دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

پایان نامه ارشد درباره استان خراسان، پیچیدگی

شکل 4-31- Aceria mashhadiensis؛ الف) نمای پشتی بدن کنه، ب) پای اول و دوم، ج) ناحیهی کوکسیژنیتال (برگرفته از Xue et al., 2009).
میزبان: علف هفتبند، Polygonum arviculare L. (Polygonaceae). [do_widget id=kl-erq-2]
ارتباط با میزبان: باعث لوله شدن کنارههای برگ میشود (شکل 4- 32).

شکل 4-32- خسارت Aceria mashhadiensis؛ الف) درجات مختلف آلودگی روی برگ، ب) آلودگی برگ در اواسط فصل، ج) آلودگی در اواخر فصل، د) وجود کنه در قسمتهای لوله شدهی برگ، ه) آلودگی شدید و لوله شدن تمام برگها (عکس اصلی).
انتشار در ایران: از استان خراسان گزارش شده است (Xue et al., 2009) و برای اولین بار از فارس گزارش میشود.
مشخصات جمعآوری: در جدول 4- 1 آمده است.
4-1-12- کنهی گالی زیتون Aceria oleae (Nalepa)
شکلشناسی
امپودیوم چهارپرهای است. درای دو خط انحنادار در کنارههای صفحهی پشتی است (شکل 4- 33).

شکل 4-33- کنهی گالی زیتون Aceria oleae؛ الف) نمای جانبی گناتوزوما، ب) حلقههای اپیستوزوما از نمای جانبی، ج) پای اول، د) امپودیوم، ه) بندهای انتهایی ناحیهی اپیستوزوما از نمای جانبی، و) ژنیتالیای ماده، ز) صفحهی پرودورسومی،ح) ناحیهی کوکسیژنیتال (برگرفته از خانجانی و حداد ایرانینژاد، 1385).
میزبان: زیتون، Olea europaea L. (Oleaceae).
ارتباط با میزبان: این کنه یکی از مهمترین آفات انواع واریتههای زیتون در نواحی مدیترانهای است. خسارت آن روی بوتههای جوان بیشتر از درختان مسن میباشد. مناطق گرم و حارهای را ترجیح میدهد. این کنه سبب پیچیدگی و تغییر شکل برگها میشود و روی میوه نیز سبب رشد غیر طبیعی آنها شده و در نهایت رشد کمی و کیفی آنها را کاهش میدهد و در انبوهی بالا ممکن است سبب مرگ کامل بوتهها شود. برگهای آلوده نقرهای شده و در انبوهی بالا تغییر شکل شدید برگها را باعث میشود. لکههای زنگزده در اثر مرگ سلولهای مورد تغذیه ایجاد میشود (شکل 4- 34) (خانجانی و حداد ایرانینژاد، 1385).

شکل 4-34- خسارت Aceria oleae؛ الف) آلودگی در اوایل فصل، ب) آلودگی برگهای انتهایی از نمای نزدیک، ج) آلودگی شدید برگها به ویژه در قسمت سرشاخهها (عکس اصلی).
انتشار در ایران: از شهرستانهای رودبار، منجیل و لوشان و فارس از روی برگهای زیتون جمعآوری شده است (خانجانی و حداد ایرانینژاد، 1385).
مشخصات جمعآوری: در جدول 4- 1 آمده است.
4-1-13- کنهی گال زگیلی برگ گردو Aceria tristriatus (Nalepa)
شکلشناسی
کنهی ماده: بدن کرمی شکل، کمی خمیده، به رنگ زرد، به طول 240 و عرض 37 میکرومتر است. گناتوزوما به طول 7 میکرومتر است. صفحهی پرودورسومی تقریباً مثلثی شکل، به طول 23 و عرض 23 میکرومتر است و کمی به سمت پایین خم شده، است. صفحه صاف و بدون نقش و نگار است و فقط سه خط کمرنگ بین توبرکولهای پشتی دیده میشود و چند گرانول بزرگ در کنارههای صفحه دیده میشود. توبرکولهای پشتی بر بروی لبهی عقبی صفحه و به فاصلهی 17 میکرومتر از یکدیگر قرار دارند. پای جلویی به طول 25 و پای عقبی به طول 23 میکرومتر است(Keifer, 1938). پنجه سه برابر طول ساق پا میباشد. پیشران پاهای جلویی طویل، خط سینهای بین آنها تا ناحیهی پیشران عقبی کشیده و در آنها دوشاخه شده است(خانجانی و حداد ایرانینژاد، 1385). امپودیوم سه پرهای است. اپیستوزوما دارای 50 تا 60 حلقه است. بر روی حلقهها میکروتوبرکولهای نسبتاً بزرگی وجود دارد ولی بر روی 4-5 حلقهی آخر، میکروتوبرکولها دیده نمیشوند. اولین موی ناحیهی اپیستوزوما به طول 7 میکرومتر و روی حلقهی 16، دومین مو به طول 5 میکرومتر و بر روی حلقهی 29 و سومین مو به طول 9 میکرومتر و بر روی حلقهی پنجم از آخر قرار دارد. موی h2 به طول 60 میکرومتر و موی h1 به طول 7 میکرومتر است. درپوش جنسی ژنیتالیای ماده صاف، به طول 15 و عرض 10 میکرومتر است. موی ژنیتالیایی به طول 3-4 میکرومتر است (شکل 4-35) (Keifer, 1938).

شکل 4-35- Aceria tristriatus (برگرفته از Keifer, 1938).

]]>