پایان نامه اولویت‌بندی راه ‌حل ‌های مدیریت دانش با رویکرد QFD فازی(مورد مطالعه بیمارستان شهید بهشتی شهر شیراز)

0 Comments

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

عنوان : اولویت‌بندی راه ‌حل ‌های مدیریت دانش با رویکرد QFD فازی(مورد مطالعه بیمارستان شهید بهشتی شهر شیراز)

پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علم و هنر

 

گروه مدیریت

 

اولویت‌بندی راه ‌حل ‌های مدیریت دانش با رویکرد QFD فازی(مورد مطالعه: بیمارستان شهید بهشتی شهر شیراز)

استاد راهنما:

دکتر علیرضا ناصر صدرآبادی

 

استاد مشاور:

دکتر حسین صیادی تورانلو

مهر1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

 عنوان                                                                                                                  صفحه

فصل اول: کلیات                                                                                                            1

1-1- مقدمه. 2

1-2- بیان مسأله و اهداف تحقیق. 2

1-3- ضرورت تحقیق.. 4

1-4- سؤالات تحقیق.. 5

1-5- قلمرو تحقیق.. 5

1-6- روش تحقیق.. 5

1-7- تعریف کلمات کلیدی.. 6

1-8- فصل‌بندی تحقیق.. 7

فصل دوم: ادبیات تحقیق و مبانی نظری                                                                                          8                        

2-1- مقدمه. 9

2-2- دانش… 9

2-2-1- داده، اطلاعات، دانش و خرد. 10

2-2-2- تعاریف دانش… 11

2-2-3- انواع دانش… 11

2-2-3-1- دانش ضمنی و دانش صریح  12

2-2-3-2- دانش شخصی و دانش سازمانی   13

2-2-3-3- دانش رسمی و دانش غیررسمی   13

2-2-3-4- تقسیم‌بندی دانش بر مبنای سلسله‌مراتب کارکردی آن  14

2-2-3-5- تقسیم‌بندی معرفت‌شناختی دانش    16

2-2-4- خصوصیات و ویژگی‌های دانش… 16

2-2-5- اهمیت دانش… 17

2-3-مدیریت دانش… 20

2-3-1- تعاریف مدیریت دانش… 20

2-3-2- اهداف مدیریت دانش… 21

2-3-3- مزایای مدیریت دانش… 22

2-3-4- اهمیت مدیریت دانش… 24

2-3-5- نیازمندی‌های مدیریت دانش… 26

2-3-6- راه ‌حل ‌های مدیریت دانش… 29

2-3-7- تفاوت‌های بین مدیریت دانش و مدیریت اطلاعات.. 29

2-3-8- تاریخچه‌ دانش و مدیریت دانش… 30

2-4- تکنیک‌های مورد استفاده جهت تحلیل داده‌ها 33

2-4-1- منطق فازی.. 33

2-4-1-2- اعداد فازی   34

2-4-2- روش های تصمیم‌گیری چند معیاره­ی فازی.. 35

2-4-2-1- TOPSIS فازی   36

2-4-2-2- روش SAW    39

2-4-3- گسترش عملکرد کیفیت.. 39

2-5- مطالعات داخلی و خارجی.. 48

2-6- مهم­ترین یافته­ ها از مرور پژوهش­های پیشین.. 62

2-7-جمع‌بندی.. 72

فصل سوم: روش تحقیق                                                                                                                95    

3-1- مقدمه. 75

3-2- مراحل اجرای تحقیق.. 75

3-2-1- شناسایی نیازمندی‌های مدیریت دانش با بررسی ادبیات تحقیق.. 75

3-2- 2- شناسایی نیازمندی‌های مدیریت دانش در بیمارستان شهید بهشتی شیراز 76

3-2-3- تعیین سطوح اهمیت نیازمندی‌های مدیریت دانش… 76

3-2-4- شناسایی راه ‌حل ‌های مدیریت دانش با بررسی ادبیات تحقیق.. 76

3-2-5- شناسایی راه ‌حل ‌های مدیریت دانش در بیمارستان شهید بهشتی شیراز 77

3-2-6-تعیین سطوح اهمیت راه ‌حل ‌های مدیریت دانش… 77

3-2-7- محاسبه وزن فازی نیازمندی­های مدیریت دانش… 77

3-2-8- محاسبه وزن فازی راه­ حل­های مدیریت دانش… 78

3-2-9- تشکیل ماتریس فازی روابط خانه QFD.. 78

3-2-10- اولویت‌بندی راه ‌حل ‌های مدیریت دانش با بهره گرفتن از تکنیک SAW… 79

3-3- روش انجام تحقیق.. 82

3-4- روش‌شناسی تحقیق.. 82

3-4-1- سوًالات پژوهشی.. 82

3-4-2- قلمرو مکانی و زمانی تحقیق.. 82

3-4-3- روایی و پایایی پرسشنامه. 83

3-5- جمع‌بندی.. 83

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها                                                                                              84     

4-1- مقدمه. 85

4-2- تعیین نیازهای مدیریت دانش… 85

4-3- تعیین اهمیت و وزن فازی نیازهای مدیریت دانش… 87

4-4- شناسایی راه ‌حل ‌های مدیریت دانش… 96

4-5- تعیین اهمیت و وزن فازی راه ‌حل ‌های مدیریت دانش… 98

4-6- تشکیل خانه QFD.. 103

4-7- اولویت بندی راه­ حل­های مدیریت دانش… 106

4-8- جمع‌بندی.. 107

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات                                                                                         108             

5-1- مقدمه. 109

5-2-نتیجه‌گیری و بررسی سؤالات پژوهشی.. 109

5-3-پیشنهادات کاربردی.. 113

5-4-پیشنهادات پژوهشی.. 114

مراجع                                                                                                                                         116           

مراجع فارسی.. 116

مراجع لاتین.. 122

پیوست                                                                                                                                       144                

پیوست الف: 144

پیوست ب: 146

پیوست ج: 148

پیوست د: 152

پیوست ه: 155

چکیده انگلیسی : 160

 

 

فهرست جدول‌ها

 

عنوان                                                                                                                                     صفحه              

جدول 2-1: تعاریف دانش                                                                                                 11

جدول2-2: تعاریف مدیریت دانش                                                                                       21

جدول2-3: تفاوت مدیریت اطلاعات و مدیریت دانش                                                                29

جدول2-4: روند پیشرفت مدیریت دانش                                                                               32

جدول 2-5: تعاریف QFD                                                                                                42

جدول2-6: نیازمندی‌های مدیریت دانش                                                                               62

جدول2-7: راه ‌حل ‌های مدیریت دانش                                                                                  67

جدول 3-1: تعیین سطوح اهمیت هر یک از نیازمندی­های مدیریت دانش                                      76

جدول 3-2: تعیین سطوح اهمیت هر یک از راه­ حل­های مدیریت دانش                                          77

جدول 3-3:  درجه ارتباط، نماد گرافیکی و اعداد فازی متناظر با آن‌ ها                                           79

جدول 3-4:   اعداد فازی و عبارت کلامی                                                                              79

جدول4-1: امتیازات فازی اهمیت نیازمندی‌های مدیریت دانش                                                    87

جدول4-2: فاصله گزینه حل مشکلات درمانی و تغییر محیط درمان از هر یک از عبارات کلامی            90

جدول 4-3: عبارات کلامی متناظر با میانگین نمرات فازی نیازمندی‌های مدیریت دانش                       91

جدول 4-4: امتیازات فازی معیارهای اصلی نیازمندی‌های مدیریت دانش                                         93

جدول4-5: رتبه‌بندی نیازمندی‌های مدیریت دانش                                                                   94

جدول4-6: اعداد فازی و عبارات کلامی متناظر با اهمیت راه ‌حل ‌های مدیریت دانش در بعد فرایند          99

جدول4-7: رتبه‌بندی راه ‌حل ‌های مدیریت دانش در بعد فرایند                                                    100

جدول4-8: رتبه‌بندی راه ‌حل ‌های مدیریت دانش در بعد فرایند                                                    102

جدول4-9: ماتریس فازی روابط خانه QFD                                                                          104

جدول4-10: محاسبه امتیاز نهایی هریک از راه ‌حل ‌های مدیریت دانش با تکنیک SAW                     106

 

چکیده:

یكی از بخش‌های دولتی كشور كه بسیار دانش‌بنیان بوده و بخش عظیمی از منابع دولتی را به خود اختصاص می‌دهد، بخش مدیریت بیمارستانی می‌باشد. ارائه‌ خدمات بهداشتی و درمانی به بیماران، یک تلاش پیچیده است كه به‌طور فزاینده‌ای به دانش و اطلاعات وابسته است. همان‌طور كه انسان‌ها، مواد و منابع مالی نیاز به مدیریت دارند، دانش و اطلاعات نیز یک منبع به­‌شمار می‌آیند كه باید مدیریت مؤثری به‌وسیله‌ی مدیران خدمات بهداشتی و درمانی بر آن‌ ها اعمال شود. به‌منظور به‌کارگیری مدیریت دانش در سازمان‌ها، گاهی اوقات با مشکلاتی روبرو می‌شویم. ناتوانی در شناسایی و برطرف‌کردن این مشکلات پیش از پیاده‌سازی برنامه‌های مدیریت دانش، تأثیرات نامطلوب گسترده‌ای بر مرحله‌ی پیاده‌سازی و اجرای آن‌ ها خواهد گذاشت. بنابراین تجزیه و تحلیل نیازهای دانش سازمان و شناسایی موانع آن ضروری به نظر می‌رسند. هدف پژوهش حاضر اولویت‌بندی راه ‌حل ‌های مدیریت دانش پس از شناسایی نیازمندی­های مدیریت دانش در بخش اورژانس بیمارستان شهید بهشتی شیراز می­باشد. نتایج این پژوهش به‌منظورتشخیص كمبودها و موانع پیاده‌سازی دانش سازمانی و تلاش برای رفع آن‌ ها، بهبود بهره­وری سرمایه‌های انسانی، ارائه‌ خدمات با ارزش افزوده­ی‌ بیشتر و رضایتمندی بیماران و كاركنان کاربرد دارد. در این پژوهش به­منظور تجزیه و تحلیل داده ­ها از روش تاپسیس فازی برای تعیین وزن فازی نیازمندی­ها و راه­ حل­های مدیریت دانش و روش گسترش عملکرد کیفیت فازی برای تعیین میزان اثر­گذاری هر یک از راه­حل­ها بر نیازمندی­های مدیریت دانش و در نهایت روش وزن­دهی ساده به منظور اولویت­ بندی راه­ حل­های مدیریت دانش استفاده گردیده است. بر اساس نتایج به­دست آمده از این پژوهش، به ترتیب راه­ حل­های توزیع و به‌کارگیری صحیح دانش ذخیره شده در مسیر افزایش هرچه بیشتر بهره‌وری سازمان، ایجاد چندین کانال به‌اشتراک‌گذاری دانش و توسعه­ یک سازمان مبتنی بر یادگیری در اولویت قرار دارند. در پایان پژوهش، بر اساس یافته­ های به­دست آمده از تحقیق، پیشنهادات کاربردی و پژوهشی ارائه گردیده است.

کلمات کلیدی: مدیریت دانش، منطق فازی، تاپسیس فازی، گسترش عملکرد کیفیت  فازی، روش وزن­دهی ساده

 

فصل اول

 

کلیات

 

1-1- مقدمه

امروزه دانش به‌­عنوان مهم‌ترین سرمایه و عامل اصلی مزیت رقابتی پایدار سازمان‌ها به‌شمار می‌رود. مدیریت این سرمایه‌ی حیاتی امری ضروری است. این پژوهش درصدد است به شناسایی نیازمندی‌ها و در نهایت اولویت‌بندی راه ‌حل ‌های مدیریت دانش در بخش اورژانس بیمارستان شهید بهشتی شیراز بپردازد. فصل اول به کلیات تحقیق اشاره می‌کند. در این راستا ابتدا مسئله­ تحقیق و سپس ضرورت و اهداف تحقیق و در ادامه قلمرو و روش تحقیق بررسی می‌گردد.

تعداد صفحه : 177

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

[add_to_cart id=151067]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com