واکنش های یک کمپلکس دو هسته ای پلاتین (II) با تعدادی لیگاند …

0 Comments

کمپلکس cis-[PtCl2(Me2SO)2] از ماده اولیه K2PtClدر حضور مقادیر اضافی از دی متیل سولفوکساید طبق واکنش کلی زیر تهیه می گردد:
 
۳-۱-۱-۲ شناسایی کمپلکسcis-[PtCl2(Me2SO)2]
الف) طیف سنجی ۱H NMR کمپلکس cis-[PtCl2(Me2SO)2]
طیف ۱H NMR این کمپلکس حاوی یک یکتایی با ستلایت پلاتین در ppm 53/3 = δبا ثابت کوپلاژ Hz 6/22 = ۳JPtH می باشد که این یکتایی مربوط به پروتون های لیگاند DMSO در ایزومر سیس می باشد. طیف۱H NMR این ترکیب در شکل ۳-۲ نشان داده شده است.
شکل ۳-۲ طیف ۱H NMR MHz) 250 (کمپلکسcis-[PtCl2(Me2SO)2] در CDCl3
۳-۱-۲ سنتز و شناسایی کمپلکس cis,trans-[I(Me2SO)Pt(-I)2Pt(Me2SO)I] از کمپلکسcis-[PtCl2(Me2SO)2]
۳-۱-۲-۱ تهیه کمپلکس cis,trans-[I(Me2SO)Pt(-I)2Pt(Me2SO)I]
واکنش کلی تهیه کمپلکس cis,trans-[I(Me2SO)Pt(-I)2Pt(Me2SO)I] به صورت زیر است:
 
۳-۱-۲-۲ شناسایی کمپلکس cis,trans-[I(Me2SO)Pt(-I)2Pt(Me2SO)I]
الف) تجزیه عنصری کمپلکس cis,trans-[I(Me2SO)Pt(-I)2Pt(Me2SO)I]
جدول ۳-۱ نتایج تجزیه عنصری کمپلکس
cis,trans-[I(Me2SO)Pt(-I)2Pt(Me2SO)I]

S% H% C%
۰/۶ ۱/۱ ۵/۴ Calculated
۳/۶ ۰/۱ ۹/۴ Found

ب) طیف سنجی ۱H NMR کمپلکس cis,trans-[I(Me2SO)Pt(-I)2Pt(Me2SO)I]
طیف ۱H NMR این کمپلکس حاوی یک یکتایی با ستلایت پلاتین در ppm 64/3 = δبا ثابت کوپلاژ Hz0/25 ۳ J(PtH) =می باشد که این یکتایی مربوط به پروتون های لیگاند DMSO می باشد. طیف ۱H NMR ترکیب مورد نظر در شکل۳-۳ نشان داده شده است.

این مطلب را هم بخوانید :
مقاله - ارزیابی ارتباط بین استراتژی های تقسیم سود و عملکرد مالی شرکت های ...