پایان نامه ارشد با موضوع : بررسی و مقایسه تأثیر هفت هفته تمرینات هوازی تداومی و تناوبی بر ترکیب بدن و توان هوازی دانش‌آموزان دختر غیر ورزشکار 17-13 ساله

0 Comments

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   بررسی و مقایسه تأثیر هفت هفته تمرینات هوازی تداومی و تناوبی بر ترکیب بدن و توان هوازی دانش‌آموزان دختر غیر ورزشکار 17-13 ساله


تکه ای از متن پایان نامه :


 


امیدی و همکاران (1389) در پژوهشی با عنوان «بررسی اثر کاهش تعداد جلسات و افزایش شدت تمرین بر ترکیب بدن، توان هوازی و بی‌هوازی دانشجویان دختر غیر ورزشکار»، کاهش تعداد جلسات تمرینی و در مقابل افزایش شدت تمرین بر ترکیب بدن (درصد چربی بدن و شاخص توده بدنی)، توان هوازی و بی‌هوازی را بررسی نمودند، و80 آزمودنی دختر غیر ورزشکار (با میانگین سنی53/1 ± 2/20 سال و میانگین43/5 ± 18/160 سانتی‌متر)، از طریق تکمیل پرسش‌نامه و به صورت تصادفی (از مجموع 120 نفر) انتخاب شدند، و در چهار گروه تمرین بود .نتایج نشان داد فعالیت تناوبی تاثیر معنی داری بر لپتین سرم آزمودنی ها ندارد.اما فعالیت تداومی تاپیر معنی داری بر تغییرات لپتین سرم آ.مودنی ها دارد.(امینیان رضوی، 1386).


کاشف و همکاران (1391) پژوهشی را با هدف بررسی تأثیر یک دوره تمرین هوازی تناوبی و تداومی بر شاخص التهابی پیشگویی بیماری‌های قلبی ـ عروقی HS-CRP و ارتباط آن با درصد چربی بدن پسران غیر ورزشکار انجام دادند. جامعه آماری این پژوهش، تمامی دانش‌آموزان پسر غیر ورزشکار 15 تا 18 سال و نمونه آماری شامل 45 نفر از دانش‌آموزان با میانگین سن، قد، وزن و BMI به ترتیب (88/0 ± 21/16) سال، 18/5 ± 22/172 سانتی‌متر، 07/12 ± 67/68 کیلوگرم و 99/3 ± 65/21) که به صورت تصادفی ساده در سه گروه 15 نفری قرار گرفتند. گروه اول، گروه تمرین هوازی تناوبی، گروه دوم، گروه تمرین هوازی تداومی و گروه سوم، گروه کنترل بودند. پروتکل تمرین شامل هشت هفته تمرین بود که هر هفته سه جلسه تمرینات هوازی تناوبی و تداومی با شدت 75-60 درصد ضربان قلب بیشینه به مدت یک ساعت اجرا گردید. برای رعایت اصل اضافه بار هر هفته، سه دقیقه به زمان اجرای تمرین اضافه می‌گردید. نتایج نشان داد که بین HS-CRP قبل و بعد از تمرین هیچ یک از گروه‌ها تفاوت معنی‌داری وجود ندارد. درصد چربی بدن قبل و بعد از دوره تمرین در دو گروه تداومی و تناوبی تفاوت معنی‌دار داشت. (P ≤ 000/0) در مقایسه دو روش تمرینی هوازی تداومی و تناوبی تفاوت معنی‌داری در مقادیر HS-CRP مشاهده نشد. در نهایت در بررسی ارتباط بین HS-CRP با درصد چربی بدن، ارتباط معنی‌داری بین این دو متغیر در مرحله قبل از تمرین، دیده نشد ولی در مرحله بعد از تمرین فقط در گروه تداومی این ارتباط معنی‌دار بود (P > 0/05). لذا با در نظر داشتن نتایج به دست آمده، پیشنهاد می گردد اجرای تمرینات هوازی تداومی برای پیشگیری از بیماری‌های قلبی ـ عروقی در افراد جوان مناسب‌تر می باشد (کاشف، 1391).

این مطلب را هم بخوانید :
دانلود پایان نامه ارشد با عنوان : بررسی حقوقی تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسل‏کشی در حقوق بین‌الملل کیفری(ژنوساید)
 
 
 

بررسی و مقایسه تأثیر هفت هفته تمرینات هوازی تداومی و تناوبی بر ترکیب بدن و توان هوازی دانش‌آموزان دختر غیر ورزشکار 17-13 ساله

بررسی و مقایسه تأثیر هفت هفته تمرینات هوازی تداومی و تناوبی بر ترکیب بدن و توان هوازی دانش‌آموزان دختر غیر ورزشکار 17-13 ساله


 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد رشته تربیت بدنی : مطالعه و مقایسه تأثیر هفت هفته تمرینات هوازی تداومی و تناوبی]]>