پایان نامه بررسی موانع بلوغ بکارگیری نظام الکترونیکی در اداره امور مالیاتی و ارائه راهکارهای اجرایی مناسب

0 Comments

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش :بازار یابی

عنوان : بررسی موانع بلوغ بکارگیری نظام الکترونیکی در اداره امور مالیاتی استان ایلام و ارائه راهکارهای اجرایی مناسب

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات ایلام

دانشكده علوم انسانی، گروه مدیریت

»M.A پایان‌ نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد مدیریت «

  گرایش: بازار یابی

 عنوان:

بررسی موانع بلوغ بکارگیری نظام الکترونیکی در اداره امور مالیاتی استان ایلام و ارائه راهکارهای اجرایی مناسب

استاد راهنما:

دکتر علی یاسینی

زمستان 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

عنوان                                                                                                     صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………….1

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………3

1-2بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………..3

1-2-1مدل پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….3

1-3 ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………………4

1-4 اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….4

1-5سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………4

1-6 فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..5

1-7 تعاریف واژگان………………………………………………………………………………………………………………..5

فصل دوم:  مروری برادبیات تحقیق

2-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….7

2-2 تجارت الكترونیكی چیست؟……………………………………………………………………………………………..7

2-3 تعریف و تبیین مفهوم تجارت الكترونیكی ………………………………………………………………………….8

2-4 تاریخچه تجارت الكترونیكی…………………………………………………………………………………………..11

2-5 الگوهای مختلف بلوغ تجارت الكترونیكی ……………………………………………………………………….11

2-5-1 الگوی آسیای جنوب شرقی و اقیانوسیه………………………………………………………………………..11

2-5-2 الگوی سازمان ملل برای بلوغ تجارت الكترونیكی………………………………………………………….12

2-5-3 الگوی مراحل رشد فناوری اطلاعات نولان……………………………………………………………………13

2-5-4 الگوی گارتنر ……………………………………………………………………………………………………………13

2-5-5 الگوی میسرا و دینگرا…………………………………………………………………………………………………15

2-5-6 الگوی ایالت یوتا……………………………………………………………………………………………………….16

2-5-7 الگوی گروه مشاوره دلویت و تاچ……………………………………………………………………………….17

2-5-8 الگوی نقشه راه تجارت الكترونیكی……………………………………………………………………………..18

2-5-9 الگوی دموکراسی الکترونیکی………………………………………………………………………………………19

2-5-10 الگوی بلوغ دو بعدی……………………………………………………………………………………………….19

2-6 محرك های تجارت الکترونیک……………………………………………………………………………………….21

2-6-1 الگوهای تجارت الکترونیک………………………………………………………………………………………..23

2-7 مفهوم دولت الکترونیک………………………………………………………………………………………………….23

2-7-1 مراحل دولت الکترونیک ……………………………………………………………………………………………25

2-7-2 فرایند استقرار دولت الکترونیک ………………………………………………………………………………….25

2-7-3 شرایط اجرای موفق استراتژی دولت الکترونیک ……………………………………………………………26

2-8 دولت الكترونیک در ایران……………………………………………………………………………………………….33

2-9 بکارگیری تجارت الكترونیكی در شركتها و موسسات…………………………………………………………36

2-9-1چالشهای SME ها در پذیرش و استفاده از ICT و تجارت الكترونیكی…………………………..40

2-9-2 مزایای استفاده از تجارت الكترونیكی در SMES…………………………………………………………..41

2-9-3 مشكلات SME ها در پذیرش تجارت الكترونیكی ………………………………………………………42

2-9-4                      سیاستهای حمایتی از SMEها در توسعه تجارت لكترونیكی………………………………………….48

2-9-5                      تجربه کشورها در حمایت از SMEs برای استفاده از تجارت الکترونیکی……………………….50

2-9-5-1   تجربه انگلستان ………………………………………………………………………………………………….50

2-9-5-2 تجربه یونان  ……………………………………………… ……………………………………………………….54

2-9-5-3  تجربه اسكاتلند: …………………………………………………………………………………………………..57

2-9-5-4  تجربه آلمان …………………………………. ……………………………………………………………………58

2-9-5-5 تجربه اتحادیه اروپا……………………………………………… ……………………………………………….60

2-9-5-6 تجربه فنلاند………………………………………………………. ……………………………………………….61

2-9-5-7 تجربه دانمارك……………………………………………………. ……………………………………………….63

2-9-5-8 تجربه مكزیك…………………………………………………….. ……………………………………………….65

2-9-5-9 تجربه ژاپن………………………………………………………… ……………………………………………….66

2-9-5-10 تجربه ایالات متحده………………………………………….. ……………………………………………….67

  • پیشینه تحقیق. ……………………………………………………….. ……………………………………………….68

2-10-1 پژوهش های داخلی……………………………………………….. ……………………………………………….68

2-10-2 پژوهش های خارجی……………………………………………………………………………………………….69

 

فصل سوم: روش تحقیق

3-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………..72

3-2 نوع تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..72

3-3 جامعه آماری و حجم نمونه ……………………………………………………………………………………………72

3-4 روش گردآوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………………73

3-5 ابزار گردآوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………………….73

3-6روایی و پایایی ………………………………………………………………………………………………………………73

3-7  روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………………………………74

فصل چهارم:   تجزیه وتحلیل داده ها

4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..76

4-2- آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………………….76

4-2-1جنسیت افراد……………………………………………………………………………………………………………..76

4-2-3 سن افراد پاسخگو……………………………………………………………………………………………………..77

4-2-2 وضعیت تحصیلی………………………………………………………………………………………………………78

4-2-4 سابقه خدمت……………………………………………………………………………………………………………79

4-3 آزمون کولموگوروف اسمیرنوف………………………………………………………………………………………80

4-4-1 آزمون فرضیه اول………………………………………………………………………………………………………81

4-4-2 آزمون فرضیه دوم………………………………………………………………………………………………………82

4-4-3 آزمون فرضیه سوم……………………………………………………………………………………………………..84

4-4-4 آزمون فرضیه چهارم…………………………………………………………………………………………………..85

فصل پنجم:  نتایج وپیشنهادات

5-1   مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..88

5-2   بیان نتایج…………………………………………………………………………………………………………………..88

5-2-1 نتیجه فرضیه اول……………………………………………………………………………………………………….88

5-2-2 نتیجه فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………………….89

5-2-3 نتیجه فرضیه سوم………………………………………………………………………………………………………89

5-2-4 نتیجه فرضیه چهارم……………………………………………………………………………………………………90

5-3  پیشنهادهای مبتنی بر یافته های پژوهش…………………………………………………………………………..91

5-4 راهکارهای اجرایی برای رفع موانع…………………………………………………………………………………..92

5-5 توصیه به پژوهشگران……………………………………………………………………………………………………..92

5-6  محدویت ها و موانع  پژوهش………………………………………………………………………………………..93

منابع وماخذ

الف : منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………94

ب : منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………..95

پیوست ها …………………………………………………………………………………………………………………………..96

فهرست جداول

جدول (2-1 )خدمات اصلی دولت……………………………………………………………………………………….. 33

جدول (3-1)نتایج حاصل از آزمون آلفای کرونباخ برای پرسشنامه موانع تجارت الکترونیک…………..74

جدول (4-1) وضعیت پاسخگویان بر حسب جنس…………………………………………………………………..76

جدول (4-2) وضعیت پاسخگویان بر حسب سن……………………………………………………………………..77

جدول (4-3) وضعیت پاسخگویان بر حسب تحصیلات…………………………………………………………….78

جدول (4-4) وضعیت پاسخگویان بر حسب سابقه خدمت………………………………………………………..79

جدول (4-5) نتایج آزمون تک نمونه برای بررسی فرضیه فقدان منابع مالی و بکار گیری تجارت الکترونیک……………………………………………………………………………………………………………………………82

جدول (4-6) نتایج آزمون تک نمونه برای بررسی فرضیه مشکلات فنی در اداره امور مالیاتی و بکار گیری تجارت الکترونیک ………………………………………………………………………………………………………83

جدول (4-7) نتایج آزمون تک نمونه برای بررسی فرضیه موانع رفتاری/ فرهنگی در اداره امور مالیاتی و بکار گیری تجارت الکترونیک……………………………………………………………………………………………..84

جدول (4-8) نتایج آزمون تک نمونه برای بررسی فرضیه عدم آمادگی و تمایل مشتریان و بکار گیری تجارت الکترونیک…………………………………………………………………………………………………………………85

جدول (4-9) نتایج آزمون اولویت یابی فریدمن برای شاخص های دخیل در بلوغ تجارت الکترونیک……….86

 

فهرست نمودار ها

نمودار (4-1) وضعیت پاسخگویان بر حسب جنس…………………………………………………………………..77

نمودار (4-2) وضعیت پاسخگویان بر حسب سن …………………………………………………………………….78

نمودار (4-3) وضعیت پاسخگویان بر حسب تحصیلات……………………………………………………………79

نمودار (4-4) وضعیت پاسخگویان بر حسب سابقه خدمت………………………………………………………..80

فهرست شکل ها

شكل (2-1) تعریف كسب و كار الكترونیكی و تجارت الكترونیكی………………………………………………8

شکل(2-2) مراحل  مختلف مدل های یازده گانه بلوغ تجارت و دولت الكترونیك…………………………20

شكل(2-3) مراحل توسعه تجارت الكترونیكی در شركتهای كوچك و متوسط………………………………38

شكل(2-4) مراحل توسعه تجارت الكترونیكی در شركتهای كوچك و متوسط………………………………40

شكل(2-5) موانع بكار گیری تجارت الكترونیكی در شركتهای كوچك و متوسط برخی كشورهای امریكای جنوبی…………………………………………………………………………………………………………………… 45

 

 


 

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف تعیین موانع بلوغ بکارگیری نظام الکترونیکی در اداره امور مالیاتی استان ایلام  انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش تمامی مدیران، کارکنان و سرپرستان واحدهای مختلف درسطوح مختلف سازمانی در اداره امور مالیاتی استان ایلام می باشد. حجم كل جامعه آماری برابر با 230 نفر ( 230= N ) بوده که حجم  نمونه  آماری با بهره گرفتن از جدول مورگان برابر 146نفر به دست آمد. در این پژوهش جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه عزیزی و حسینی  شامل 21سوال و 4 مولفه استفاده گردید. روایی این پرسشنامه از طریق روایی صوری و محتوایی تایید و پایایی آن با بهره گرفتن از آلفای کرونباخ 832/ برآورد شد. به منظور بررسی موضوع چهار فرضیه‌ تدوین شد و به منظور تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌ آوری شده از آزمونT  استفاده گردیده، نتایج به دست آمده نشان داد که: نبود منابع مالی لازم موجب بکارگیری نظام الکترونیکی در اداره امور مالیاتی استان ایلام نمی شود. مشکلات فنی، موانع رفتاری/ فرهنگی و عدم آمادگی و تمایل مشتریان در اداره امور مالیاتی استان ایلام مانع بکارگیری تجارت الکترونیکی می شود.

 

 

کلمات کلیدی: نظام الکترونیکی، بلوغ نظام الکترونیکی ، اداره امور مالیاتی ، استان ایلام.

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

1-1مقدمه

پیشرفت فناوری ارتباطات و اطلاعات[1] در سایه تحول علم کامپیوتر سبب تغییرات شگرفی در دنیای کسب و کار شده است. اگر چه بحران شرکت های فعال در تجارت الکترونیکی و اصطلاحا شرکت های دات کام[2] در سال های اخیر موجب تردید در مورد مزایا و کارایی تجارت الکترونیکی  شده است اما باید توجه داشت كه ادامه حیات تجاری در دنیای الکترونیکی[3] نیاز به قابلیت های الکترونیکی دارد(حنفی زاده،1390). برای موفقیت در دنیای الکترونیکی و تجارت الکترونیکی اولین و مهمترین گام برنامه ریزی جهت شناسایی موانع،  بکارگیری تجارت الکترونیکی می باشد. سازمان ها برای طراحی و اجرای مناسب استراتژی های بکارگیری EC نیاز به آگاهی از موانع بکارگیری تجارت الکترونیکی دارند. این موانع هم حالت داخلی [4]و هم خارجی [5] دارند. برای بکارگیری موفقیت آمیزEC  سازمان باید مجموعه ای از منابع و قابلیت های داخلی را دارا باشد، همچنین باید زیرساختارهای لازم محیطی و خارجی که مربوط به مسا ئلی از قبیل زیرساختار حقوقی و قانونی، آمادگی و قابلیت لازم شرکاء و فضای رقابتی مناسب وجود داشته باشند. در ایران بکارگیری تجارت الکترونیکی در مراحل مقدماتی قرار دارد و عمدتاً به عنوان ابزار تبلیغاتی تلقی می گردد. برای این که یک سازمان بتواند از این مرحله فراتر برود و مزایای متعددEC  را جذب نماید باید موانع مربوطه را شناسایی کند (سهرابی و خانلری ، 1389) .

در این فصل ابتدا به بیان مسئله و ضرورت انجام پژوهش پرداخته می شود سپس فرضیات، اهداف پژوهش و تعریف واژگان خواهد آمد.

1-2 بیان مسئله تحقیق

پیشرفت های صورت گرفته در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین پیدایش اینترنت، مفاهیم جدیدی را با خود وارد دنیای کسب و کار و مدیریت كرده اند که از آن جمله می توان به سازمان های مجازی، تجارت الکترونیکی، کسب و کار الکترونیکی و بسیاری مفاهیم الکترونیکی دیگر اشاره کرد. رشد و پیشرفت فناوری اطلاعات در حال متحول كردن اقتصاد است . جستجو برای دستیابی به روش های كاراتر برای انجام امور تجاری منجر به ایجاد انقلابی در عرصه تجارت شده است . این انقلاب را تجارت الكترونیكی نامیده اند.

مک گریگور و ورازلیک[6] (2009)معتقدند که تجارت الکترونیکی می تواند به عنوان مزیت رقابتی مطرح گردد، زیرا باعث کاهش هزینه ها و دستیابی به مشتریان بالقوه در سراسر جهان می گردد. این محققان موانع را در دو گروه خیلی سخت و گروه نامتناسب نامگذاری کردند .

باتوجه به مسایل ذکر شده سوال اصلی پژوهش حاضر این است که موانع بلوغ تجارت الکترونیک اداره امور مالیاتی ایلام کدامند ؟

[1] . ICT

[2] . .Com

[3] . E-World

[4] . Internal

[5] . External

[6] . Macgregor and Vrazalic

تعداد صفحه : 141

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

[add_to_cart id=152479]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com