولیدات می باشد.
در ایران محافظه کاری در دوره تحقیق روندی افزایشی داشته که نتایج با تحقیقات مشابه در آمریکا یکسان است. (احمد2002،گیولی و هین2000،باسو1997). اما در تحقیق بنی مهد 1385 اعلام شده محافظه کاری در ایران روندی نزولی داشته که نتایج متفاوت احتمالا حاکی از دوره های زمانی متفاوت در دو تحقیق می باشد.
در ایران شاخص سود آوری(بازده دارایی ها)با محافظه کاری حسابداری رابطه مستقیم داردکه این نتایج با نتایج تحقیقات انجام شده در آمریکا(تحقیق احمد،2002)و تحقیقات مشابه داخلی (تحقیق بنی مهد،1385)همسویی و همخوانی دارد.
در ایران طول چرخه سرمایه گذاری اثری مستقیم بر محافظه کاری حسابداری داشته و با افزایش طول چرخه سرمایه گذاری میزان محافظه کاری نیز افزایش می یابد که نتایج تحقیق با تحقیقات مشابه خارجی نتایج یکسانی را دارد.(تحقیق واتز1993،بال2001)
در ایران با افزایش بدهی و نسبت اهرمی میزان محافظه کاری کاهش یافته است.این در حالی است که در اقتصاد کشورهایی مانند آمریکا ،محافظه کاری یک قرارداد مکانیسم کار آمد برای کاهش تعارض های تقسیم سود بین سهامداران و اعتبار دهندگان است.هرچه چنین تعارض هایی بیشتر باشد،محافظه کاری شرکتها نیز بیشتر خواهد بود. (واتز و زیمرمن1986)که نتایج تحقیقات داخلی عکس یافته های تحقیقات خارجی است من جمله تحقیق بنی مهد.
در ایران اندازه شرکتها اثری مستقیم بر محافظه کاری حسابداری دارد یعنی به تناسب افزایش اندازه،میزان محافظه کاری نیز افزایش می یابد. این در حالی است که در آمریکا بین اندازه شرکت و میزان محافظه کاری رابطه معکوس وجود دارد.(تحقیق ایزلی2002،احمد2002)
5-2- نتایج تحقیق
5-2-1- محافظه کاری رابطه مستقیم و معنا داری با بحران مالی دارد.
یعنی اگر محافظه کاری افزایش یابد بحران مالینیز افزایش می یابد که این موضوع با تئوری حسابداری مطابقت دارد و مشابه نتایج خارجی می باشد.محافظه کاری حسابداری موجب می شود تا زیان زودتر از سود شناسایی شود،محافظه کاری باعث کاهش سود و افزایش زیان می شود که نتیجتا با افزایش محافظه کاری بحران مالینیز افزایش می یابد.
5-2-2- اندازه شرکت رابطه معکوس و معنا داری با بحران مالیدارد.
یعنی هرچه اندازه شرکت بزرگتر باشد بحران مالیکاهش می یابد. این بدان معنی است که شرکتهای بزرگ در مقایسه با شرکت های کوچک کمتر در معرض ورشکستگی هستند.لذا پیشنهاد می شود شرکتهای کوچک که در معرض ورشکستگی هستند برای اینکه دچار ورشکستگی نشوند،خود را با شرکت های بزرگ ادغام نمایند و یا پروژه های مشترکی را با مشارکت شرکت های بزرگ به انجام رسانند.
5-2-3- اهرم مالی رابطه معکوس و معنی داری با بحران مالیدارد.
یعنی با افزایش اهرم مالی بحران مالی کاهش می یابد لذا به دولت پیشنهاد می شود برای حل مشکلات مالی شرکت هایی که دارای ریسک بحران مالی هستند، به آن شرکت ها، وام های بلند با بهره کم اعطا نماید.
5-2-4- نسبت فرصت های رشد رابطه مستقیم و معناداری با بحران مالیدارد. یعنی با افزایش نسبت فرصت های رشد، بحران مالینیز افزایش می یابد که این نتیجه با تفسیر حسابداری آن، که هر چه نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری جمع حقوق صاحبان سهام افزایش یابد احتمال ورشکستگی آن شرکت ها نیز افزایش می یابد، مطابق است.
5-3- محدودیت های تحقیق
این پژوهش همانند سایر تحقیقات با محدودیت هایی روبرو بوده است. در ذیل آن محدودیت ها فهرست می شوند:
تفکیک محافظه مستتر در سود و زیان و ترازنامه با استفاده از مدل امکان پذیر نبوده است.
عدم استفاده از برخی از مدلهای محاسبه محافظه کاری به دلیل عدم وجود اطلاعات آن مدلها در ایران،مثلا مدل پنمن و ژانگ به دلیل عدم کاربرد روش لایفو برای ارزیابی موجودی کالا.
در محاسبه اقلام تعهدی عملیاتی منعکس در صورتهای مالی شرکتها ،این امکان وجود دارد که اقلام غیر عملیاتی نیز در ان وجود داشته باشد،که تفکیک آن برای محقق امکان پذیر نبوده است.
]]>