100 ص، تصویر، جدول، کتابنامه.
زبان عربی/ زبان فارسی/ یادگیری زبان عربی/ بررسی تطبیقی.
98. جان پاک فهادان، افسر. “سبک شعر ناصرخسرو”. پایان نامه کارشناسی زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه مشهد، 1354، 145 ص.
سبک/ شعر/ ناصرخسرو/ بررسی دستوری.
99. جدیدی، محمد. “گزارش گویش گرجی (فریدون شهر)”. پایان نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1349، 42 ص، واژه نامه.
گویش گرجی/ فریدون شهر/ بررسی آوایی/ بررسی دستوری.
100. جعفری، نسرین. “بررسی ساخت واژی اصطلاحات زبان شناسی در فارسی”. پایان نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1365، 78 ص، واژه نامه، کتابنامه.
بررسی ساخت واژی/ اصطلاحات زبان شناسی/ زبان فارسی/ بررسی آماری.
101. جلایرنیا، جواد. “نقد و بررسی شعر مهرداد اوستا”. پایان نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار، 1381، 254 ص، کتابنامه.*
اوستا، مهرداد/ شعر/ نقد و بررسی.
102. جلیلی، مهین. “تهیه فرهنگ بسامدی دیوان ناصرخسرو”. پایان نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شیراز، 1354، ?ص.
فرهنگ بسامدی/ دیوان ناصرخسرو.
103. جوادی، مرتضی. “تحلیل سبکی حافظ”. پایان نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1358، 309 ص، جدول، واژه نامه، کتابنامه.
تحلیل سبکی/ حافظ/ بررسی آوایی/ بررسی دستوری/ بررسی معنایی.
104. جهان دیده، حمیدرضا. “بررسی گویش ترکی قشقایی”. پایان نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده تحصیلات تکمیلی، دانشگاه شیراز، 1377، 217ص، جدول، کتابنامه.
گویش ترکی قشقایی/ بررسی دستوری/ بررسی آوایی.
105. جهانگیری، نادر. “بررسی تعداد، توزیع و گسترش گویش های رایج در استان مازندران”. پایان نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1352،75 ص.
گویش های مازندرانی/ اطلس زبانی/ استان مازندران.
106. حاجی مشهدی، عزیزالله. “نگاهی کلی به ساختمان دستوری گویش مازندرانی”. پایان نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1365، 186 ص، جدول، واژه نامه، کتابنامه.
گویش مازندرانی/ گویش گرگان/ بررسی دستوری.
107. حایری، محمود. “توصیف ساختمان گروه اسمی در زبان بلوچی (لهجه مکورانی)”. پایان نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، 1369، 124 ص، جدول، کتابنامه.
زبان بلوچی/ گویش مکورانی/ ساختمان گروه اسمی.
108. حدادی، جمشید. “انواع اضافه در منطق الطیر عطار”. پایان نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد. سال؟، ?ص.
انواع اضافه/ منطق الطیر (کتاب)/ عطار.
109. حسابگر، حسن. “نظام آوایی زبان ترکی آذری”. پایان نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی، دانشگاه علامه طباطبایی، 1371، 451 ص، جدول، نمودار، کتابنامه.
زبان ترکی آذری/ بررسی آوایی/ فرایندهای آوایی.
110. حسن پور، حمید. “بررسی کننده اتوماتیک گرامر فارسی”. پایان نامه کارشناسی ارشد هوش ماشین و رباتیک، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف 1374، ?ص.
دستور زبان/ تجلیل گر/ کامپیوتر/ نحو/ خودکاری/ زبان فارسی.
111. حسن پور امیرگلیان، احمدرضا. “واژه نامه ریشه شناسانه گویش کردی کرمانجی شیروانِ خراسان همراه با توصیف صوتی آن”. پایان نامه کارشناسی ارشد فرهنگ و زبان های باستانی، دانشکده تحصیلات تکمیلی، دانشگاه شیراز، 1374، 190 ص، جدول، کتابنامه.
واکه ها/ واژگان/ کردی کرمانجی / واج ها /آوانویسی / جمعیت/ هجاها / هم خوان ها (زبان شناسی)/ ریشه شناسی/ زبان پهلوی/ گویش ها/ شیروان (استان خراسان).
112. حسن زاده، حسن. “جمله های مرکب (تحول و تکامل و بررسی ساختاری و نحوی اجزاء آن)”. پایان نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی، 1374، 94 ص، کتابنامه.
دستور زبان فارسی/ جمله مرکب/ نحو/ جمله پیرو/ زبان فارسی/ ادبیات فارسی.
113. حسن زاده کبودگنبدی، عبدالرضا. “توصیف و بررسی گویش ترکی کلات نادرـ مشهد”. پایان نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده تحصیلات تکمیلی، دانشگاه شیراز، 1375، 140ص، تصویر، جدول، واژه نامه، کتابنامه.
فراصوت/ کلات نادر (مشهد)/ مشهد/ گویش ترکی/ سیستم آوایی.
114. حسنی، محمدحسین. “بررسی و توصیف گویش کاخک”. پایان نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار، 1377، 158 ص، نقشه، کتابنامه.*
گویش کاخک/ بررسی آوایی/ بررسی دستوری.
115. حسین، نجابت. “متمم در زبان انگلیسی”. پایان نامه مقطع؟، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1353، ?ص.
زبان فارسی/ متمم.
116. حسین چشتی، محمدبشیر. “فعل مضارع در زبان فارسی”. رساله دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1341، 318 ص.
دستور زبان فارسی/ فعل مضارع/ زبان فارسی.
117. حسینی، اکبر. “پیشاوند و پساوند در زبان فارسی”. پایان نامه مقطع؟، زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، سال؟، ?ص.
پیشاوند/پساوند/زبان فارسی.
118. حسینی ابریشمی، محمد. “تغییر گونه سبکی زبان در موقعیت های مختلف اجتماعی”. پایان نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، 1370، 159 ص، کتابنامه.
زبان و جامعه/ جامعه زبانی/ جامعه شناسی زبان/ تغییر گونه سبکی زبان/ طبقه اجتماعی.
119. حضرتی، یوسف. “تجزیه و تحلیل زبان شناسانه غزلیات شهریار از نظر آوایی و واژگانی”. پایان نامه کارشناسی ارشد آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان، دانشکده تحصیلات تکمیلی، دانشگاه شیراز، 1379، 164 ص، جدول، کتابنامه.
آواشناسی/ واژگان/ شهریار، محمدحسین.
120. حق بین، فریده. “تجزیه و تحلیل ساخت های واژگانی فعل در زبان فارسی برمبنای دستور گسترده معیار”. پایان نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1370، 176 ص، تصویر، جدول، واژه نامه، کتابنامه.
ساخت های واژگانی/ فعل/ فعل معین/ فعل وجهی/ فعل مرکب/ فعل مجهول.
121. حقیری لیمودهی، مصطفی. “بررسی گروه اسمی و گروه فعلی گویش گیلکی صومعه سرا”. پایان نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی، دانشگاه علامه طباطبایی، 1371، ?ص.
گروه اسمی/ گروه فعلی/ اسم/ فعل/ صومعه سرا/ گویش گیلکی.
122. حقیقت، بیژن. “گویش سمنانی و آداب و رسوم روستایی یوسف آباد”. پایان نامه کارشناسی زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ملی ایران، 1350، 75 ص، جدول، نقشه، کتابنامه.
اوضاع اجتماعی/ گویش سمنانی/ یوسف آباد (سمنان)/ گویش/ آداب و رسوم.
123. حمیدی، ناصر. “بررسی ساخت واژه در گویش مازندرانی”. پایان نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی، دانشگاه علامه طباطبایی، 1374، 115ص، کتابنامه.
گویش مازندرانی/ واژه بسیط/ واژه مرکب/ ساخت واژه.
124. حیدری، عباس. “فرهنگ گویش کهکی و بررسی برخی ویژگی های دستوری آن”. پایان نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی، دانشگاه علامه طباطبایی، سال ؟، 251 ص، نقشه، کتابنامه.
گویش کهکی/ کهک (تفرش)/ دستور زبان فارسی/ زبان فارسی/ فرهنگ.
125. حیدری، نسرین. “بررسی تأثیر ضرورت های شعری بر ساختمان آوایی کلمات در دفتر اول مثنوی از مولانا جلال الدین بلخی (ابیات 1 تا 1500)”. پایان نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1366، 130ص، جدول، کتابنامه.
ضرورت شعری/ مثنوی/ مولوی/ فرایندهای آوایی.
126. حیدریان، هدی. “زبان و شبکه های اجتماعی”. پایان نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، 1375، 108 ص، نقشه، کتابنامه.
زبان/ مشهد/ گویش/ زبان شناسی اجتماعی.
127. خاتمی، هاشم. “بررسی گویش کازرونی به همراه واژه نامه ریشه شناسانه و تطبیقی آن”. پایان نامه کارشناسی ارشد فرهنگ و زبان های باستانی، دانشکده تحصیلات تکمیلی، دانشگاه شیراز، 1374، 229 ص، جدول، کتابنامه.
کازرون/ گویش کازرونی/ واژه نامه.
128. خان زاده امیری، ناهید. “تحلیل زبان شناختی منطق الطیر برمبنای دو رویکرد صورتگرایی و نقش گرایی”. پایان نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده تحصیلات تکمیلی، دانشگاه شیراز، 1379، 165ص، کتابنامه.
زبان شناسی/ منطق الطیر (کتاب)/ صورتگرایی/ کارکردگرایی.
129. خان محمدزاده، حسین. “ویژگی های گونه زبانی جوانان”. پایان نامه کارشناسی ارشد؟، دانشکده فارسی و زبان های خارجی، دانشگاه علامه طباطبایی، 1375، 164ص، جدول، واژه نامه، کتابنامه.
جوان/ گویش.
130. خانی، بهنام. “واژه نامه ریشه شناسانه گویش سیوندی”. پایان نامه کارشناسی ارشد فرهنگ و زبان های باستانی، دانشکده تحصیلات تکمیلی، دانشگاه شیراز، 1375، 10+219 ص، کتابنامه.
واکه/ واژگان/ هجا/ ریشه شناسی/ واج/ گویش/ سیوند (استان فارسی).
131. خباز، مجید. “مواردی از دستوری شدن و واژگانی شدن در زبان فارسی”. پایان نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، 1376، 107 ص، کتابنامه.
زبان فارسی/ دستوری شدن/ واژگانی شدن.
132. خدادادی، محمدرضی. “توصیف مقابله ای زمان ها در انگلیسی و فارسی”. پایان نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1367، 162 ص، جدول، کتابنامه.
زمان پنهان/ زمان دستوری/ زمان غیردستوری/ زبان فارسی/ زبان انگلیسی/ بررسی تطبیقی.
133. خرمایی، علی رضا. “نکاتی درباره ساخت موصولی در زبان فارسی”. پایان نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی، دانشگاه علامه طباطبایی، 1373، 91ص، کتابنامه.
موصول/ نشانه گذاری/ گروه اسمی/ ساخت دستوری/ زبان فارسی.
134. خزاعی نژاد، ماهرخ. “بررسی و توصیف گویش روستای گزیک از توابع شهرستان بیرجند”. پایان نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، 1374، 145 ص، جدول، نقشه، کتابنامه.
گزیک (بیرجند)/ گویش/ بیرجند.
135. خطیب رهب ر، خلیل. “تحقیق تاریخی و زبان شناسی درباره معانی و طرز بکاربردن حروف اضافه و ربط و اصوات در ادبیات فارسی و تحول تاریخی آنها از دوره باستانی تا امروز”. رساله دکترای زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1336، 481 ص.
حروف اضافه/ حروف ربط/ زبان فارسی/ زبان شناسی/ ادبیات فارسی.
136. خلعت بری تنکابنی، فرهاد. “تجزیه و تحلیل سبکی حافظ”. پایان نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1358، 336 ص، جدول.
تحلیل سبکی/حافظ/ بررسی آوایی/ بررسی دستوری/ بررسی معنایی.
137. خلقت زاده، مایس. “بررسی واژه های ایرانی در زبان ارمنی”. رساله دکترای زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1355، 1000 ص.
زبان ارمنی/ واژه های ایرانی در ارمنی.
138. خلیلی جهان تیغ، مریم. “شرح و تحلیل تاریخ جهانگشای عطاملک جوینی جلد اول و دوم تا ص170”. پایان نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، 1370، ?ص.
تاریخ جهانگشای جوینی/ جوینی، عطاملک/ ویژگی دستوری/ صنایع لفظی/ صنایع معنوی/ آداب و رسوم/ احادیث و آیات.
139. خود زارع، جمشید. “مطالعه و مقایسه ساختار فعل در زبان های فارسی و فرانسه”. پایان نامه کارشناسی (تربیت مدرس)، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، 1375، 115ص، جدول، کتابنامه.
فرانسه/ فارسی/ دستور زبان/ بررسی تطبیقی/ صرف (دستور زبان)/ فعل/ زبان شناسی/ زبان.
140. دانی، مسعود. “تدریس زبان فارسی و معایب کنونی آن”. پایان نامه مقطع؟، دانشکده فلسفه و علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان، 1342، ?ص.
زبان فارسی/ تدریس/ معایب.
141. داوری، محمدیوسف. “توصیف دستوری قابوس نامه”. پایان نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، 1375، 456 ص، جدول، کتابنامه.
دستور زبان/ قابوس نامه (کتاب).
142. داوری آشتیانی، حسین. “ترجمه فارسی نو اثر پروفسور لنتس”. پایان نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1352، ص 42.
ساخت واژ/ فارسی نو.
143. دباغی مرند، رضا. “بررسی تطبیقی عامل زمان در
]]>