دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

ویژگی‌های جمعیت شناختی، ویژگی های جمعیت شناختی

ب) میدانی: 1- انجام تحقیقات میدانی مثل مصاحبه با فرماندهان و مسئولین مرتبط با موضوع. [do_widget id=kl-erq-2]
2- پرسش نامه که بر مبنای فرضیات و رابطه مولفه ها و شاخص های متغیرهای تحقیق احصاء گر-ِساختاراولیه ابزار سنجش باتعیین گویه های حاصل از مطالعه ومرور ادبیات تحقیق ومشورت با صاحب نظران ایجاد گردید.این گویه ها که به توصیف مفاهیم سرمایه اجتماعی،امنیت عمومی ،اعتماد ،مشارکت وقانون مداری تخصیص یافته است وپرسشنامه براساس برای سنجش و اندازه گیری متغیرها از طیف لیکرت با پنج گزینه خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم، خیلی کم، استفاده شده است.طیف لیکرت تنظیم شدوگزینه ها برروی پیوستاری از خیلی کم تا خیلی زیاد قرار گرفت.این پرسشنامه دارای 21 سوال که برای اعتماد
3-8روش های سنجش روایی وپایایی
منظور از روایی این است که ((مقیاس)) و محتوای ابزار یا سوالات مندرج در ابزار، دقیقاً متغیرها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد، یعنی این که هم داده های گردآوری شده از طریق ابزار مازاد بر نیاز تحقیق نباشد و هم این که بخشی از داده های مورد نیاز در رابطه با سنجش متغیرها در محتوای ابزار حذف نشده باشد یا به عبارت دیگر، عین واقعیت را به خوبی نشان دهد.(حافظ نیا ،1386، ص،155)
این تحقیق پس از مذاکره و استماع نظر صاحب نظران و مطلعین، نسبت به تهیه پرسش نامه اولیه بر مبنای فرضیات، رابطه مولفه ها، شاخص های متغیر های تحقیق و تعیین مقیاس مناسب (طیف لیکرت) اقدام و برای حصول روایی، ابتدا نمونه ای از پرسش نامه اولیه بین 30 نفر از نمونه آماری توزیع گردیده و پس از بررسی نتایج و رفع ایرادات، پرسش نامه نهایی (فعلی) جهت اجراء مورد استفاده قرارگرفته است.
پایایی ابزار که از آن به اعتبار، دقت و اعتمادپذیری نیز تعبیر می شود، عبارت است از اینکه اگر یک وسیله اندازه گیری که برای سنجش متغیر و صفتی ساخته شده، در شرایط مشابه، در زمان یا مکان دیگر،مورد استفاده قرار گیرد و نتایج مشابهی از آن حاصل شود. به عبارت دیگر، ابزار پایا یا معتبر، ابزاری است که از خاصیت تکرارپذیری و سنجش نتایج یکسان برخوردارند.(حافظ نیا ،1386، ص،155)
پایایی و اعتبار پرسش نامه این تحقیق با محاسبه آلفاکرونباخ، مورد سنجش قرار گرفته است. بدین منظور ابتدا پایایی را برای نمونه ای 30 تایی از پرسشنامه ها به عنوان پیش آزمون محاسبه نمودیم. مقدار آلفای کرونباخ 01/0 به دست آمد. با توجه به پایایی بالایی که مشاهد شد، پرسشنامه را میان سایر اعضای نمونه نیز توزیع نمودیم. مقدار ضریب آلفای کرونباخ کل 911/0 به دست آمد که نشان دهنده وجود پایایی بسیار بالایی برای پرسشنامه می باشد.
3-9روش های تجزیه و تحلیل داده ها
برای محاسبه فراوانی، درصد فراوانی، فراوانی تجمعی و ترسیم نمودار از آمار توصیفی و برای تعیین تاثیرات از روش های آمار استنباطی شامل آزمون های T تک نمونه ای با بهره گیری از نرم افزار Spss استفاده شده است. روشی که برای ارزشیابی پیش آزمون و پس آزمون به کار می رود ، روشی است که در آن از مشاهدات مربوط به نمونه های غیر مستقل استفاده می کنند.آزمون فرضیه ای که بر مبنای این نوع داده ها قرار دارد به آزمون مقایسه میانگین زوج ها معروف است.(عادل آذر،1385،ص،118).در این آزمون به جای آنکه تجزیه و تحلیل را به کمک مشاهدات فردی انجام دهیم ، تفاوت بین زوج مشاهدات را به عنوان متغیر بررسی می کنیم.(حافظ نیا ،1386، ص،155)
3-10خلاصه فصل
طی این فصل روش شناسی تحقیق شرح داده شدوبامشخص نمودن متغیرهای تحقیق وشیوه گردآوری به قلمرو مکانی ،زمانی وجامعه آماری وشیوه نمونه گیری از جامعه هدف پرداخته شد روش های گردآوری داده ها تبیین وپرسشنامه بعنوان ابزار جمع آوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق تشریح شد.تعداد جامع آماری 200نفر تعیین که برابر فرمول کوکران تعداد 96پرسشنامه بین مخاطبین توزیع وپس از تکمیل تعداد 96 مورد برگشت داده شد که بااستفاده از آزمون کرونباخ به تحلیل آماری داده ها درفصل چهارم پرداخته شده است.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل تحقیق
4-1مقدمه
در این فصل به تحلیل داده ها و اطلاعات جمع آوری شده از طریق ابزار تحقیق (پرسشنامه) پرداخته شده است تا به سؤالات و فرضیه هایی که محقق با توجه به ادبیات موضوع در نظر گرفته، پاسخ داده شود. تحلیل های انجام شده در دو بخش مجزا ارایه می گردد : بخش اول (آمار توصیفی)، شامل تعیین وضعیت ویژگی های جمعیت شناختی و توصیف داده ها می شود؛ در بخش دوم (آمار استنباطی)، فرضیههای تحقیق با استفاده آزمون آلفای کرونباخ آزمون میشوند.
4-2آمار توصیفی
دراین قسمت به ویژگی های جمعیت شناختی (درجه /رتبه معادل،سن،سنوات خدمت وتحصیلات)نمونه پژوهش پرداخته شده است که درادامه ارائه می گردند.پایایی ابزار که از آن به اعتبار، دقت و اعتمادپذیری نیز تعبیر می شود، عبارت است از اینکه اگر یک وسیله اندازه گیری که برای سنجش متغیر و صفتی ساخته شده، در شرایط مشابه، در زمان یا مکان دیگر،مورد استفاده قرار گیرد و نتایج مشابهی از آن حاصل شود. به عبارت دیگر، ابزار پایایی یا معتبر، ابزاری است که از خاصیت تکرارپذیری و سنجش نتایج یکسان برخوردارند. پایایی و اعتبار پرسش نامه این تحقیق با محاسبه آلفاکرونباخ، مورد سنجش قرار گرفته است. مقدار ضریب آلفای کرونباخ کل 911/0 به دست آمد که نشان دهنده وجود پایایی بسیار بالایی برای پرسشنامه می باشد.
آلفای کرونباخ فراوانی
.911 21
دراین قسمت به ویژگی های جمعیت شناختی (درجه /رتبه معادل،سن،سنوا ت خدمت وتحصیلات)نمونه پژوهش پرداخته شده است که درادامه ارائه می گردند.
4-2-1درجه/رتبه معادل پاسخگویان
]]>