پژوهش – واکنش های یک کمپلکس دو هسته ای پلاتین (II) با تعدادی لیگاند …

0 Comments

[Pt(I)2(P(OPh)3)2] cis-درCDCl3 ۳۵
شکل ۳-۷ طیف۳۱P{1H} NMR MHz) 45/202 (کمپلکس ۲ ،
[ Pt (I)2(P(OPh)3 )۲ ] در CDCl3 ۳۶
شکل ۳-۸ طیف ۱H NMR MHz) 250 (کمپلکس ۳،
[ Pt(I)2(PTA)] trans- درCDCl3 ۳۸
شکل ۳-۹ طیف MHz) ۳۱P{1H} NMR 45/202 (کمپلکس ۳،
[ Pt(I)2(PTA)] trans- در CDCl3 ۳۸
عنوان صفحه
شکل ۳-۱۰ طیف ۱H NMR MHz) 250 (کمپلکس ۴،
[ Pt (I)2(dppm) ] در CDCl3 ۴۰
شکل ۳-۱۱ طیف۳۱P{1H} NMR MHz)45/202 (کمپلکس۴ ،
[ Pt (I)2(dppm) ] در CDCl3 ۴۱
شکل ۳-۱۲ طیف ۱HNMR MHz) 250 (کمپلکس۵ ،
[ Pt (I)2(dppe)] در CDCl3 ۴۳
شکل ۳-۱۳ طیف۳۱P{1H} NMR MHz)45/202 (کمپلکس ۵،
[ Pt (I)2(dppe)] در CDCl3 ۴۴
شکل ۳-۱۴ طیف ۱H NMR MHz) 250 (کمپلکس۶ ،
[ Pt (I)2(dppf)] درCDCl3 ۴۶
شکل ۳-۱۵ طیف۳۱P{1H} NMR MHz)45/202 (کمپلکس۶ ،
[ Pt (I)2(dppf)در CDCl3 ۴۷
شکل ۳-۱۶ طیف ۱H NMR MHz) 250 (کمپلکس۷ ، trans-[Pt(Me2SO)(I)2Py]
در CDCl3 ۴۹
شکل ۳-۱۷ گسترده ناحیه ppm) 9-7 (طیف ۱H NMR MHz) 250 (کمپلکس ۷،
trans-[Pt(Me2SO)(I)2Py] در CDCl3 ۵۰
شکل ۳-۱۸ طیف ۱H NMR MHz) 250 (کمپلکس ۸ ،
trans-[Pt(Me2SO)(I)2(4-MePy)] در CDCl3 ۵۲
شکل ۳-۱۹ گسترده ناحیه ppm) 8/3- 8/8 ( طیف ۱H NMR MHz) 250( کمپلکس۸ ، [trans-[Pt(Me2SO)(I)2(4-MePy)] درCDCl3 ۵۲
شکل ۳-۲۰ طیف ۱H NMR MHz) 250 (کمپلکس ۹،
trans-[Pt(Me2SO)(I)2(1-MeIm)]در CDCl3 ۵۴
شکل ۳-۲۱ گسترده ناحیه ppm)4- 6/3 (طیف ۱H NMR MHz) 250 (کمپلکس۱۰، trans-[Pt(Me2SO)(I)2(1-MeIm)]درCDCl3 ۵۵
عنوان صفحه
شکل ۳-۲۲ گسترده ناحیه ppm)05/8- 45/7 (طیف ۱H NMR MHz) 250 ) کمپلکس ۱۰،
trans-[Pt(Me2SO)(I)2(1-MeIm)] در CDCl3 ۵۵
شکل ۳-۲۳ طیف ۱H NMR MHz) 250 (کمپلکس ۱۰، trans-[Pt(I)2(1-MeIm)2] در
CDCl3 ۵۷
شکل ۳-۲۴ گسترده ناحیه ppm)6/8 – ۹/۶ (طیف ۱H NMR MHz) 250 )کمپلکس۱۰،
trans-[Pt(I)2(1-MeIm)2]درCDCl3 ۵۸
فصل اول

این مطلب را هم بخوانید :
پژوهش دانشگاهی - بررسی تاثیر فعالیت های ترفیع بر خلق و نگهداری ارزش ویژه برند شرکت ...