دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

نظریه های جامعه شناسی، نگرانی از تصویر بدنی

بر اساس اطلاعات جدول 4-10 نتیجه نشان دهنده این است که بهزیستی روانشناختی و نگرانی تصویر بدنی قادرند که عمل جراحی پلاستیک را پیش بینی نمایند و مولفههای پذیرش خود، زندگی هدفمند و ارزشیابی تناسب اندام متغیرهای پیش بینی کننده قویتری برای بهزیستی روانشناختی و نگرانی تصویر بدنی میباشند. [do_widget id=kl-erq-2]
نتایج پژوهش حاضر با پژوهش بساک نژاد و غفاری (1386)، رقیبی و رقیبی و میناخانی (1390)، محمدی و سجادی نژاد (1386) همسو میباشد.
یافته ها بیانگر این مطلب است امروزه تردیدی وجود ندارد که حالتهای روانشناختی میتوانند رفتارهای سلامت را متأثر سازند. انجام بررسیها در حوزههای گوناگون رفتارهای سلامت را ضروری میسازد. تقاضای جراحی زیبایی با انگیزههای غیرپزشکی نیز جنبه های روانشناختی را پیش روی روان شناسان قرار میدهد. تقاضای روزافزون جراحی زیبایی در ایران و جهان به عنوان یک رفتار سلامت اجتماعی و نقص یافتههای روانشناختی در خصوص این متقاضیان این ضرورت را دو چندان می کند. تاثیر خودشناسی بر انطباق و خودنظم دهی اشخاص و نقش آن بر بروز رفتار (و از جمله رفتارهای سلامت) نیز توجه به این متغیرهای روانشناختی را بر میانگیزد. در دهه های 1970 و1980 ارزیابیهای روان شناختی پیش از جراحی زیبایی بیماران و پس از آن مورد توجه قرار گرفت. وضعیت روانی سالم در میزان رضایت بعد از عمل جراحی زیبایی محوری تعیین کننده است که مهمتر از تکنیک جراحی می باشد از آنجا که ارضای نیازها شرایط لازم را برای رشد روانشناختی انسجام یافتگی و بهزیستی روانشناختی شخص فراهم می کنند و زیر بنای گستره وسیعی از رفتارهای ما را تبیین می کنند، مفهوم جالب وجذابی در روانشناسی است. همچنین مفهوم نیازها از این نظر جالب است که میتواند مداخلات روانشناختی را طرح ریزی کند و از آنجایی که جراحی زیبایی برای تغییر ظاهر فرد و افزایش خشنودی و اعتماد به نفس انجام میشود، میتوان آن را پیامد یک الگوی روانشناختی خاص دانست .
پیشنهادهای پژوهش
الف) پیشنهادهای پژوهشی
با توجه به اینکه پژوهش حاضر در جامعه زنان متقاضی به جراحی پلاستیک صورت گرفته است، پیشنهاد می شود که پژوهشهای مشابهی در نمونههای دیگر صورت گیرد تا نتایج قابل بسط و تعمیم باشد.
برای اطمینان بیشتر از نتایج حاصل از این پژوهش، پیشنهاد میشود پژوهشهای گستردهتری در جوامع و نمونههای متنوعتر انجام شود.
استفاده از آزمون های شخصیت.
طولانی تر شدن زمان سپری شده بعد از جراحی پلاستیک.
از طرح پیش آزمون –پس آزمون با گروه کنترل استفاده شود.
از روش های بررسی کیفی مانند مصاحبه عمیق استفاده شود.
متغیرهای پیش بینی کننده بیشتری استفاده شود.
ب) پیشنهادهای کاربردی
برگزاری جلسات مشاورهی گروهی و آموزشهای همگانی درباره خطرات نگرانی از تصویر بدنی.
مشاوره گروهی و فردی قبل از عمل جراحی پلاستیک.
فهرست منابع
آزاد ارمکی ت. چاوشیان ح. 1381. بدن به مثابه رسانهی هویت. مجله جامعه شناسی ایران، 16، 57-75.
آقایاری س. 1382. بررسی گرایش زنان به جراحی پلاستیک، پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران.
آقایوسفی، ع ر. شریف، ن. 1389. بررسی همبستگی بین بهزیستی روانی و حس انسجام در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی. مجله پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 15 (6) پی در پی 78، ص273-279.
ابراهیمی، ا. 1385. بررسی الگوهای شخصیتی افراد داوطلب جراحی زیبایی در تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علوم پزشکی تهران.
ادیبی ح، انصاری ع م. 1383. نظریه های جامعه شناسی، تهران، انتشارات دانژه.
باباپورخیرالدین، جلیل؛ رسول زاده طباطبایی، سید کاظم؛ اژه ای ،جواد ؛ فتحی آشتیانی ، علی (1382). بررسی رابطه بین شیوه های حل مسئله و سلامت روانشناختی ، مجله روانشناسی، 7 (25): 16-3.
]]>