ساخت فعل فارسی و ترکی آذری”. پایان نامه کارشناسی ارشد آموزش زبان فارسی، دانشگاه علامه طباطبایی، 1376، ?ص.
زمان/ ساخت فعل فارسی/ ساخت فعل ترکی آذری/ بررسی تطبیقی.
144. دبیرمقدم، محمد. “بررسی صوری و معنایی روندهای ترکیب و اشتقاق در شاهنامه فردوسی و امکان های بالقوه آن”. پایان نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1356، 105 ص، کتابنامه.
شاهنامه فردوسی/ بررسی صوری/ بررسی معنایی/ ترکیب و اشتقاق.
145. دخانی، محمد. “تحلیل سبکی حافظ”. پایان نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1358، 295 ص، جدول، کتابنامه.
تحلیل سبکی/ حافظ/ بررسی آوایی/ بررسی دستوری/ بررسی معنایی.
146. درزی، علی. “تحلیل مقابله ای فاعل و فعل در انگلیسی و فارسی”. پایان نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1366، 72 ص، کتابنامه.
زبان انگلیسی/ کثرت تعدد/ خط دانش آموز فارسی زبان/ تطابق فعل و فاعل/ یادگیری زبان انگلیسی/ تحلیل مقابله ای/ زبان فارسی.
147. دهقانی، علی اصغر. “تهیه فرهنگ بسامدی دیوان ناصرخسرو”. پایان نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شیراز، 1354، ?ص.
فرهنگ بسامدی/ دیوان ناصرخسرو.
148. درگاهی، اختر. “بررسی و مقایسه فعل واژه گویش آمل با فعل واژه زبان فارسی”. پایان نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1345، 122 ص، جدول.
گویش آملی/ ساختمان فعل.
149. دهگان، روزبه. “فرهنگ تطبیقی گونه های گویش مازندرانی”. پایان نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1368، 73 ص.
گونه های گویش مازندرانی.
150. دین محمدی، محمدعلی. “تأثیر ترجمه بر دستور و واژگان زبان فارسی”. پایان نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، 1375، 181 ص، کتابنامه.
ترجمه/ دستور زبان فارسی/ زبان فارسی.

151. ذوالریاستین، محمد. “دستورنامه فرهنگ گویش کاکاوند دینور”. رساله دکترای زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1356، 530 ص، تصویر، جدول، نقشه، واژه نامه، کتابنامه.
گویش کاکاوند دینور/ دینور (دهستان)/ کاکاوند (روستا)/ گویش اورامانی/ گویش کردی/ بررسی آوایی/ بررسی دستوری.
152. ذوالفقاری، حسن. “بحثی پیرامون قید در دستور زبان فارسی”. پایان نامه مقطع؟، زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه مشهد، 1352، 116 ص، جدول.
دستور زبان فارسی/ قید.
153. ذوقدار مقدم شهرکهنه، رضا. “مقایسه فارسی قوچانی با فارسی معیار”. پایان نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1365، 66 ص، جدول، واژه نامه، کتابنامه.
گویش قوچانی شهر کهنه/ شهر کهنه (روستا)/ قوچان/ بررسی دستوری/ بررسی آوایی.
154. رادفر، ابوالقاسم. “بررسی مطالب دستوری انجمن آرای ناصری”. پایان نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1357، 87 ص.
هدایت، رضاقلی خان/ زبان فارسی/ دستور زبان فارسی/انجمن آرای ناصری (کتاب).
155. ــــــ . “نقد و تحلیل مباحث دستوری در فرهنگ های فارسی”. رساله دکترای زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1362،553 ص.
زبان فارسی/ فرهنگ های فارسی/ دستور زبان فارسی.
156. رادفرنیا، رضا. “زبان شعر حافظ از دیدگاه زبان شناسی”. پایان نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1368،52 ص، کتابنامه.
زبان شعر/ حافظ/ نشانه شناسی/ تصرف زبانی/ قرینه سازی.
157. رادمرد، رقیه. “بررسی و توصیف گویش رامسر”. پایان نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، 1376،143 ص، کتابنامه.
واژه/ تجزیه و تحلیل/ گویش رامسر/ واج.
158. رادنژاد، آزاده. “بررسی تحولات دستورشناسی زبان فارسی”. پایان نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه اصفهان، 1374، ?ص.
تحولات دستورشناسی/ زبان فارسی/ بررسی.
159. راکعی، فاطمه. “تحلیل سبکی 50 غزل از حافظ”. پایان نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1358، 301 ص، جدول، کتابنامه.
حافظ/ تحلیل سبکی/ بررسی آوایی/ بررسی دستوری/ بررسی معنایی.
160. رحمانی، اشرف. “طبقه بندی ساختاری و ذهنی سیستم های فعل در فارسی گفتاری”. پایان نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده تحصیلات تکمیلی، دانشگاه شیراز، 1376، 123 ص، کتابنامه.
طبقه بندی ذهنی/ فعل (دستور زبان)/ فارسی گفتاری/ طبقه بندی ساختاری.
161. رحمانی، شاهرخ. “کردارهای زبانی غیرمستقیم در زبان فارسی: عدم تطابق منظور کلام و صورت های نحوی آن و اثر آن بر ترجمه”. پایان نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده تحصیلات تکمیلی، دانشگاه شیراز، 1375، 141 ص، نمودار، کتابنامه.
نحو/ ترجمه/ نظریه کردار زبانی/ زبان فارسی/ کلام.
162. رحیمیان، جلال. “بررسی زبان شناختی تطور نثر روزنامه ای فارسی از آغاز تا کنون و تبیین مشخصه های آن”. پایان نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده تحصیلات تکمیلی، دانشگاه شیراز، 1369، 624 ص، جدول، کتابنامه.
سبک شناسی/ تطور نثر روزنامه ای/ زبان روزنامه/ 1253ـ1369/ تاریخ روزنامه نگاری.
163. رحیمی دوین، رحیم. “مقایسه ساختاری زبان کرمانجی و انگلیسی با تأکید بر مطالعه خطاها در نظام عناصر جملات انگلیسی در زبان آموزان کرمانج زبان، مقطع راهنمایی تحصیلی”. پایان نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، 1370، 129 ص، جدول، نمودار، آزمون، کتابنامه.
ساختار زبان کرمانجی/ ساختار زبان انگلیسی/ مقایسه.
164. رحیمی کازرونی، نورمحمد. “گزارشی درباره گویش سیوند”. پایان نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده تحصیلات تکمیلی، دانشگاه شیراز، 1356،80 ص.
گویش سیوند/ بررسی دستوری/ بررسی آوایی.
165. رخشانفر، محمدرضا. “ترجمه و توضیح و ارزیابی بخش اول کتاب حلیه الانسان و حلبه اللسان در دستور زبان فارسی”. پایان نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1350،122 ص.
حلیه الانسان و حلبه اللسان (کتاب)/ قرن نهم/ دستور زبان فارسی.
166. ــــــ . “معنا و ساخت زبان: توصیفی بر بنیاد نظریه فرایندی چیف”. رساله دکترای زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1363، 282 ص، جدول، نمودار، واژه نامه، کتابنامه.
ساخت معنایی/ زبان فارسی/ نظریه فرایندی چیف/ واحدهای معنایی.
167. رستم پور، ژاله. “پژوهش درباره افعال مرکب”. پایان نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده زبان شناسی همگانی و فرهنگ های زبان باستانی، دانشگاه تهران، 1359، 119 ص، کتابنامه.
زبان فارسی/ فعل مرکب.
168. رستمی ابوسعیدی، علی اصغر. “تجزیه و تحلیل سبکی حافظ”. پایان نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1358، 164 ص، جدول.
تحلیل سبکی/ حافظ/ بررسی آوایی/ بررسی دستوری/ بررسی معنایی.
169. رسولی، حسین علی. “بررسی گویش مراغی در روستای موشقین”. پایان نامه کارشناسی ارشد فرهنگ و زبان های باستانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1369، 90 ص، جدول، نقشه، پرسش ن امه، واژه نامه، کتابنامه.
گویش مراغی/ موشقین (روستا)/ رودبار الموت/ گویش تاتی.
170. رضانیا، کیانوش. “پی ریزی طرح کلی واژگان و طراحی پیاده سازی پردازشگر ساخت واژی برای زبان فارسی”. پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوترـ نرم افزار، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف، 1376، 86 ص، تصویر، کتابنامه.
کامپیوتر/ پردازش/ دستور زبان/ واژه/ زبان فارسی/ برنامه نویسی کامپیوتر/ طراحی/ زبان طبیعی.
171. رضایی، بهرام. “بررسی گویش لامرد”. پایان نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده تحصیلات تکمیلی، دانشگاه شیراز، 1374، 149 ص، جدول، نقشه، کتابنامه.
دستور زبان/ واژگان/ ضرب المثل/ لامرد (استان فارس)/ گویش.
172. رضایی، جمال. “بررسی اصول ساختمان لغات مرکب در زبان فارسی و سوابق آن در زبان های باستانی ایران”. رساله دکترای زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1333، 186 ص.
زبان های باستانی ایران/ زبان فارسی/ واژه های مرکب.
173. رضایی، طاهره. “مقایسه دستوری فارسی میانه با گویش بندرعباس (پشت شهر)”. پایان نامه کارشناسی ارشد فرهنگ و زبان های باستانی، وزارت علوم و فناوری، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1381، ?ص.
دستور زبان/ پارسی میانه/ بررسی مقایسه ای/ بندرعباس/ گویش.
174. رضاییان، اعظم. “صبغه ویژه شعر شهریار و نگرش تحلیلی بر شعر و سبک او”. پایان نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار، 1378، 322 ص، کتابنامه.*
شهریار، محمدحسین/ شعر/ بررسی دستوری.
175. رضایی آباده، نجف علی. “فرهنگ نامه لغات و اصطلاحات دستور زبان فارسی”. پایان نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید چمران اهواز، 1374، 335 ص، کتابنامه.
لغت/ اصطلاح/ دستور زبان/ واژه نامه/ فرهنگ/ زبان فارسی.
176. رضایی نورآبادی، علی عباس. “فرهنگ عامه لک”. پایان نامه کارشناسی ارشد ؟، دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی، دانشگاه علامه طباطبایی، 1372، 181 ص، کتابنامه.
گویش لکی/ زبان لکی/ آداب و رسوم/ لک (قوم)/ فرهنگ عامه.
177. رفعتی خلج آبادی، فرح. “طرح دستور زبان فارسی”. پایان نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1344، 97 ص.
طرح دستور زبان فارسی/ زبان فارسی/ دستور زبان فارسی.
178. رفیعی، مجید. “بررسی کاربرد تکواژهای دستوری در گفتار کودکان فارسی زبان مبتلا به آسیب ویژه زبان”. پایان نامه کارشناسی ارشد ؟، دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی، 1381، 110 ص، جدول، نمودار.
تکواژ/ دستور زبان/ زبان فارسی/ گفتار/ کودک.
179. رقیب دوست، شهلا. “نقش و تحول “حروف اضافه” و “را” در تاریخ زبان فارسی”. پایان نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، 1368، 373 ص، کتابنامه.
حروف اضافه/ را/ زبان شناسی تاریخی.
180. رمضانیان، علی رضا. “فرهنگ تات نشین های اسفراین”. پایان نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار، 1379، 166 ص، جدول، کتابنامه.*
فرهنگ/ اسفراین/ گویش تات نشینی/ بررسی دستوری/ بررسی آوایی.
181. رنجی، منصور. “توزیع گونه های ستاک فعل های باقاعده و بی قاعده در زبان فارسی و قواعد واژ ـ واجی حاکم بر آن ها”. پایان نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1357، 82 ص، کتابنامه.
بررسی فعل/ زبان فارسی/ قواعد واژـ واجی.
182. رواقی، علی. “بررسی نوادر افعال بسیط فارسی تا آغاز قرن هفتم هجری”. رساله دکترای زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1353، 185 ص.
زبان فارسی/ فعل بسیط.
183. روح بخش طیرانی، زهرا. “بررسی مراحل رشته دستوری گفتار کودکان پیش دبستانی و تحلیلی بر رشد عنصر دستوری فعل در گفتار چند کودک فارسی زبان”. پایان نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، 1370، 209 ص، جدول، نمودار، واژه نامه، کتابنامه.
فعل / زبان فارسی/ فراگیری زبان/ زبان کودک/ نظریه شناخت/ نظریه رفتارگرایی/ کودک پیش دبستانی.
184. روشن، بلقیس. “بررسی گفتار دو کلمه ای کودک در روند فراگیری زبان فارسی”. پایان نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1368، 189 ص، جدول، کتابنامه.
فراگیری زبان/ زبان کودک/ نظریه یادگیری زبان/ دستورمحوری.
185. رهین، مخدوم. “فرهنگ مضاعف و منسوب در متون نظم دری تا پایان قرن پنجم هجری”. رساله دکترای زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1352، 922 ص.
فرهنگ مضاعف و منسوب/ قرن پنجم/ نظم دری.
186. زرگر، ناهید. “ساختمان صفت در زبان فارسی”. پایان نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1350، 76 ص، کتابنامه.
ساختمان صفت/ زبان شناسی.
187. زنده بودی، حسین. “فرهنگ ادب و گویش تنگسیری”. پایان نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشکده تحصیلات تکمیلی، دانشگاه شیراز، 1377، 518 ص، کتابنامه.
ادبیات/ گویش تنگسیری/

]]>