واکنش های یک کمپلکس دو هسته ای پلاتین (II) با تعدادی لیگاند دهنده- قسمت …

0 Comments

۳-۳-۲ سنتز و شناسایی کمپلکس ۸، trans-[Pt(Me2SO)(I)2(4-MePy)]
۳-۳-۲-۱ تهیه کمپلکس ۸، trans-[Pt(Me2SO)(I)2(4-MePy)]
m
 
O
روش تهیه کمپلکس ۸ ، trans-[Pt(Me2SO)(I)2(4-MePy)]، به صورت زیر است :
مقادیر۲ و ۴ اکی والان از لیگاند ۴-MePy به دیمر trans-[I(Me2SO)Pt(-I)2Pt(Me2SO)I] زده شد و محصول trans-[Pt(Me2SO)(I)2(4-MePy)]تولید شد.
۳-۳-۱-۲ شناسایی کمپلکس ۸، trans-[Pt(Me2SO)(I)2(4-MePy)]
الف) تجزیه عنصری کمپلکس ۸، trans-[Pt(Me2SO)(I)2(4-MePy)]
جدول ۳- ۹ نتایج تجزیه عنصری کمپلکس ۸ trans-[Pt(Me2SO)(I)2(4-MePy)]39

N% S% H% C%
۲/۲ ۲/۵ ۱/۲ ۴/۱۵ Calculated
۵/۲ ۳/۵ ۸/۱ ۳/۱۵ Found

ب ) طیف سنجی ۱H NMR کمپلکس ۸، trans-[Pt(Me2SO)(I)2(4-MePy)]
درطیف ۱H NMR این کمپلکس ۸که در شکل ۳- ۱۸ و به صورت گسترده در شکل ۳-۱۹ نشان داده شده است چهار دسته سیگنال قابل مشاهده است. دسته اول شامل یک یکتایی در ppm 45/2= δبوده که مربوط به هیدروژن های گروه متیل حلقه۴- متیل پیریدین می باشد. دسته دوم که شامل یک یکتایی در ppm86/3= δهمراه با ستلایت پلاتین و مقدار Hz 0/22 = ۳J(PtH) است به هیدروژن های گروه های متیل در لیگاند DMSO متصل به پلاتین متعلق است. دسته سوم شامل یک دو تایی درppm 19/7 = δبا مقدار Hz 50/6 = ۳J(HH) به هیدروژن های متا تعلق دارد. دسته چهارم شامل یک دوتایی درppm 54/8 = δهمراه با ستلایت پلاتین با مقادیر Hz 5/6 = ۳J(HH) و Hz 0/33 = ۳J(PtH) به هیدروژن های ارتو متعلق می باشد.
شکل۳- ۱۸ طیف ۱H NMR MHz) 250 (کمپلکس ۸ ،

این مطلب را هم بخوانید :
پژوهش - بررسی تاثیر فعالیت های ترفیع بر خلق و نگهداری ارزش ویژه برند شرکت ...