دسترسی به منابع مقالات : واکنش های یک کمپلکس دو هسته ای پلاتین (II) با تعدادی لیگاند دهنده- …

0 Comments

۱۰۰ میلی گرم(۰۹۴/۰ میلی مول) از کمپلکس cis,trans-[I(Me2SO)Pt(-I)2Pt(Me2SO)I] را در ۳ میلی لیتر استون حل کرده سپس به آن ۱۰۴ میکرولیتر ( ۳۸۳/۰ میلی مول ) از لیگاند تری فنیل فسفیت (P(OPh)3) اضافه کرده و مخلوط واکنش را در دمای محیط به مدت ۲ ساعت در حال چرخش قرار می دهیم و بعد از اتمام زمان گفته شده رسوب حاصل را توسط استون سرد شست و شو داده و در دسیکاتور تحت خلاء قرار داده تا کاملاً خشک گردد. محصول نهایی به صورت پودر زرد رنگی با بازده حدود ۹۸% و نقطه ذوب حدود ۲۰۳-۲۰۰ درجه سانتی گراد بدست می آید .
۲- ۵- ۳ تهیه کمپلکس ۳ ، [Pt(I)2(PTA)2]
(PTA=1,3,5-Triaza-7-phosphaadamantane)
۵۰ میلی گرم (۰۴۷/۰ میلی مول) از کمپلکسcis,trans-[I(Me2SO)Pt(-I)2Pt(Me2SO)I] را در ۲ میلی لیتر استون حل کرده سپس به آن ۳۰ میلی گرم (۱۹۰/۰ میلی مول) از لیگاند ۱و۳و۵ تری آزا-۷-فسفا آدامانتان (PTA) اضافه کرده و مخلوط واکنش را در دمای محیط به مدت ۲ ساعت در حال چرخش قرار می دهیم و بعد از اتمام زمان گفته شده ، رسوب حاصل را توسط استون سرد شست و شو داده و در دسیکاتور تحت خلاء قرار داده تا کاملاً خشک گردد. محصول نهایی به صورت پودر زرد رنگی با بازده حدود ۹۷% و نقطه ذوب حدود ۲۸۰-۲۷۵ درجه سانتی گراد بدست می آید .
۲- ۵-۴ تهیه کمپلکس ۴، [Pt(I)2(dppm)]
(dppm = 1,1-Bis(diphenylphosphino)methane )
۵۰ میلی گرم (۰۴۷/۰ میلی مول) از کمپلکسcis,trans-[I(Me2SO)Pt(-I)2Pt(Me2SO)I] را در ۳ میلی لیتر استون حل کرده سپس به آن ۳۶ میلی گرم (۰۹۴/۰ میلی مول) لیگاند dppm اضافه کرده و مخلوط واکنش را در دمای محیط به مدت ۲ ساعت در حال چرخش قرار می دهیم و بعد از اتمام زمان گفته شده ، حلال رسوب حاصل را توسط استون سرد شست و شو داده سپس به مدت ۲ ساعت در دسیکاتورگذاشته تا کاملاً خشک گردد. محصول نهایی به صورت پودر زردلیمویی رنگی با بازده حدود ۹۶% و نقطه ذوب بیشتر از ۳۰۰ درجه سانتی گراد بدست می آید .
۲- ۵-۵ تهیه کمپلکس ۵، [Pt(I)2(dppe)]
(dppe = 1,2-Bis(diphenylphosphino)ethan )
۵۰ میلی گرم (۰۴۷/۰ میلی مول) از کمپلکس cis,trans-[I(Me2SO)Pt(-I)2Pt(Me2SO)I] را در ۲ میلی لیتر استون حل کرده سپس به آن ۳۷ میلی گرم (۰۹۴/۰ میلی مول) از لیگاندdppe اضافه کرده و مخلوط واکنش را در دمای محیط به مدت ۲ ساعت در حال چرخش قرار می دهیم و بعد از اتمام زمان گفته شده ، حلال واکنش را رسوب حاصل را توسط استون سرد شست و شو داده و در دسیکاتور تحت خلاء قرار داده تا کاملاً خشک گردد. محصول نهایی به صورت پودر زرد رنگی با بازده حدود ۸۳% نقطه ذوب بیشتر از ۳۰۰ درجه سانتی گراد بدست می آید .
۲- ۵-۶ تهیه کمپلکس ۶ ، [Pt(I)2(dppf)]
( dppf = 1,1′-Bis(diphenylphosphino)ferrocene )
۵۰ میلی گرم (۰۴۷/۰ میلی مول) از کمپلکس cis,trans-[I(Me2SO)Pt(-I)2Pt(Me2SO)I] را در ۲ میلی لیتر استون حل کرده سپس به آن ۵۲ میلی گرم (۰۹۴/۰ میلی مول ) از لیگاندdppf اضافه کرده و مخلوط واکنش را در دمای محیط به مدت ۲ ساعت در حال چرخش قرار می دهیم و بعد از اتمام زمان گفته شده، رسوب حاصل را توسط استون سرد شست و شو داده و در دسیکاتور تحت خلاء قرار داده تا کاملاً خشک گردد. محصول نهایی به صورت پودر زرد رنگی با بازده حدود ۹۹% و نقطه ذوب حدود ۲۴۲- ۲۳۵ درجه سانتی گراد بدست می آید.
۲-۶ سنتز کمپلکس های تک هسته ای پلا تین (II) حاوی لیگاندهای دهنده نیتروژنی یک دندانه
۲-۶-۱ تهیه کمپلکس ۷، trans-[Pt(Me2SO)(I)2Py]
( Py = Pyridine )
۵۰ میلی گرم (۰۴۷/۰ میلی مول) از کمپلکس cis,trans-[I(Me2SO)Pt(-I)2Pt(Me2SO)I] را در ۲ میلی لیتر استون حل کرده سپس به آن ۳۴/۱۵ میکرولیتر( ۱۹۳/۰ میلی مول ) از لیگاند پیریدین (Py)اضافه کرده و مخلوط واکنش را در دمای محیط به مدت ۲ ساعت در حال چرخش قرار می دهیم و بعد از اتمام زمان گفته شده رسوب حاصل را توسط استون سرد شست و شو داده و در دسیکاتور تحت خلاء قرار داده تا کاملاً خشک گردد. محصول نهایی به صورت پودر زرد رنگی با بازده حدود ۸۸ % و دمای تجزیه حدود ۲۰۱ – ۱۹۹ درجه سانتی گراد بدست می آید .
تهیه کمپلکس ۸، trans-[Pt(Me2SO)(I)2(4-MePy)]
(۴- methylpyridine = 4-Picoline)
۵۰ میلی گرم (۰۴۷/۰ میلی مول) ازکمپلکسcis,trans-[I(Me2SO)Pt(-I)2Pt(Me2SO)I] را در ۲ میلی لیتر استون حل کرده سپس به آن مقدار۸ میکرولیتر( ۰۸۴/۰ میلی مول ) از لیگاند۴-MePy اضافه کرده و مخلوط واکنش را در دمای محیط به مدت ۲ ساعت در حال چرخش قرار می دهیم و بعد از اتمام زمان گفته شده، حلال واکنش را بوسیله قطره چکان خارج کرده و پس مانده حاصل را توسط استون سرد شست و شو داده و در دسیکاتور تحت خلاء قرار داده تا کاملاً خشک گردد. محصول نهایی به صورت پودر زرد رنگی با بازده حدود ۹۶% و دمای تجزیه حدود ۱۹۵ – ۱۹۰ درجه سانتی گراد بدست می آید .
تهیه کمپلکس ۹، trans-[Pt(Me2SO)(I)2(1-MeIm)]
( ۱-MeIm = 1-methylimidazol )
۵۰ میلی گرم (۰۴۷/۰ میلی مول) ازکمپلکسcis,trans-[I(Me2SO)Pt(-I)2Pt(Me2SO)I] را در ۳ میلی لیتر استون حل کرده سپس به آن مقدار ۵/۷ میکرولیتر( ۱۲۵/۰ میلی مول) از لیگاند۱- متیل ایمیدازول) (۱-MeIm اضافه کرده و مخلوط واکنش را در دمای محیط به مدت ۲ ساعت در حال چرخش قرار می دهیم و بعد از اتمام زمان گفته شده ، حلال واکنش را بوسیله قطره چکان خارج کرده و پس مانده حاصل را توسط اتر شست و شو داده و در دسیکاتور تحت خلاء قرار داده تا کاملاً خشک گردد. محصول نهایی به صورت پودری به رنگ زرد با بازده حدود ۶۳% و دمای
تجزیه حدود ۱۶۲-۱۶۰ درجه سانتی گراد بدست می آید .
تهیه کمپلکس ۱۰، trans-[PtI2(1-MeIm)2]
( ۱-MeIm = 1-methylimidazol )
۵۰ میلی گرم (۰۴۷/۰ میلی مول) ازکمپلکسcis,trans-[I(Me2SO)Pt(-I)2Pt(Me2SO)I] را در ۳ میلی لیتر استون حل کرده سپس به آن مقدار ۲/۱۵میکرولیتر(۲۵۴/۰ میلی مول) از لیگاند۱- متیل ایمیدازول) (۱-MeIm اضافه کرده و مخلوط واکنش را در دمای محیط به مدت ۲ ساعت در حال چرخش قرار می دهیم و بعد از اتمام زمان گفته شده، حلال واکنش را بوسیله قطره چکان خارج کرده و پس مانده حاصل را توسط اتر شست و شو داده و در دسیکاتور تحت خلاء قرار داده تا کاملاً خشک گردد. محصول نهایی به صورت پودر زرد رنگی با بازده حدود ۹۶% و دمای تجزیه حدود ۲۲۳-۲۲۰ درجه سانتی گراد بدست می آید .
فصل سوم
بحث و نتیجه گیری
در این فصل به بررسی روش های سنتز و شناسایی کمپلکس های پلاتین (II) حاوی لیگاندهای نیتروژنی یک دندانه و کمپلکس های پلاتین (II) حاوی لیگاندهای فسفری یک دندانه و دو دندانه پرداخته می شود.
از طیف سنجی ۱H NMR ، ۳۱P{1H}-NMR و تجزیه عنصری جهت شناسایی ترکیبات حاوی لیگاند های فسفری و از طیف سنجی ۱H NMR و تجزیه عنصری جهت شناسایی ترکیبات حاوی لیگاند های نیتروژنی استفاده شده است .
رزونانس مغناطیسی هسته NMR یک تکنیک فیزیکی مهم در دسترس شیمیدانان تجربی است . شاید به جرأت بتوان گفت که از بین تمام روشهای ساختاری و طیف بینی ، هیچ کدام اثر طیف بینی رزونانس مغناطیسی هسته را ندارد از این نظر که می توان با نگاه کردن به الگوهای جفت شدن چند تایی تعداد هسته های اسپین دار را شمارش کرد و افزون بر این ، با این طیف ها می توان اندازه گیریهای کمّی از غلظتهای هسته ای انجام داد و از روی جابجایی های شیمیایی و ثابتهای جفت شدن اطلاعاتی درباره محیطهای شیمیایی هسته ها به دست آوریم. ۳۲
در آنالیز رزونانس های مربوط به H، P و هسته های دیگر ، حضور مولکول های حاوی ۱۹۵Pt از اهمیت ویژه برخوردار است. ۷/۳۳ % از اتم های پلاتین دارای اسپین فعال هستند (I=1/2)و می توانند جفت شوند ، در حالیکه ۳/۶۶ % باقیمانده فعال نیستند. در طیف NMR برای آن دسته از مولکول ها که حاوی هسته های پلاتینی اسپین فعال نیستند یک پیک مشاهده می شود (پیک اصلی)، در حالیکه بقیه آن هایی که شامل اتم پلاتین با اسپین فعال هستند ، منجر به تشکیل یک دوتایی می شوند که ستلایت نامیده می شوند. ثابت کوپلاژ برای ۱۹۵ Pt بزرگ است و ستلایت های۱۹۵ Pt برای محدوده وسیعی از کمپلکس ها قابل مشاهده هستند. ستلایت ها به طور متقارن اطراف سیگنال اصلی قرار گرفته اند البته در برخی مواقع ممکن است الگوی ستلایت به طور کامل از سیگنال اصلی پیروی نکند.۳۳
برای مثال الگوی۱H NMR برای دی متیل سولفوکسید[(Me)2SO] متصل شده از طریق اتم گوگرد در ترکیب cis-[PtCl2(Me2SO)2] در شکل (۳-۱) ارائه شده است. برای (۱) پلاتین غیر فعال است و هیچ کوپلاژی بین پلاتین و هیدروژن وجود ندارد و یک یکتایی ظاهر می گردد، در حالیکه در (۲) پلاتین فعال است و سیگنال های مربوط به هیدروژن به دلیل کوپلاژ با ۱۹۵ Pt به صورت یک دوتایی با نسبت ۱:۱ است. در نهایت سیگنال دی متیل سولفوکسیدیک یکتایی با دو ستلایت پلاتین است که شدت نسبی ۱:۴:۱ برای آنها پیش بینی شده است. (فراوانی هر یک از گونه ها بر اساس فراوانی طبیعی۱۹۵Pt ۱۹۵Pt = Pt* ) ، فراوانی طبیعی ۷/۳۳ % ( محاسبه شده است.)
شکل ۳-۱- الگوی شکافتگی لیگاند دی متیل سولفوکسید(DMSO) متصل
شده از طریق اتم گوگرددر کمپلکس cis-[PtCl2(Me2SO)2]
۳-۱ سنتز و شناسایی ترکیبات اولیه
۳-۱-۱ سنتز و شناسایی کمپلکسcis-[PtCl2(Me2SO)2] ازکمپلکس K2PtCl4
۳-۱-۱-۱ تهیه کمپلکسcis-[PtCl2(Me2SO)2]

این مطلب را هم بخوانید :
دسته بندی علمی - پژوهشی : بررسی تاثیر فعالیت های ترفیع بر خلق و نگهداری ارزش ویژه برند شرکت ...

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.