دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

وجه نقد حاصل از عملیات، محتوای اطلاعاتی سود

[do_widget id=kl-erq-2]

توانایی اطلاعات حسابداری نقدی و اقلام تعهدی سود را در پیش بینی جریان های نقدی آتی شرکت
متغیرهای جریان های نقدی گذشته و مؤلفه های تعهدی سودهای گذشته، توانایی پیش بینی جریان های نقدی آتی رادارند و با افزایش مؤلفه های تعهدی سود به مدل های جریان های نقدی، قدرت پیش بینی افزایش می یابد.
ثقفی و هاشمی
1383
رابطه بین جریان نقد عملیاتی و اقلام تعهدی
بین اجزای اقلام تعهدی سود عملیاتی و جریان های نقدی عملیاتی رابطه معنی داری وجود دارد.
مدرس و همکاران
1382
کاربرد مدل سری زمانی چند متغیره را در پیش بینی جریان نقد عملیاتی
مدل مبتنی بر جریان های نقدی، سود حسابداری و اقلام مربوط به دارایی ها و بدهی های جاری، مناسب ترین مدل موجود برای پیش بینی جریان های نقدی عملیات است.
2 – 3 – 2 – پیشینه خارجی
گامبولاو کتز (1983) به بررسی میان ارقام حاصل از سود تعهدی و جریان نقدی پرداختند. نتیجه تحقیق آنها بیان می کند که جریان نقدی در مقایسه با سود حسابداری فاقد اهمیت اطلاعاتی است.
ویلسون (1986) محتوای افزاینده اطلاعاتی اقلام تعهدی نسبت به جریان نقدی را بررسی کرد. وی در این تحقیق با استناد به اینکه توافق عمومی بر این است که ارزش سهام شرکت ها به جریان نقدی آتی آنها بستگی دارد، این ابهام را مطرح کرد که با این وجود، نقش اجزای تعهدی سود در ارزشیابی ارزش سهام شرکت چه می شود، وی شواهد مهمی دال براینکه اجزای تعهدی سود دارای محتوای افزاینده و اطلاعاتی بر محتوای اطلاعاتی سود و جریان نقدی می باشند، ارائه داد.
سابراما نیام (1996)علاوه برتاییدوجود محتوای افزاینده اطلاعاتی در جریان نقدی وتعهدی نسبت به یکدیگر، شواهدی ارائه داد که بر مبنای آن در بازار سرمایه آمریکا، این مسئله که اقلام تعهدی اختیاری در مقابل وجوه نقد حاصل از عملیات دارای محتوای افزاینده اطلاعاتی هستند، مورد تایید قرار می گرفت.
این موها و همکاران (2001) به بررسی محتوای اطلاعاتی جریانات نقدی عملیاتی، سود واقلام تعهدی در بازار سرمایه چین پرداختند. نتایج تحقیق حاکی از محتوای اطلاعاتی بیشتر سود نسبت به جریانات نقدی عملیاتی است. همچنین در این مطالعه، محتوای افزاینده اطلاعاتی اقلام تعهدی اختیاری در مقابل اقلام تعهدی غیر اختیاری به تایید رسید.
ماری و همکارانش (2001) با استفاده از مدل رگرسیون چند متغیره به بررسی رابطه بین جریانهای نقدی عملیاتی و اجزای سود تعهدی پرداختند. نتایج تحقیق نشان داد که اجزای تعهدی سود قابلیت پیش بینی جریان نقدی آتی را بصورت چشم گیری افزایش می دهد.
دیچو و دیچوف (2002) در مقاله خود به بررسی نقش اقلام تعهدی در جهت اندازه گیری بهتر عملکرد شرکت ها در یک سری زمانی پرداختند. بدلیل آنکه اقلام تعهدی نیازمند مفروضات و پیش بینی جریان های نقدی آتی است، بنابراین کیفیت اقلام تعهدی وسود با افزایش در خطای پیش بینی مقدار اقلام تعهدی کاهش می یابد. آنها در نهایت به این نتیجه رسیدند که ویژگی های هر شرکت را همانند قدر مطلق میزان اقلام تعهدی، طول چرخه عملیاتی، انحراف معیار فروش، جریان های نقدی اقلام تعهدی و سود و اندازه شرکت را می توان بعنوان ابزاری برای ارزیابی کیفیت سود به کار گرفت.
لوونسیم (2004) با بررسی پایداری اقلام تعهدی نشان دادند که رابطه منفی میان اقلام تعهدی و بازده آتی سهام با فرض فقدان کارایی در بازار منجربه این می شود که افراد با یافتن این روابط اقدام به استفاده ازفرصت های آربیتراژ کرده و به منفعت برسند. آنها نشان دادند که این مغایرتها در طی دهه گذشته وجود داشته و کاهش نیافته است، اما بدلیل حجم معاملات و هزینه اطلاعات مربوط به بکارگیری اقلام تعهدی، سرعت واکنش افراد چندان زیاد نیست.
چمبرز (2005) نشان داد که سرمایه گذاران تلاش می کنند تا پایداری اقلام تعهدی و جریانهای نقدی را پیش بینی کرده ولی قادر به انعکاس آن در قیمت ها نیستند. وی از طریق طبقه بندی شرکت ها برحسب اقلام تعهدی و نحوه قیمت گذاری شرکت ها در هر طبقه نشان داد که در بعضی شرکت ها پایداری اقلام تعهدی بیش از واقع و برای بعضی دیگر کمتر از واقع برآورد می شود.
چان و دیگران (2006) رابطه ی ارقام تعهدی(تفاوت بین سود و جریان ها نقدی) را با بازده آتی سهام بررسی و نشان دادند که شرکت های با ارقام تعهدی زیاد در روز بعد از گزارشگری اطلاعات مالی، بازده سهام آنها کاهش می یابد. یک تفسیر از این نتایج این است که شرکت ها با کیفیت سود پائین (شرکت هایی که ارقام تعهدی بالایی دارند) در دوره ی پس از گزارشگری سود، دچار افت بازدهی میشوند. تفسیر دیگر از این نتایج این است که سرمایه گذاران به مسئله کیفیت سود پایین شرکتها پی می برند و قیمت سهام را متناسب با آن تعدیل می کنند، آنها این موضوع را به وسیله تفکیک اجزای ا رقام تعهدی و نیز دسته بندی بر اساس ارقام اختیاری و غیر اختیاری انجام داده و به نتایج مشابهی دست یافتند.
هیرشلیفر و همکاران (2009) د رمقاله ای به بررسی تأثیرات اقلام تعهدی و جریان های نقدی با جمع بازده سهام پرداختند . تحقیق آن ها به این نتیجه منتهی شد ، که جمع اقلام تعهدی پیش بینی کننده ی مثبت و جریان های نقدی ، پیش بینی کننده ی منفی برای بازده سهام شرکت است
فرانسیس و ایسون (2012) به مطالعه ارتباط بین اقلام تعهدی و پیش بینی جریان وجه نقد عملیاتی می پردازند. برای این منظور دو مدل مورد مقایسه قرار گرفت. مدل اول مدل گام تصادفی جریان وجه نقد و مدل دوم مدل تعهدی معکوس که در آن جریان وجه نقد جاری همراه با تغییر در حساب های دریافتنی، حساب های پرداختنی و موجودی کالا می باشد. نتایج به دست آمده توسط این محقق حاکی از آن بود که پیش بینی جریان وجه نقد همراه با اقلام تعهدی دقیق تر از پیش بینی ساده مبتنی بر مدل گام تصادفی وجه نقد است.
فرانسیس و همکاران (2005) در تحقیق خود عنوان کردند، کیفیت اقلام تعهدی معیار تشخیص ابهام در مورد گردش وجه نقد آتی شرکت، می باشد. کیفیت اقلام تعهدی ازنظر سرمایه گذاران به معنی نزدیکی سود حسابداری به وجه نقد می باشد؛ بنابراین کیفیت ضعیف اقلام تعهدی باعث می شود که مبهم بودن اطلاعات افزایش یافته و ریسک سرمایه گذاری در پی آن نیز افزایش یابد.
لورک و ویلینگر (2008) نشان دادند که در شرکت های بزرگ به نسبت شرکت های کوچک تر و شرکت هایی که دوره چرخه عملیاتی کوتاه تری دارند نسبت به شرکت هایی که چرخه عملیاتی طولانی تری دارند، پیش بینی جریان های نقدی به طور معناداری دقیق تر است.
بروخت و همکاران (2007) نشان دادند به طور متوسط قدر مطلق خطاهای پیش بینی برای جریان های نقدی آتی، زمانی که اقلام تعهدی به عنوان یک پیش بینی کننده به جریان های نقدی عملیاتی اضافه می شوند کوچک تر از زمانی است که جریان وجه نقد حاصل از عملیات به تنهایی به عنوان یک پیش بینی کننده استفاده می شود.
]]>