واکنش های یک کمپلکس دو هسته ای پلاتین (II) با تعدادی لیگاند دهنده- …

0 Comments

شکل ۳-۳ طیف ۱H NMR MHz) 250 (کمپلکس
cis, trans-[I(Me2SO)Pt(-I)2Pt(Me2SO)I] در CDCl3
۳- ۲ سنتز و شناسایی کمپلکس های تک هسته‌ای پلا تین (II) حاوی لیگاندهای دهنده فسفری یک دندانه و دو دندانه
۳-۲-۱ سنتز و شناسایی کمپلکس ۱ ،-[Pt(I)2(PPh3)2] cis, trans
( PPh3 = Triphenylphosphine )
۳-۲-۱-۱ تهیه کمپلکس های ۱، -[Pt(I)2(PPh3)2] cis,trans
روش تهیه کمپلکس -[Pt(I)2(PPh3)2] cis,trans، به صورت زیر است :
 
مقادیر ۲و۴ اکی والان از لیگاند PPhبه دیمر cis,trans-[I(Me2SO)Pt(-I)2Pt(Me2SO)] زده شد و مخلوط کمپلکس های -[Pt(I)2(PPh3)2] cis,transتولید شد. البته محصول واکنش دو اکی والان از لیگاند PPhبا ماده اولیه(دیمر)، مقداری از دیمر واکنش نداده را به همراه داشت.
۳-۲-۱-۲ شناسایی کمپلکس های ۱، -[Pt(I)2(PPh3)2] cis,trans
الف) تجزیه عنصری کمپلکس های ۱، -[Pt(I)2(PPh3)2] cis,trans
جدول ۳-۲ نتایج تجزیه عنصری کمپلکس های ۱،
-[Pt(I)2(PPh3)2] cis, trans

H% C%
۱/۳ ۳/۴۴ Calculated
۲/۳ ۱/۴۴ Found

ب) طیف سنجی ۱H NMR کمپلکس های ۱،-[Pt(I)2(PPh3)2] cis, trans
در طیف ۱H NMR این ترکیب که در شکل ۳-۴ نشان داده شده، تنها در محدوده ppm 8-7 = δسیگنال های ناشی از هیدروژن های ناحیه آروماتیک مشاهده می شود.
شکل ۳- ۴ طیف ۱H NMR MHz) 250 (کمپلکس ۱،
[Pt(I)2(PPh3)2] درCDCl3
ج) طیف سنجی۳۱P{1H}-NMR کمپلکس ۱ ،-[Pt(I)2(PPh3)2] cis, trans
در طیف۳۱P{1H}-NMR این ترکیب که در شکل ۳- ۵ نشان داده شده، دو دسته سیگنال یکتایی همراه با ستلایت پلاتین مشاهده می شود.