سامانه پژوهشی – واکنش های یک کمپلکس دو هسته ای پلاتین (II) با تعدادی لیگاند …

0 Comments

۳-۳-۲-۱ تهیه کمپلکس ۸، trans-[Pt(Me2SO)(I)2(4-MePy)] 50
۳-۳-۱-۲ شناسایی کمپلکس ۸، trans-[Pt(Me2SO)(I)2(4-MePy)] 51
۳-۳-۳ سنتز و شناسایی کمپلکس ۹، trans-[Pt(Me2SO)(I)2(1-MeIm)] 53
۳-۳-۳-۱ تهیه کمپلکس ۹، trans-[Pt(Me2SO)(I)2(1-MeIm)] 53
۳-۳-۳-۲ شناسایی کمپلکس ۹، trans-[Pt(Me2SO)(I)2(1-MeIm)] 53
۳-۳-۴ سنتز و شناسایی کمپلکس ۱۰، trans-[Pt(I)2(1-MeIm)2] 56
عنوان صفحه
۳-۳-۴-۱ تهیه کمپلکس ۱۰،trans-[Pt(I)2(1-MeIm)2] 56
۳-۳-۴-۲ شناسایی کمپلکس ۱۰، trans-[Pt(I)2(1-MeIm)2] 56
۳-۴ نتیجه گیری ۵۹
فهرست منابع و مآخذ ۶۲
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول ۱-۱ ایزوتوپ های مختلف پلاتین و ویژگی هایشان ۲
جدول ۱-۲ چند مثال از فلزاتی با آرایش d کم اسپین ۵
جدول ۳-۱ نتایج تجزیه عنصری کمپلکس cis,trans-[I(Me2SO)Pt(-I)2Pt(Me2SO)I] 29
جدول ۳-۲ نتایج تجزیه عنصری کمپلکس های ۱، cis, trans-[Pt(I)2(PPh3)2] 31
جدول ۳-۳ نتایج تجزیه عنصری کمپلکس ۲ ، cis-[Pt(I)2(P(OPh)3)2] 34
جدول ۳-۴ نتایج تجزیه عنصری کمپلکس ۳، trans-[Pt(I)2(PTA)2] 37
جدول ۳-۵ نتایج تجزیه عنصری کمپلکس ۴، [Pt(I)2(dppm)] 39
جدول ۳-۶ نتایج تجزیه عنصری کمپلکس ۵، [Pt(I)2(dppe)] 42
جدول ۳-۷ نتایج تجزیه عنصری کمپلکس ۶، [Pt(I)2(dppf)] 45
جدول ۳-۸ نتایج عنصری کمپلکس ۷، trans-[Pt(Me2SO)(I)2Py] 48
جدول ۳-۹ نتایج تجزیه عنصری کمپلکس ۸، trans-[Pt(Me2SO)(I)2(4-MePy)] 51
جدول ۳-۱۰ نتایج تجزیه عنصری کمپلکس ۹، trans-[Pt(Me2SO)(I)2(1-MeIm)] 53
جدول ۳-۱۱ نتایج تجزیه عنصری کمپلکس ۱۰، trans-[Pt(I)2(1-MeIm)2] 56
فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل ۱-۱ الگوی شکافتگی فسفر انتهایی ۱۲
شکل ۳-۱ الگوی شکافتگی لیگاند دی متیل سولفوکسید (DMSO) متصل
شده از طریق اتم گوگرددر کمپلکس cis-[PtCl2(Me2SO)2] 27
شکل ۳-۲ طیف ۱H NMR MHz) 250 (کمپلکس cis-[PtCl2(Me2SO)2] در CDCl3 ۲۸
شکل ۳-۳ طیف ۱H NMR MHz) 250 (کمپلکس
cis, trans-[I(Me2SO)Pt(-I)2Pt(Me2SO)I]در CDCl3 ۳۰
شکل ۳-۴ طیف ۱H NMR MHz) 250 (کمپلکس ۱، [Pt(I)2(PPh3)2] در CDCl3 ۳۲
شکل ۳-۵ طیف۳۱P{1H} NMR MHz)45/202(کمپلکس ۱،
[Pt(I)2(PPh3)2] cis, trans در CDCl3 ۳۳
شکل ۳-۶ طیف ۱H NMR MHz) 250 (کمپلکس ۲ ،

این مطلب را هم بخوانید :
دسته بندی علمی - پژوهشی : چگونگی مواجهه امیرالمؤمنین با تخلّفات کارگزاران۹۲سنتز دی آریل دی سولفیدهای متقارن ...