دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

نگرانی از تصویر بدنی، رضایتمندی از زندگی

[do_widget id=kl-erq-2]

خواجه نوری، روحانی و هاشمی (1390) در یک مطالعه موردی به رابطه سبک زندگی و تصور بدنی زنان شهر شیراز پرداختند. بدین منظور 805 زن ساکن شهر شیراز با استفاده از روش نمونهگیری سیستماتیک انتخاب شدند. با توجه به نظریات موجود و مطالعات انجام شده قبلی، چارچوب نظری تحقیق بر اساس نظریه گیدنز، تنظیم و بر اساس آن شش فرضیه مطرح شده است. اطلاعات مورد نیاز با روش پیمایشی و پرسشنامهای خودگزارشی جمع آوری شد. به منظور تحلیل و تبیین دادهها، روشهای آماری تحلیل پراکنش یک طرفه و رگرسیون چند متغیره به کار گرفته شد. نتایج به دست آمده نشان داده اند از میان عوامل تأثیرگذار بر تصور بدن، تنها سبکهای فراغتی، مذهبی و موسیقیایی مدرن به ترتیب توانستهاند بر روی هم بیش از 22 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین کنند. از این میان به غیر از سبکهای مذهبی که دارای رابطهای منفی با تصور بدن بودهاند، سایر سبکها رابطه مثبتی با متغیر وابسته داشتهاند.
نادری و اکبری(1389)، در پژوهشی نشان دادند که بین افراد متقاضی جراحی زیبایی و افرادی که جراحی زیبایی انجام دادهاند و افراد عادی از نظر تصویر بدنی، شاخص حجم بدنی، سلامت عمومی و پذیرش خود و خودپنداره تفاوت معناداری وجود دارد.
خزیر، دهداری و محمودی (1392) در پژوهشی به بررسی نگرش دانشجویان دختر علوم پزشکی نسبت به انجام جراحی زیبایی و رابطه آن با تصور از بدن پرداختند. روش کار به این ترتیب بود که در ابتدا 220 دانشجوی دختر ساکن خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی تهران به صورت نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند و پرسش نامه های سنجش اطلاعات دموگرافی، نگرش نسبت به جراحی زیبایی و تصور از بدن را تکمیل کردند. هفتاد درصد دانشجویان تمایل به تغییر ظاهر قسمت هایی از بدن خود را داشتند. شصت درصد دانشجویان ظاهر خود را با مانکن و مدل مقایسه می کردند. همچنین هفتاد و سه درصد دانشجویان احساس می کردند که بقیه افراد از نظر ظاهری جذاب تر از آن ها هستند. هفتاد و هفت درصد دانشجویان با خرید محصولات آرایشی سعی می کردند ظاهر خود را بهتر کنند. یافته ها نشان داد که بین نگرش نسبت به جراحی زیبایی و تصور از بدن رابطه معنی داری وجود دارد.
خسروی و نظری (1394) در پژوهشی به بررسی رابطه اختلال بدشکلی بدن و خودشیفتگی در متقاضیان و غیر متقاضیان جراحی زیبایی بینی پرداختند. در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، 100 نفر متقاضی جراحی زیبایی بینی و 100 نفر غیر متقاضی جراحی بینی که از نظر میزان تحصیلات، جنسیت، تأهل و محل زندگی با یکدیگر همتا شده بودند، به شیوه نمونه گیری در دسترس در شهر ساری انتخاب شدند. کلیه افراد، توسط پرسشنامه خودشیفتگی و پرسشنامه روابط چند بعدی بدن- خود (MBSRQ)، مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از روش آماری رگرسیون لجستیک تحلیل گردید. تحلیل داده ها نشان داد، سطح میانگین اختلال بدشکلی بدن و خود شیفتگی در افراد متقاضی جراحی زیبایی نسبت به افراد غیر متقاضی بیشتر است. نتایج همچنین نشان دادند اختلال بدشکلی بدن نقش معنی داری در پیش بینی اقدام به جراحی زیبایی بینی داشت. نسبت شانس مربوط به اختلال بدشکلی بدن بیشتر از یک بود (218/1) که بیانگر شانس مراجعه بیشتر افراد دارای اختلال بدشکلی بدن نسبت به افراد عادی جهت مراجعه برای جراحی زیبایی می باشد. اختلال خود شیفتگی نقش معنی داری در پیش بینی مراجعه برای جراحی زیبایی نداشت. بر اساس نتایج، به نظر می رسد خود پنداره منفی از بدشکل بدنی در میزان مراجعه و اقدام برای عمل جراحی زیبایی بینی تأثیر دارد.
توسلی و مدیری (1391) در پژوهشی به بررسی گرایش زنان به جراحی زیبایی در شهر تهران پرداختند. یافتهها نشان میدهد که حدود 15 درصد از زنان بررسی شده از جراحی زیبایی استفاده کردهاند. این زنان عمدتاً زیر 35 سال، مجرد، با تحصیلات کارشناسی و از طبقه متوسط بودهاند. بیشترین انگیزه در تمایل زنان به این جراحیها، کسب زیبایی به عنوان عاملی برای ارتقا اعتماد به نفس معرفی شده است. این تمایل از طرفی متأثر از خصوصیات فردی و از طرف دیگر تحت تأثیر الزامهای خارجی است، به طوری که در افراد مجرد، افراد با تحصیلات بالاتر، افراد دارای تصویر منفی از بدن خویش و افراد با اعتماد به نفس پایینتر بیشتر بوده و همچنین خانواده، دوستان، فامیل، همسر، پزشکان، ماهواره و تلویزیون به ترتیب در ایجاد این تمایل مؤثر هستند. و لیکن تمایل زنان به جراحی زیبایی با سن، اشتغال، پایگاه طبقاتی، رضایتمندی از زندگی و باورها و گرایشهای دینی بیارتباط است.
عباس زاده، علمداری، سعادتی و مبارک بخشایش (1391) به مطالعه جامعه شناختی گرایش به زیبایی با عمل حراجی پلاستیک و عوامل مرتبط با آن در بین زنان و دختران 64-16 ساله شهر تبریز پرداختند. نتایج یافتهها نشان میدهد که بین متغیرهای سن، وضعیت تأهل، سرمایه فرهنگی، باورهای دینی و گرایش به جراحی پلاستیک رابطه معنیداری وجود دارد. همچنین، در مجموع، متغیرهای مورد استفاده؛ یعنی سرمایه فرهنگی، سرمایه اجتماعی و باورهای دینی توانستهاند 22 درصد تغییرات متغیر وابسته (جراحی پلاستیک) را تبیین نمایند.
بهزادیان نژاد (1386) در پژوهشی که به بررسی خصوصیات اجتماعی، اقتصادی و خصیتی متقاضیان جراحی زیبایی تهران پرداخته بود، به این نتیجه رسید که غالبترین دلیل جراحی زیبایی متقاضیان، زیبا شدن و تغییر در تصویر بدنیشان است.
نتایج یافته های ابراهیمی (1385)، در بررسی الگوهای شخصیتی افراد داوطلب جراحی زیبایی روی 100 ن فر از داوطلبان جراحی زیبایی نشان داد بین علائم روان شناختی و تقاضای جراحی زیبایی رابطه وجود دارد.
2-5 نتیجه گیری
با توجه به تحقیقات و مطالعات انجام شده نشان می دهد که نگرانی از تصویر بدنی و ناراضی بودن از بدن خود و پایین بودن بهزیستی روانشناختی باعث میشود که افراد برای به دست آوردن زیبایی به جراحیهای پلاستیک روی آورده که انجام جراحیهای زیبایی و پلاستیک در بین زنان و دختران جوان شایعتر میباشد. از آنجایی که این نارضایتیها و نگرانیهای نشئت گرفته از تصویر بدنی، مشکلات زیادی را برای زنان و دختران جوان همچون جراحیهای زیبایی ایجاد کرده است.
فصل سوم: مواد و روشها
3-1 روش پژوهش
با توجه به موضوع پژوهش، روش تحقیق از نوع علیّ _ مقایسهای میباشد. روش علیّ ـ مقایسهای یا روش پس ـ رویدادی معمولاً به تحقیقاتی اطلاق میشود که در آن ها پژوهشگر با توجه به متغیر وابسته به بررسی علل احتمالی وقوع آن میپردازد. به عبارت دیگر تحقیق علیّ – مقایسهای گذشته نگر بوده و سعی برآن دارد که از معلول به علت احتمالی پی برد.
3-2 جامعه پژوهش
جامعه آماری را کلیه زنان متقاضی جراحی پلاستیک را تشکیل میدهد.
3-3 محیط پژوهش
محیط پژوهش کلینیکها و مطب متخصصان پوست و جراحان زیبایی بوده است.
3-4 نمونه پژوهش
از بین جامعه آماری تعداد 40 زن مراجعه کننده به جراح پلاستیک به عنوان نمونه آماری از طریق نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند.
3-5 حجم نمونه و روش محاسبه آن
تعداد 40 نفر از زنان مراجعه کننده که در مطب خصوصی دکتر خلعتبری و بیمارستان دنا و شفا بودند به طور تصادیفی در دسترس و پیش آزمون پرسشنامه در اختیار آنان قرار داده شد. لذا این که قبل از اجرای پیش آزمون رضایت نامه همکاری را تکمیل نمودند. و مجدداً بعد از گذشت سه ماه از عمل جراحی، پس آزمون اجرا شد و پرسشنامهها در اختیارشان قرار گرفت.
3-6 معیارهای ورود و خروج
]]>