دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

نقش آموزش و پرورش، موسسات آموزش عالی

[do_widget id=kl-erq-2]

7ـ داشتن منش اخلاقی مطلوب
در نظام جمهوری اسلامی ایران، آموزش و پرورش درکل آموزش و پرورش دوره متوسطه بطور اخص رسالتهایی دارد که فراتر از هدفها و رسالتهای دیگر نظام آموزشی است. این برتری ناشی از هدفهای والایی است که در همه برنامه ها لحاظ شده است. در نظام آموزش متوسطه اهداف دوره تکمیل کننده اهداف دورۀ آموزش و پرورش عمومی است.( www journals.uma.ac.ir.)
نقش آموزش و پرورش د ر تقویت امنیت ملی2-14-2
نظام آموزش و پرورش ایران همواره متاثر از ساختار نظام متمرکز بود ه است. نظامی که د ارای بازیگران بیشماری است که د ر وجوه گوناگون سیاسی، اقتصاد ی و فرهنگی د ر عرصه محیط یکپارچه  سیاره زمین به نقش آفرینی پرد اخته و با یکد یگر د ر تعامل د ائمی به سر می برندو عوامل مختلف فرهنگی، سیاسی و اقتصاد ی را تحت تاثیر قرار می د هند . د ر بسیاری از کشورها، د ولتمرد ان د رصد د ارتقای سطح آموزش و پرورش هستند . یافته های مطالعاتی مختلف که د رباره سیاست ها، برنامه ها و طرح های آموزش و پرورش انجام شد ه، نشان می د هد برای ایجاد هر تحول و یا اصلاحی، باید تمامی سیاست های مورد نظر د ر سطح کلان و ملی اتخاذ شود تا بتواند نوعی انسجام هویتی به وجود آورد . د ر واقع پد ید ه هویت تنها د ر صورتی به سطح آگاهی می رسد که د ر بطن خود هد فی آرمانی را پرورش د هد و موجب یکپارچگی جامعه شود .د ر غیر این صورت باید د ر انتظار بروز بحران هویتی و به چالش کشید ه شد ن امنیت ملی بود . د ر اد امه چنین روند برخی از قواعد می توانند توسعه علمی و اقتصاد ی جامعه را با بحران مواجه کنند که ناشی از عوامل برون زا و د رون زاست. به عنوان مثال برخی از کشورهای توسعه یافته با انحصاری کرد ن برخی علوم و فنون نظامی، اقتصاد ی سعی د ر وابسته کرد ن کشورهای د ر حال توسعه کرد ه اند .(شاه محمدی 1390قابل دسترس در www.mh1342.blogfa.com)
بنابراین نظام آموزش و پرورش باید طوری تنظیم شود که نسل های آیند ه با انگیزه صحیح و بر اساس استعد اد و علاقه بتوانند متغیرهای هویتی و فرهنگی را د رک کرد ه و گام های موفقیت را به خوبی برد ارند . چنین پیروزی باید همراه با حرکت و تلاش برنامه ریزان و سیاستمد ارانی باشد که بتوانند با حفظ منافع ملی- که جزئی از مفهوم امنیت ملی است- و د ر نظر گرفتن مسائل نظام بین المللی، تمد نی را بسازند که اتکای آن به زمین، سرمایه یا مواد خام صرف نباشد بلکه مبتنی بر پرورش روحیه ملی و هویتی توام با نیروی خلاق بشری و ابتکار باشد . اگر چنین روند ی بر سیاست کلی نظام سیاسی کشور حاکم شود ، جغرافیای سیاسی ایران می تواند د ر منطقه استراتژیک خاورمیانه نماد ی از یک کشور توسعه یافته به حساب آید . د ر غیر این صورت با اد امه روند کنونی که مبتنی بر سیستم بسته و متمرکز د ولتی است، نه تنها هویت و منافع ملی نمی تواند منجر به ایجاد توسعه و پروسه نظام آموزش و پرورش شود بلکه امنیت ملی نیز با بحران و چالش رو به رو می شود . با توجه به همین موضوع و ضرورت برای امنیت ملی د ر سطح نرم افزاری (هویت ملی، منافع ملی و…) و قابلیت نظام آموزش و پرورشی د ر این راستا سعی بر آن است که با تکیه بر منابع و اطلاعات موجود بر اساس «د ید گاه ساختاری» نسبت به موضوع تحقیق، بررسی و کنکاش به عمل آید .
نظام های متمرکز به د لیل ساختاری که د ارند ، نوعی سیستم بسته بر آنها حاکم بود ه و میزان فرسایش یا «آنتروپی» د ر د رون سیستم به تد ریج افزایش می یابد (حید ری،1385 15) و قابلیت های گوناگون را د چار چالش می کند و د ر این راستا نظام آموزش و پرورش که پروسه توسعه را به د نبال د ارد ، نمی تواند عملکرد مثبتی ایفا کند تا منافع ملی کشور را به سمت ثبات و یک توسعه پاید ار سوق د اد ه و مشروعیت بین المللی برای کشور کسب کند .(همان)
د ر قرن حاضر (بیست و یکم) با توجه به مساله جهانی شد ن، د ولت های مد رن سعی می کنند با اهمیت د اد ن به هویت ملی و سرزمینی برای توسعه پاید ار برنامه ریزی کنند تا بتوانند نظام آموزش ویژه ای را بنیان گذارند ، به طوری که آد ام اسمیت نیز گفته است: «نظام آموزشی، پایه حکومت شایسته و اساس فعالیت و پیشرفت اقتصاد ی است».
د ر ایران نیز برنامه ریزی آموزش و پرورش د ولت باید پاسخگوی نیازمند ی های منطبق با استاند ارد های جهانی باشد تا براساس آن بتواند به وسیله کتب د رسی و برنامه های پرورشی، فرهنگ بومی و ملی را به افراد جامعه انتقال د هد و رهیافت نوینی د ر زمینه هویت ملی ارائه کند و نیز این اصل را بپذیرد که ارتباط منطقی اقتصاد و امنیت، به طور یقین بر توسعه و رشد ساختار آموزشی تاثیر مثبتی می گذارد زیرا تامین امنیت ملی، مستلزم اقتصاد نیرومند و نظام آموزش و پرورش کارآمد است.
3-14-2نظام آموزش و پرورش و رویکرد اخلاقی به امنیت ملی
نظام آموزش و پرورش بر اساس نوع خاصی از اثربخشی جهت رسید ن به جایگاه واقعی خویش تلاش می کند تا چالش های خود را به حد مطلوب برساند ؛ مطلوبیتی که د ر آن رویکرد و رهیافت های مفید ارزشی و اخلاقی گنجایش د اشته باشد . چنین استراتژی می تواند د ر قالب آموزه هایی از قبیل امنیت، منافع و هویت ملی متجلی شود . فرآیند فوق نیاز به مطالعات عمیقی د ارد . به عنوان مثال امنیت ملی اساسا تعبیری مد رن است که با تکوین د ولت های ملی معنا و مفهوم یافته و مربوط به قرن بیستم است. (شاه محمدی 1390قابل دسترس در www.mh1342.blogfa.com)
4-14-2تفسیر فراملی از امنیت و جایگاه آن د ر نظام آموزش و پرورش ایران
بعد از پیروزی انقلاب، توسط نخبگان سیاسی وقت د ر نظام آموزشی و فرهنگی نوعی برد اشت خاص از امنیت ملی ارائه شد که بیشتر جنبه فراملی د اشت، به طوری که د ر این تفسیر و تحلیل، مفهوم امت جایگاه برتری نسبت به ملت پید ا کرد و بار اید ئولوژی یافت و امنیت ملی به امنیت جهان اسلام پیوند د اد ه شد ، چنانچه امنیت ایران را فد ای امنیت جهان اسلام می کرد که بر اساس آن، اولویت امنیت امت اسلامی به حد ی است که می توان کشور و هویت ملی را به خاطر آن قربانی کرد . (شاه محمدی 1390قابل دسترس در www.mh1342.blogfa.com)
د ر راستای چنین مساله ای طرح تئوری ام القری، برد اشتی افراطی از امت گرایی بود که امنیت جهان اسلام را بر امنیت ملی ایران به صورت جد ی مطرح می کرد . آموزش و پرورش و موسسات آموزش عالی نیز با استفاد ه از آموزه های خود د ر قالب کتب د رسی و د انشگاهی د ر این مسیر قرار گرفتند و سعی د ر تئوریزه کرد ن چنین فرایند ی د اشتند ، به طوری که نظام آموزش و پرورش د انسته یا ند انسته با بها ند اد ن به پیشینه تاریخی و ملی کشور، نوعی حس حقارت و بی هویتی را د ر بین نسل نوجوان و جوان به وجود آورد .
از سوی د یگر جمهوری اسلامی ایران با نفی د ولت های حاکم د ر منطقه خاورمیانه و اهمیت د اد ن به ملت های عربی تلاش کرد ه تا با د ولت های منطقه رابطه نزد یکی ند اشته باشد بلکه با امت اسلامی ارتباط نزد یکی برقرار کند . چنین روند ی د ر جغرافیای سیاسی و ژئوپولیتیکی ایران موجب تضاد بین جمهوری اسلامی ایران با د ولت های حاکم اسلامی و متهم شد ن آن بر د خالت د ر امور د اخلی کشورها بود ه است، به طوری که نظام سیاسی و ژئوپولیتیکی منطقه تحت تاثیر چنین روند ی از سیاست فراملی ایران قرار گرفت.
به طور خاص جایگاه نظام آموزشی د ر روند فوق قابل د رک بود ه و می توان استنباط کرد که آموزش و پرورش با توجه به فضای انقلاب بد ون برنامه و سازماند هی صحیح روند ی را اتخاذ کرد که راهبرد های تقویت هویت و امنیت د رست د ر نظر گرفته نشد و مسیر توسعه و پیشرفت اقتصاد ی، سیاسی و فرهنگی به خوبی طی نشد ، به طوری که افراد روشنفکر و سنتی رو د ر روی هم قرار گرفتند و تضاد آشکاری د ر نظام اجتماعی به وجود آمد . د ر این راستا مشکل هویت و امنیت اجتماعی وقتی آشکار گرد ید که بین سیاست د ولت و نظام آموزشی تناسب کاملی به وجود نیامد و امنیت و هویت اجتماعی د چار چالش ژرفناکی شد و نماد های ملی و فرهنگی د ر فضای سیاست زد گی، اعتبار و ارزش خود را از د ست د اد و د ر نتیجه امنیت اجتماعی و امنیت ملی به خطر افتاد و طی چند د هه پس از پیروزی انقلاب و جنگ تحمیلی متاسفانه شاهد این مساله هستیم که نظام آموزشی آن طور که باید نتوانسته خلاهای هویتی را ترمیم کند و د ر شناساند ن ارزش های بومی و ملی د ر سطح مد ارس، برنامه ریزی اصولی د اشته باشد و به سطح ایجاد امنیت اجتماعی- که د ر سلسله مراتب امنیت د ر طبقات پایین قرار د ارد – د ست یابد . (شاه محمدی 1390قابل دسترس در www.mh1342.blogfa.com)
15-2نقش جغرافیا و جغرافیای سیاسی در تعلیم و تربیت
جغرافیا می تواند دانش آموزان را از چگونگی علل رویدادها آگاه کرده و به آنها کمک کند که محیط زندگی و محیط زیست دور و نزدیک خود را و نیز نیروی شگرف آفرینندگی انسان را در یابند.آموزش جغرافیا در هر کشوری تابع نظان آموزشی از علم جغرافیا است.با توجه به جایگاه علم جغرافیا و اهمیت علم جغرافیا در برنامه ریزی های مختلف از سطح ملی تا محلی و نقش مهم آن در زندگی بشر،ایجاد انگیزه و علاقه در بین دانش آموزان برای یادگیری جغرافیا لازم و ضروری است.
ایجادعلاقه و انگیزه دانش آموزان ضمن روشن نمودن جایگاه و جنبه های کاربردی این علم آموزش و فراگیری آن را برای معلمان و دانش آموزان در پیش از دانشگاه و پس از ورود به دانشگاه و انتخاب این رشته آسان نماید.(مولایی،91:1382)
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی،تحولات قابل توجهی در زمینه کاربردو ضرورت فراگیری جغرافیا در سطوح مختلف به ویژه در دانشگاهها و موسسات عالی،صورت پذیرفته است به طوری که در مقاطع مختلف تحصیلی از کارشناسی تا دکترای تخصصی ودر گرایش های مختلف،دانشجویان به فراگیری این علم می پردازند.از آنجایی که درس جغرافیا از مقطع ابتدایی تا دبیرستان به دانش آموزان ارائه می گرددبا اطلاع از نگرش دانش آموزان میتوان در جهات تقویت بنیه ی علمی آن اقدام نمود.(همان)
فصل سوم
مواد و روش ها
فصل اول:
]]>