دسته بندی علمی – پژوهشی : واکنش های یک کمپلکس دو هسته ای پلاتین (II) با تعدادی لیگاند …

0 Comments

در ppm 3/11 = δبا Hz 3466 =( PtP ) ۱J مربوط به فسفر ترانس به ید ( ایزومر سیس ) و دیگری در ppm 0/12 = δبا Hz 2494 = ( PtP ) ۱Jمربوط به فسفر ترانس به فسفر ( ایزومر ترانس ( می باشد.۳۵
شکل ۳- ۵ طیف۳۱P{1H}-NMR MHz)45/202(کمپلکس ۱،
[Pt(I)2(PPh3)2] cis,trans- در CDCl3
۳-۲-۲ سنتز و شناسایی کمپلکس ۲، [Pt(I)2(P(OPh)3)2] cis-
۳-۲-۲-۱ تهیه کمپلکس ۲، [Pt(I)2(P(OPh)3)2] -cis
روش تهیه کمپلکس ۲، [Pt(I)2(P(OPh)3)2] cis-، به صورت زیر است :
مقادیر۲و۴ اکی والان از لیگاندP(OPh)به cis,trans-[I(Me2SO)Pt(-I)2Pt(Me2SO)I]زده شد و محصول [Pt(I)2(OPh3)2] cis- تولید شد. البته محصول واکنش دو اکی والان از لیگاند P(OPh)با ماده اولیه(دیمر)، مقداری از دیمر واکنش نداده را به همراه داشت.
۳-۲-۲-۲ شناسایی کمپلکس ۲ ، [Pt(I)2(P(OPh)3)2] cis-
الف) تجزیه عنصری کمپلکس ۲ ، [Pt(I)2(P(OPh)3)2] cis-
جدول ۳-۳ نتایج تجزیه عنصری کمپلکس ۲ ،
[Pt(I)2(P(OPh)3)2] cis-

H% C%
۸/۲ ۳/۴۰ Calculated
۶/۲ ۹/۳۸ Found

ب) طیف سنجی ۱H NMR کمپلکس ۲، [Pt(I)2(P(OPh)3)2] cis-
در طیف ۱H NMR این ترکیب که در شکل ۳- ۶ آمده، تنها در محدوده
ppm 50/7 – ۵۰/۶ = δ سیگنال های ناشی از هیدروژن های ناحیه آروماتیک مشاهده
می شود.
شکل۳- ۱۶ طیف ۱H NMR MHz) 250 (کمپلکس۷ ،
[Pt(Me2SO)I2Py] trans- در CDCl3
شکل۳-۱۷ گسترده ناحیه ppm) 9-7 (طیف ۱H NMR MHz) 250 (کمپلکس ۷،
[Pt(Me2SO)(I)2Py] trans- درCDCl3