سایت مقالات فارسی – واکنش های یک کمپلکس دو هسته ای پلاتین (II) با تعدادی لیگاند دهنده

0 Comments

دانشکده علوم
پایاننامهی کارشناسی ارشد
در رشتهی شیمی- معدنی
واکنش های یک کمپلکس دو هسته ای پلاتین (II) با تعدادی لیگاند دهنده
به کوشش
فاطمه خوب
استاد راهنما
دکتر احمدرضا اسماعیل بیگ
بهمن ماه ۱۳۹۲
به نام خدا
اظهارنامه
اینجانب فاطمه خوب دانشجوی رشتهی شیمی گرایش معدنی دانشکده علوم اظهار میکنم که این پایاننامه حاصل پژوهش خودم بوده و در جاهایی که از منابع دیگران استفاده کردهام، نشانی دقیق و مشخصات کامل آن را نوشتهام. همچنین اظهار میکنم که تحقیق و موضوع پایاننامهام تکراری نیست و تعهد مینمایم که بدون مجوز دانشگاه دستاوردهای آن را منتشر ننموده و یا در اختیار غیر قرار ندهم. کلیهی حقوق این اثر مطابق با آییننامهی مالکیت فکری و معنوی متعلق به دانشگاه شیراز است.
نام و نام خانوادگی: فاطمه خوب
تاریخ و امضاء:
تقدیم به
روح ریشه هایم
پدر و مادرم
سپاسگزاری
شکر خدایم را به خاطر تمامی داده ها و نداده هایش…
و به خاطر پیمودن مسیر دشواری که با راهنماییهای اساتید بزرگوارم هموار شد؛
بر خود واجب می دانم که از جناب آقای دکتر احمدرضا اسماعیل بیگ، استاد راهنمای فداکار، دلسوز و مهربانم و راه گشایانم، آقایان دکتر حمیدرضا سمویی و دکتر محسن گلبن حقیقی ، که خستگی های این راه را به امید و روشنی تبدیل کردند، نهایت تقدیر و تشکر را داشته باشم. امیدوارم تدوین پایاننامه حاضر پاسخگوی بخشی از محبتهای این عزیزان باشد…
چکیده
واکنش های یک کمپلکس دو هسته ای پلاتین (II) با تعدادی لیگاند دهنده
به کوشش
فاطمه خوب
در این تحقیق، شیمی کمپلکس دو هسته ای پلاتین (II)،
cis,trans-[I(Me2SO)Pt(-I)2Pt(Me2SO)I]در واکنش با چند لیگاند دهنده فسفری یک دندانه (تری فنیل فسفین ( PPh3 ) و (تری فنیل فسفیت ( P(OPh)3) و ۱و۳و۵ تری آزا ۷- فسفا آدامانتان
(PTA )( و دو دندانه (بیس دی فنیل فسفینو اتان(dppe ) و ( بیس دی فنیل فسفینو متان (dppm ) و
( بیس دی فنیل فسفینو فروسن ( dppf )( و نیز چند لیگاند هیدروژن دهنده آروماتیک یک دندانه
)پیریدین ( Pyridine ) و۱- متیل ایمیدازول ( ۱-MeIm ) و ۴- متیل پیریدین ( ۴-Picoline )( مورد مطالعه قرار گرفت و جهت شناسایی کمپلکس های مونومری پلاتین (II) حاصل از شکسته شدن پل و انجام واکنش جانشینی، از طیف سنجی ۱H NMR و ۳۱P NMRو تجزیه عنصری استفاده شده است.
کلید واژهکمپلکس دو هسته ای پلاتین (II)، لیگاند دهنده
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: مقدمه
۱-۱ شیمی کمپلکس های پلاتین ۲
۱-۲ شیمی کمپلکس های پلاتین حاوی لیگاندهای سولفوکساید ۴
۱-۲-۱ شیمی سولفوکسایدها ۴
۱-۲-۲ کمپلکس های پلاتینی حاوی لیگاند DMSO 4

این مطلب را هم بخوانید :
سامانه پژوهشی - بررسی تاثیر فعالیت های ترفیع بر خلق و نگهداری ارزش ویژه برند شرکت ...