پایان نامه مدیریت

پایان نامه آموزش ضمن خدمت

گروه‌ها می‌باشد(حبیب‌پور و صفری، 1390: 646 و 647).
ج. میزان درآمد خانواده

این متغیر دارای 3 کد است و نمونه اصلی را به 3گروه نمونه تقسیم می‌کند. گروه‌ها میزان درآمد ماهانه خانواده فرد را نشان می‌دهند. برای برررسی تفاوت میان پاسخ‌دهندگان با توجه به این متغیر از آزمون ناپارامتری کروسکال-والیس برای چند گروه مستقل استفاده شد. تفسیر معناداری اختلاف از آزمون کای اسکوئر استفاده می‌شود. معناداری این آزمون در سطح 1درصد بیانگر تأیید فرض H1 مبنی بر تأیید تفاوت بین گروه‌ها می‌باشد(حبیب‌پور و صفری، 1390: 646 و 647).
د. سن

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

این متغیر دارای 5 کد است و نمونه اصلی را به 5 گروه نمونه تقسیم می‌کند. گروه‌ها میزان درآمد ماهانه خانواده فرد را نشان می‌دهند. برای برررسی تفاوت میان پاسخ‌دهندگان با توجه به این متغیر از آزمون ناپارامتری کروسکال-والیس برای چند گروه مستقل استفاده شد. تفسیر معناداری اختلاف از آزمون کای اسکوئر استفاده می‌شود. معناداری این آزمون در سطح 1درصد بیانگر تأیید فرض H1 مبنی بر تأیید تفاوت بین گروه‌ها می‌باشد(حبیب‌پور و صفری، 1390: 646 و 647).
3-3-4. روایی و پایایی پرسش‌نامه
پایایی و روایی، دو مفهوم مهمی هستند که باید حین انجام پژوهش مورد توجه واقع شوند، زیرا عینیت و اعتبار پژوهش از این دو مفهوم نشئت می‌گیرند(سیلورمن، 2004: 283).
3-3-4-1. تعیین روایی پرسش‌نامه
منظور از روایی این است که ابزار اندازهگیری تا چه حد مناسب انتخاب شده و تا چه حد خصیصه مورد نظر را اندازهگیری کند. در این‌جا روایی محتوا و سازه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
روایی محتوا نوعی اعتبار است که برای بررسی اجزای تشکیل دهنده یک ابزار اندازه‌گیری به کار برده می‌شود. اعتبار محتوای یک آزمون معمولاً توسط افرادی متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین می‌شود(سرمد و همکاران، 1384). از آن‌جایی که در این پژوهش قصد بر شناسایی شاخص در این زمینه بوده است، روایی محتوای پرسش‌نامه صرفاً بر جمله‌بندی گزاره‌ها تأیید داشت نه بر بررسی تک تک گزاره‌ها برای بررسی مناسب بودن یا نبودن آن‌ها. اعتبار محتوای این پرسشنامه با نظر خواهی از استاد راهنما و مشاور مورد تائید قرار گرفت.
روایی سازه یک ابزار اندازهگیری، نمایانگر آن است که ابزار اندازهگیری تا چه اندازه یک سازه یا خصیصهای را که مبنای نظری دارد، میسنجد(سرمد و همکاران، 1384). این روایی از طریق روایی همگرا و واگرا (تشخیصی) ارزیابی میشود.
برای تعیین روایی همگرایی از شاخص معناداری (t-value) در خروجی تحلیل عاملی تأییدی از نرم‌افزار Lisrel 8.80، استفاده شد. ضریب مسیر در الگوی مورد بررسی قرار گرفت. با بزرگتر بودن مقدار t-value از قدر مطلق دو (2)، می‌توان وجود روایی همگرایی را در بین متغیرهای تحقیق تأیید کرد(اندرسون و گربرینگ، 1988). این نشان دهنده روایی سازه است. به غیر از دو گزاره‌ی اول و دوم، مقدار t-value از قدر مطلق 2 بزرگتر بود.
3-3-4-2. تعیین پایایی پرسش‌نامه
پایایی، عبارت است از اینکه اگر یک وسیله اندازهگیری که برای سنجش متغیر و صفتی ساخته شده در شرایط مشابه در زمان یا مکان دیگر مورد استفاده قرار گیرد، نتایج مشابهی از آن حاصل شود. به عبارت دیگر، ابزار پایا یا معتبر ابزاری است که از خاصیت تکرارپذیری و سنجش نتایج یکسان برخوردار باشد(حافظ نیا، 1384: 155).
به منظور تعیین قابلیت اعتماد ابزار اندازهگیری نیزروش های متعددی وجود دارد که یکی از آن‌ها سنجش سازگاری درونی آن است(سرمد و همکاران، 1385). سازگاری درونی ابزار اندازهگیری، میتواند با ضریب آلفای کرونباخ اندازهگیری شود(کرونباخ، 1951). این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری از جمله پرسشنامه ها یا آزمون‌هایی که خصیصه‌های مختلف را اندازه گیری می کند بکار می رود. در این گونه ابزارها، پاسخ هر سوال می‌تواند مقادیر عددی مختلف را اختیار کند.
در این پژوهش ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه برای 234 پرسش‌نامه با 40 گزاره از طریق نرم افزار SPSS 19 محاسبه شد و مقدار 0.91 بدست آمد که بیانگر قابلیت بالای پرسش‌نامه می‌باشد. مقدار بالاتر از 0.9 مقدار عالی تلقی می‌شود(حبیب‌پور و صفری، 1390: 366).
ضریب پایایی برای هر کدام از ابعاد محاسبه شده است که در جدول 3-2 نشان داده شده است.
جدول3-2. پایایی ابعاد شناسایی شده
ردیف
نام مؤلفه
تعداد گزاره‌ها
آلفای کرونباخ
1
روابط اجتماعی
9
0906
2
شرابط شغلی
10
0.925
3
جو کاری
8
0.867
4
آموزش و یادگیری
5
0.717
5
درآمد ماهانه
2
0.885
6
موقعیت جغرافیایی
2
0.732
7
پاداش‌دهی بیرونی
2
0.733
8
پاداش‌دهی درونی
2
0.723
مطابق جدول 3-2 ضریب پایایی محاسبه شده برای هر کدام از ابعاد بالای 0.7 است و با توجه به اینکه این مقدار حداقل ضریب پایایی توصیه شده است، می توان نتیجه گرفت که پرسشنامه از پایایی مناسبی برخوردار بوده است.

3-4. خلاصه فصل سوم
گردآوری داده‌ها در این پژوهش طی دو مرحله‌ی متوالی انجام گرفت. در مرحله اول با رویکرد استقرایی مصاحبه‌های بدون‌ساختار با دانشجویان عضو بنیاد ملی نخبگان استان مازندران انجام شد. مصاحبه‌ها برروی متن آورده و تحلیل محتوای کیفی انجام گرفت. از مرحله اول شاخصی با 46 گزاره استخراج شد. در مرحله کمّی ابتدا پرسش‌نامه‌ای شامل این 46 گزاره، سوالات جمعیت شناختی، و سوالی در باب مجاری ارتباطی دلخواه با سازمان تهیه شد. این پرسش‌نامه میان دانشجویان عضو بنیاد ملّی نخبگان استان مازندران توزیع گردید.
جهت پاسخ به پرسش اول (نخبگان دانشجویی چه روش‌هایی را برای آشنا شدن با یک سازمان جهت کار کردن ترجیح می‌دهند؟) گزینه‌ها به نخبگان دانشجویی ارائه شد و از آن‌ها خواسته شد تا مطلوب‌ترین‌ها را انتخاب کنند.
جهت پاسخ به پرسش دوم (نخبگان دانشجویی کدام ویژگی‌ها را در ارزش پیشنهادی کارفرما ترجیح می‌دهند؟) ابتدا آزمون تحلیل عاملی اکتشافی انجام شد و طی آن ابعادی شناسایی و نامگذاری شدند. سپس آزمون تحلیل عاملی تأییدی به‌جهت تأیید این ابعاد انجام شد و نیکویی این ابعاد مورد بررسی قرار گرفت. سرانجام الگویی با نام ارزش پیشنهادی کارفرما ارائه گردید.
برای پرسش سوم (آیا میان نخبگان دانشجویی باتوجهرشته‌ تحصیلی، وضعیت تأهل، میزان درآمد خانواده، و سن تفاوتی در بیان ویژگی‌های مطلوب در ارزش پیشنهادی کارفرما وجود دارد؟) فرضیه‌ای به این صورت تهیه شده بود: میان نخبگان دانشجویی در بیان ویژگی‌های مورد علاقه در ارزش پیشنهادی کارفرما تفاوتی از لحاظ ویژگی‌های رشته تحصیلی، وضعیت تأهل، میزان درآمد خانواده، و سن وجود دارد.
این فرضیه برای هریک از این ویژگی‌ها شکسته شد. نرمال بودن داده‌ها تحقیق شد و جهت تعیین تفاوت در بیان نخبگان دانشجویی با توجه به ویژگی‌های رشته تحصیلی، وضعیت تأهل، میزان درآمد خانواده، و سن آزمون مناسب انجام شد.
فصل چهارم
فصل چهارم
توصیف وتجزیه و تحلیل داده ها

4-1. مقدمه
این پژوهش در دومرحله انجام شد. در ادامه نتایج تجزیه و تحلیل هر مرحله‌ی پژوهش ارائه و شرح داده می‌شود.
4-2. مرحله اول
در مرحله‌ی اول با نخبگان دانشجویی مصاحبه شد. در ابتدا مصاحبه شوندگان از منظر ویژگی‌های جمعیت شناختی توصیف و سپس نتایج کدگذاری باز ارائه گردید و به متعاقب آن پرسشنامه‌ی تنظیم شده برای سنجش ارزش پیشنهادی کارفرما ارائه شد.
4-2-1. توصیف جمعیت شناختی مصاحبه شوندگان
برای 31 مصاحبه انجام شده با استفاده از SPSS 19، فراوانی و درصد فراوانی ویژگی‌‌های جمعیت شناختی مصاحبه‌شوندگان محاسبه شد که در جداول و نمودار های 4-1 نشان داده شده است. غالب مصاحبه شوندگان مَرد (جدول و نمودار 4-1-الف) و دارای سن بین 20 تا 24 بودند(جدول و نمودار 4-1-ب). تقریباً نیمی از افراد در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد و نیم دیگر در مقطع کارشناسی بودند(جدول و نمودار 4-1-پ). غالب مصاحبه شوندگان در رشته فنی و مهندسی مشغول به تحصیل بودند(جدول و نمودار 4-1-ت). پرتکرارترین بازه‌ی معدل مصاحبه‌شوندگان بین هفتده تا هجده اتفاق افتاد(جدول و نمودار 4-1-ث).
جدول 4-1-الف. جنسیت مصاحبه شوندگان
جنسیت
فراوانی
درصد فراوانی
مرد
27
87.1
زن
4
12.9
نمودار 4-1-الف. جنست مصاحبه شوندگان
جدول 4-1-ب. سن مصاحبه شوندگان
سن
فراوانی
درصد فراوانی
20>
1
3.2
(23- 20]
12
38.7
(24- 23]
10
32.3
(25- 24]
7
22.6
>25
1
3.2
نمودار 4-1-ب. سن مصاحبه شوندگان
جدول 4-1-پ. مقطع تحصیلی مصاحبه شوندگان
مقطع تحصیلی
فراوانی
درصد فراوانی
کارشناسی
15
48.4
کارشناسی ارشد
16
51.6
نمودار 4-1-پ. مقطع تحصیلی مصاحبه شوندگان
جدول 4-1-ت. رشته تحصیلی مصاحبه شوندگان
رشته تحصیلی
فراوانی
درصد فراوانی
فنی و مهندسی
25
80.6
غیر فنی و مهندسی
6
19.4
نمودار 4-1-ت. رشته تحصیلی مصاحبه شوندگان
جدول 4-1-ث. معدل مصاحبه شوندگان
معدل
فراوانی
درصد فراوانی
16>
1
3.2
(17- 16]
3
9.7
(18- 17]
14
45.2
(19- 18]
11
35.5
19<
2
6.5
نمودار 4-1-ث. معدل مصاحبه شوندگان
4-2-2. کدگذاری
در این پژوهش همانطور که در فصل پیشین بیان شد کدگذاری در متن مصاحبه‌ها به منظور شناسایی مفاهیم و سپس مقوله‌ها انجام پذیرفت. جدول 4-2 نتایج حاصل از کدگذاری باز و مقوله پردازی را نشان می‌دهد. مقوله‌ها به ترتیب حروف الفبا در جدول آورده شده است.
جدول 4-2. مقوله ها و مفهوم های شناسایی شده
مقوله‌ها
مفهوم‌ها
امنیت شغلی
وجود ثبات شغلی، از بین نرفتن شغل
شغل با وجهه اجتماعی خوب
داشتن شأن اجتماعی، شغل سطح بالا
دارای مأموریت های کاری
فرصت سفر به شهرهای دیگر، فرصت زندگی موقت در شهر دیگر، فرصت سفر به کشورهای دیگر
شغل پاداش محور
پاداش گرفتن بعد از انجام وظیفه، عدم علاقه به شغلی با حقوق ثابت
شغل پروژه‌ای
انجام شغل در دوره زمانی مشخص شده، وجود شغل پروژه‌ای
شغل تخصصی
مربوط به رشته تحصیلی، وظایف تخصصی
شغل خلاقانه
استفاده از قدرت تفکر، ارائه ایده‌های نو، وجود خلاقیت
شغل ریاستی و نظارتی
ناظر بودن، مسئول بخش، مدیر بخش
کار انفرادی
عدم علاقه به کار گروهی و تیمی، به تنهایی کار کردن
وظایف متنوع
وظایف غیر مشخص شده، وظایف غیرتکراری و غیرروتین، وظایف متنوع
جو کاری دارای بوروکراسی
مشخص بودن رتبه‌ی افراد در چارت سازمان، وجود قوانین مدوّن، جو نظارتی، روابط طبق رتبه‌ی افراد، ساعات کاری دقیق
جو کاری شاد
وجود نشاط در افراد
جو کاری رقابتی
وجود رقابت در انجام کار میان افراد
جو کاری غیر دستوری
عدم وجود بالاسری دستوردهنده، وجود آزادی عمل
ساعات کاری منعطف
ساعات کاری اختیاری، عدم تعیین دقیق ساعات کاری
ساعات کاری عرف
ساعات کاری عرف، کار هشت ساعته در طول روز
ساعات کاری کمتر
تعطیلی در روز‌های آخر هفته، کار کمتر از هشت ساعت در طول روز
آموزش در ساعات کاری
آموزش در ساعات کاری
خود یادگیری
سعی شخص در بالابردن مهارت و سطح اطلاعات، سعی شخص در کسب تجربه
آموزش ضمن خدمت
وجود آموزش ضمن خدمت
شکل آموزش
آموزش بصورت جزوه، آموزش بصورت شرکت در کلاس
مقوله‌ها
مفهوم‌ها
دیدن کارآموزی
دیدن کارآموزی
رابطه با همکار
رابطه صمیمی با همکار، رابطه رسمی با همکار
رابطه با مدیر
رابطه صمیمی با مدیر، رابطه رسمی با مدیر
رابطه با زیردست
رابطه صمیمی با زیردست، رابطه رسمی با زیردست
همکار قانون مند
همکار قانون‌مند، همکار مسئولیت پذیر
همکار هم فکر و هم عقیده
داشتن ارزش‌های فرهنگی و عقیدتی مشترک با همکار
وجود همکار با اختلاف طبقاتی کم
عدم علاقه به داشتن همکاری از قشر مرفه
عدم اهمیت سن و جنس همکار
عدم اهمیت تفاوت سنی باهمکار، عدم اهمیت تفاوت جنسیتی باهمکار
عدم تنوع ملیتی و قومیتی در افراد سازمان
متنوع نبودن افراد سازمانی از حیث قومیت و ملیت
همکار ماهر در کار
همکار دارای اطلاعات و تخصص خوب در کار
بالادستی مسن‌تر از شخص
مسن بودن مدیر و ناظران
پایین دستی تحصیل کرده
پایین دستی تحصیل کرده
معیار پاداش دهی
براساس خلاقیت، براساس مدت زمان اضافه کاری
شکل پاداش
به شکل مالی، به شکل ترفیع رتبه، تشویق نزد همکاران و مدیران
حقوق گرفتن حین آموزش‌های سازمان
حقوق گرفتن حین آموزش‌های سازمان
حقوق ماهانه قابل توجه
حقوق ماهانه قابل توجه
حقوق بالا در ابتدای شروع به کار
حقوق بالا در ابتدای شروع به کار
سازمان بزرگ
سازمان دارای کارکنان زیاد، سازمان دارای شعبات، سازمان بزرگ
فرصت پیشرفت شغلی

بالارفتن رتبه در سازمان با گذشت زمان، دلخواه‌تر شدن وظایف با گذشت زمان
سازمان تکنولوژیک
استفاده سازمان از ابزارهای پیچیده، تکنولوژیک بودن سازمان
سازمان مشهور و دارای اعتبار اجتماعی
مشهور و محبوب بودن سازمان
سازمان موفق
وجود رضایت مشتری
شهر بزرگ و صنعتی
قرارداشتن سازمان در شهر بزرگ و صنعتی
زادگاه
قرارداشتن سازمان در زادگاه
فرهنگ و اقلیم منطقه
سازگار بودن فرهنگ و اقلیم منطقه با شخص
4-2-3. تهیه شاخص برای ارزش پیشنهادی کارفرما
با توجه به مجموعه‌ی مقوله‌های شناسایی شده، شاخصی مشتمل از 46 گزاره تهیه شد. این شاخص در طرح کمّی مورد استفاده قرار گرفت.
4-3. مرحله دوم
پرسشنامه‌‌ی این مرحله از پژوهش شامل 46 گزاره ارزش پیشنهادی کارفرما، پرسش‌های جمعیت شناختی و پرسشی در مورد روش‌های مورد علاقه برای آشنا شدن با یک سازمان بوده است. در اینجا پس از جمع آوری داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای 19 SPSS و Lisrel 8.80 و از طریق شاخصهای توصیفی و آمار استنباطی به تجزیه و تحلیل دادهها پرداخته شد. ابتدا به توصیفداده های حاصل از پرسش‌نامه پرداخته شد. آمار توصیفی پژوهشگر را قادر می‌سازد تا داده‌ها را به طریقی موثر و معنیدار خلاصه و سازماندهی کند. سپس تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار های اشاره شده انجام می‌شود. به منظور ایجاد الگوی اندازهگیری برازنده و قابل قبول ابتدا تحلیل عاملی اکتشافی و سپس به منظور تعیین این موضوع که آیا نشانگرها به خوبیسازه های نظری زیربنایی را اندازهگیری می‌نمایند، تحلیل عاملی تائیدی در مورد تمامی عوامل نهفته توسط مدل معادلات ساختاری انجام گرفت.
4-3-1. توصیف جمعیت شناختی نمونه
برای 234 پرسش‌نامه قابل بررسی با استفاده از SPSS 19، فراوانی و درصد فراوانی ویژگی‌‌های جمعیت شناختی پاسخ‌دهندگان محاسبه شد که در جداول 4-3 و نمودارهای 4-2 آورده شده است.
جدول 4-3-الف. جنسیت پاسخ دهندگان
جنسیت
فراوانی
درصد فراوانی
مرد
177
75.6
زن
57
24.4
نمودار 4-2-الف. جنسیت پاسخ دهندگان
جدول 4-3-ب. سن پاسخ دهندگان
سن
فراوانی
درصد فراوانی
20>
62
26.5

]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *