پایان نامه های روانشناسی

پایان نامه ارشد درباره جهت گیری مذهبی-فروش پایان نامه کامل

های سازگاری در دانشجویان دختر رشته های روانشناسی» دریافتند که درمان مبتنی بر همبستگی خانواده نقش سازنده ای در حل مسأله، تکانشوری، پردازش اطلاعات، فرایند تصمیم گیری، نوآوری، خلاقیت و افزایش یادگیری دارد.

– تایلر و کاوس (2009) پژوهشی با عنوان «میزان شیوع آزار جسمی و جنسی بر روی نوجوانان فراری» نشان داده اند که این نوجوانان نرخ بالای آزار جسمی و جنسی را تجربه نموده و اغلب آنها آزار تجربه شده را شدیداً خشونت آمیز درجه بندی کردند.
– سالیوان (2009) در تحقیقی با عنوان «بررسی رابطه بین آزار جسمی و جنسی و فرار از خانه» نشان داد که ارتباط معناداری بین آزار جسمی و جنسی و فرار از خانه وجود دارد.
– لوت و شیفلد (2009) در پژوهشی با عنوان «تأثیر همبستگی خانواده بر کاهش اختلالات رفتاری و بهبود روابط بین شخصی در بین زوجین زوجین بالای 50 سال» دریافتند که افزایش همبستگی خانواده به کاهش اختلالات رفتاری و بهبود روابط بین شخصی کمک می کند.
– دروال (2008) در تحقیقی با عنوان «نقش همبستگی خانوادگی در روابط میان زوجین در کشور مالزی» که در بین نمونه 400 نفره زوجین نازا به روش همبستگی و با بهره گرفتن از روش آماری پیرسون انجام شد به این نتیجه رسید که؛ همبستگی خانوادگی، روابط میان زوجین را افزایش می دهد، ارتباط را بهبود می بخشد و حل مسأله را تسهیل می کند.
– سانچز و ناپو (2008) در تحقیقی با عنوان «مطالعه تأثیر جهت گیری مذهبی با میزان اعتیاد در بین نوجوانان دبیرستانی» نتیجه گرفتند که؛ مذهب درمانی در دانش آموزان معتاد تأثیر مثبتی بر بهبودی آنان داشته است.
– گوادز و همکاران (2008) در مطالعه خود با عنوان «رابطه بین سابقه فرار از خانه با سن افراد فراری» نتیجه گرفتند که 5/83 درصد از بی خانمان ها سابقه فرار از منزل داشته اند و متوسط سن اولین فرار آنها 5/14 سالگی بوده است.
– پنلی و توماکا (2007) در تحقیقی با عنوان «بررسی همبستگی بین پدیده فرار و خصوصیات روانی در دختران فراری» نتیجه گرفتند که؛ متغیرهای روانی، تاریخچه طولانی از اثرگذاری بر سبک مقابله ای با مشکلات زندگی، تنیدگی و رفتار فرار را نشان داد.
– جانسون و همکاران (2007) در تحقیقی با عنوان «تأثیر انسجام و همبستگی خانوادگی با بروز مشکلات عاطفی و رفتاری در نوجوانان» نشان دادند که انسجام یا همبستگی خانوادگی تأثیر بسزایی بر میزان بروز مشکلات عاطفی و رفتاری در نوجوانان دارد.
– تروینو و همکاران (2007) در تحقیقی با عنوان «بررسی رابطه بین نگرش مذهبی با بهبود سلامت، کیفیت زندگی و افزایش عزت نفس» نتیجه گرفتند که؛ باورهای مذهبی به بهبود سلامت، کیفیت زندگی و افزایش عزت نفس منجر می شود. همچنین نگرش مذهبی با افسردگی، اضطراب، پرخاشگری و خودبیمارانگاری رابطه منفی دارند.
3-1- مقدمه
در این فصل مواردی از قبیل نوع روش تحقیق، جامعه آماری، حجم نمونه، روش نمونه‌گیری، ابزار گردآوری داده ها و نحوه ساخت آن، روایی و پایایی ابزار به کار گرفته شده مورد بحث قرار می گیرد. همچنین به چگونگی اجرای تحقیق و روش های توصیف و تجزیه و تحلیل آماری اشاره می شود.
3-2- روش تحقیق
این تحقیق از نوع توصیفی و روش آن علّی- مقایسه ای است. هدف از روش علّی- مقایسه ای یافتن علت های احتمالی یک الگوی رفتاری است. بدین ترتیب آزمودنی هایی که دارای رفتار مورد مطالعه هستند بـا آزمودنی هایی کـه این رفتار در آن ها مشاهده نمی شود مقـایسه می شوند. در این پژوهش هم از آن جایی که عنوان، اهداف، فرضیه ها و … با روش مذکور همخوانی دارد بنابراین از روش تحقیق علّی- مقایسه ای استفاده شد.
3-3- جامعه آماری
جامعه آماری این تحقیق شامل؛ دختران فراری 17 تا 25 ساله با تحصیلات دیپلم و زیر دیپلم شهر تهران بوده است که در مراکز نگهداری بهزیستی استان تهران نگهداری می شوند. لازم به ذکر است که تعداد این دختران 185 نفر می باشد. همچنین دختران عادی 17 تا 25 ساله دیپلم و زیر دیپلم که به یکی از پارک های شهر تهران مراجعه کردند، جامعه آماری این تحقیق را تشکیل می دهد. این اقدام به منظور همسان نمودن وضعیت اجتماعی و اقتصادی دو گروه دختران فراری و عادی به انجام رسیده است.
3-4- حجم نمونه
گروهی از دختران فراری و عادی 17 تا 25 ساله با تحصیلات دیپلم و زیر دیپلم شهر تهران نمونه این تحقیق را تشکیل می دهند. به همین منظور تعداد 100 نفر از دختران فراری و تعداد 100 نفر هم از دختران عادی که به صورت تصادفی انتخاب شدند، جمعیت نمونه این تحقیق را تشکیل می دهند. بنابراین تعداد کل جمعیت نمونه تحقیق حاضر 200 نفر می باشد.
3-5- روش نمونه گیری
در این تحقیق برای نمونه گیری از روش های نمونه گیری در دسترس برای گروه دختران عادی و تصادفی ساده برای گروه دختران فراری استفاده می شود.
3-6- ابزار اندازه گیری داده ها
متناسب با فرضیه های پژوهش از پرسشنامه هایی به شرح ذیل استفاده می شود:
3-6-1- همبستگی خانواده: در این تحقیق برای جمع آوری داده های مورد نیاز در زمینه همبستگی خانواده از پرسشنامه ای که توسط بی اپشتاین، بالدوین و بیشاپ (1983) ساخته شده و دارای 60 سؤال در طیف 4 درجه ای لیکرت شامل؛ کاملاً موافقم (1)، موافقم (2)، مخالفم (3) و کاملاً مخالفم (4) می باشد، استفاده می شود. این پرسشنامه از 7 زیر مقیاس به شرح ذیل تشکیل شده است؛ حل مسأله (عبارت های؛ 60، 50، 38، 24، 12 و 2)، روابط (عبارت های؛ 59، 52، 43، 29، 18، 14 و 3)، نقش ها (عبارت های؛ 53، 45، 40، 34، 30، 23، 15، 10 و 4)، پاسخگویی اثربخش (عبارت های؛ 57، 49، 39، 35، 28، 19 و 9)، درگیری اثربخش (عبارت های؛ 54، 42، 37، 33، 25، 22، 13 و 5)، کنترل رفتاری (عبارت های؛ 58، 55، 48، 47، 44، 32، 27، 20، 17 و 7) و کارکرد کلی (عبارت های؛ 56، 51، 46، 41، 36، 31، 26، 21، 16، 11، 8، 6 و 1). بی اپشتاین و همکاران پایایی مربوط به همسانی درونی 6 زیرمقیاس این ابزار را بین 72 صدم تا 83 صدم و همسانی درونی زیر مقیاس کارکرد کلی را نیز 92/0 گزارش کرده اند. محمدی زاده و ملک خسروی پایایی این پرسشنامه را با بهره گرفتن از ضریب آلفای کرونباخ بدین گونه گزارش کرده اند؛ زیر مقیاس حل مسأله 72 صدم، زیر مقیاس ارتباط 70 صدم، زیر مقیاس نقش ها 71 صدم، زیر مقیاس آمیختگی عاطفی 73 صدم، پاسخگویی عاطفی 71 صدم، زیر مقیاس کنترل رفتاری 66 صدم و زیر مقیاس کارکرد کلی 82 صدم. همچنین در این پرسشنامه حداقل نمره 60 و حداکثر نمره 240 بوده و خط برش آزمون نیز 150 می باشد.
3-6-2- پرسشنامه سلامت روان: در این تحقیق، برای سنجش سلامت روانی از آزمون SCL90 دروگاتیس و همکاران (1973) که شامل 90 سؤال در طیف 5 درجه ای لیکرت (هیچ، کمی، تاحدی، زیاد و به شدت) است استفاده می شود. این پرسشنامه سلامت روانی آزمودنی را در 9 خرده مقیاس می سنجد. این خرده مقیاس ها عبارتنداز؛ افسردگی (سؤالات؛ 59، 54، 44، 32، 31، 30، 29، 26، 22، 19، 15، 14 و 5)، اضطراب (سؤالات؛ 78، 72، 66، 57، 39، 33، 23، 17 و 2)، خود بیمار انگاری (سؤالات؛ 58، 56، 53، 52، 49، 48، 42، 40، 27، 12، 4 و 1)، وسواس (سؤالات؛ 65، 55، 51، 46، 45، 38، 28، 10، 9 و 3)، حساسیت بین فردی (سؤالات؛ 73، 69، 61، 41، 37، 36، 34، 21 و 6)، پرخاشگری (سؤالات؛ 81، 74، 67، 63، 24 و 11)، پارانویا (سؤالات؛ 83، 76، 68، 43، 18 و 8)، فوبیا (سؤالات؛ 82، 75، 70، 50، 47، 25 و 13) و روان پریشی (سؤالات؛ 90، 88، 87، 85، 84، 80، 77، 62، 35، 16 و 7). همچنین در این پرسشنامه حداقل نمره 90 و حداکثر نمره 450 بوده و خط برش آزمون نیز 270 می باشد.
3-6-3- پرسشنامه جهت گیری مذهبی: در این تحقیق، برای سنجش جهت گیری مذهبی، از مقیاسی که توسط آلپورت و راس (1950) ساخته شده استفاده می شود. بر اساس نظریه آلپورت، مذهب درونی، مذهبی فراگیر و دارای اصول سازمان یافته و درونی شده است و عبارت از یک تعهد انگیزشی فراگیر است که غایت هدف است نه وسیله ای برای دستیابی به هدف های فردی؛ در حالی که مذهب بیرونی ابزاری است برای ارضای نیازهای فردی از قبیل مقام و امنیت. این آزمون دارای 21 گویه است و بر مبنای نمره گذاری لیکرت نمره گذاری می شود که دامنه آن از کاملاً موافق تا کاملاً مخالف است و به پاسخ ها نمره 1 تا 4 تعلق می گیرد. جمع عبارات 1 تا 12 میزان جهت گیری مذهبی بیرونی آزمودنی و مجموع نمرات عبارت های 13 تا 21 نمره جهت گیری مذهبی درونی او را مشخص می نماید. بر اساس مطالعات اولیه توسط آلپورت و راس، همبستگی جهت گیری بیرونی با درونی 21 صدم است. اعتبار این آزمون توسط جان بزرگی، 71 صدم و پایایی بازآزمایی آن 74 صدم گزارش شده است. همچنین مختاری و همکاران (1380) پایایی 71 صدم را در تحقیق خود به دست آوردند. همچنین در این پرسشنامه حداقل نمره 21 و حداکثر نمره 84 بوده و خط برش آزمون نیز 5/52 می باشد.
در این تحقیق برای تعیین پایایی برای پرسشنامه و برای تعیین همسانی درونی بین سؤال ها نیز از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. بدین صورت که ابتدا نسبت به اجرای پرسشنامه در یک طرح مطالعه مقدماتی در گروه 30 نفری اقدام شده و در نهایت پایایی پرسشنامه همبستگی خانوادگی 79 صدم، پرسشنامه سلامت روانی 84 صدم و پرسشنامه جهت گیری مذهبی نیز 81 صدم محاسبه شد.
3-7- روش های جمع آوری داده ها
در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از روش های زیر استفاده می شود:
3-7-1- روش کتابخانه ای: در این رابطه با مراجعه به کتابخانه های مختلف دانشگاه های دولتی و آزاد و نیز سایر مؤسسات نظیر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، متون مربوط به موضوع پژوهش مورد مطالعه قرار گرفت. هم چنین سابقه تحقیقات شامل؛ روش، فرضیه ها، حجم نمونه، جامعه آماری و یافته ها مورد بررسی واقع شد.
3-7-2- روش میدانی: یکی از مهم ترین بخش های اجرایی در این پژوهش به جمع آوری داده ها از روش میدانی مربوط می شود. برای این منظور از پرسشنامه های استانداردی استفاده می شود که جزئیات آن در ادامه آمده است.
3-8- روش تجزیه و تحلیل داده ها
برای ارائه نتایج پژوهش از روش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده می شود:
1) برای توصیف داده ها از روش های آمار توصیفی شامل؛ شاخص های پراکندگی و گرایش مرکزی استفاده می شود.
2) برای تجزیه و تحلیل داده ها با توجه به مقیاس به کار رفته برای سنجش فرضیه های پژوهش، از آزمون های آماری پارامتریک تحلیل واریانس چندمتغیره مانوا استفاده می شود. در ضمن کلیه عملیات آماری با بهره گرفتن از نرم افزار spss نگارش 16 تجزیه و تحلیل می شود.
3-9- مراحل و چگونگی اجرای پژوهش
در اجرای این طرح پژوهشی به طور خلاصه اقدامات زیر صورت گرفته است:
1) ابتدا ادبیات مرتبط با موضوع طرح؛ اعم از کتاب، طرح های پژوهشی انجام شده در داخل و خارج از کشور، مقالات، اینترنت و … مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت.
2) بر اساس یافته های حاصل از ادبیات تحقیق و با توجه به موضوع تحقیق اولاً اهداف و فرضیه ها تحقیق تنظیم شد سپس به منظور جمع آوری داده ها، از ابزار استاندارد مربوطه استفاده گردید.
3) حجم نمونه از بین جامعه آماری بر اساس روش های علمی، نمونه گیری و مشخص شد.
4) ابزار مورد نظر بر روی جمعیت نمونه اجرا گردید.
روش اجرای ابزار نیز بدین صورت بود که پس از دریافت معرفی نامه از دانشگاه محل تحصیل به اداره کل بهزیستی استان تهران مراجعه شد و با دریافت سه معرفی نامه از معاونت آموزشی اداره کل بهزیستی استان تهران برای شهرستان های زیر مجموعه استان تهران، شامل؛ شمیرانات، شهر تهران و شهر ری، به ادارات بهزیستی این شهرستان ها مراجعه گردید. پس از هماهنگی های لازم معاونت آموزشی بهزیستی این ادارات با معاونت اجتماعی و هماهنگی معاونت اجتماعی بهزیستی با مراکز مداخله در بحران این شهرستان ها و در نهایت با تعهداتی که در زمینه عدم سو استفاده از تحقیقات به حراست بهزیستی این شهرستان ها ارائه شد، معرفی نامه های لازم برای ورود به مراکز مداخله در بحران این شهرستان ها دریافت شد و با مراجعه به این مراکز و ارائه توضیحات لازم، نسبت به تکمیل پرسشنامه ها اقدام شد. در پایان، پرسشنامه های تکمیل شده با بهره گرفتن از روش های آماری مناسب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
4-1- مقدمه
در این فصل ابتدا ویژگی های توصیفی داده ها در قالب جدول و نمودار توصیف شده است. سپس فرضیه ها با بهره گرفتن از آزمون آمار استنباطی پارامتریک تحلیل واریانس چندمتغیره مانوا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
4-2- یافته های توصیفی
در فصل چهارم تحقیق و در بخش تجزیه و تحلیل داده ها ابتدا برای سازماندهی، خلاصه کردن، تهیه جدول، رسم نمودار، توصیف و تفسیر داده های جمع آوری شده از آمار توصیفی استفاده می شود. در این تحقیق نیز ابتدا با بهره گرفتن از فراوانی، درصد و نمودارهای دایره ای و ستونی اطلاعات مربوط به داده ها در قالب جدول های 4-1 الی 4-11 شرح ذیل آمده است.
جدول 4-1. فراوانی و درصد فراوانی جمعیت نمونه به تفکیک وضعیت آزمودنی
آزمودنی
شاخص های آماری
فراری
عادی
جمع
فراوانی
100
100
200
درصد فراوانی
0/50%
0/50%
100%
نمودار 4-1. فراوانی و درصد فراوانی جمعیت نمونه به تفکیک وضعیت آزمودنی
بررسی نتایج اطلاعات جدول و نمودار بالا نشان می دهد که تعداد جمعیت نمونه 200 نفر می باشد که از این تعداد 100 نفر (0/50%) دختران فراری و تعداد 100 نفر (0/50%) نیز دختران عادی بودند.
جدول 4-2. فراوانی و درصد فراوانی دختران فراری به تفکیک تحصیلات
تحصیلات
شاخص های آماری
دیپلم
سوم راهنمایی
پنجم ابتدایی
بیسواد
جمع
فراوانی
11
22
41
26
100
درصد فراوانی
0/11%
0/22%
0/41%
0/26%
100%
نمودار 4-2. فراوانی و درصد فراوانی دختران فراری به تفکیک تحصیلات
بررسی نتایج اطلاعات جدول و نمودار بالا نشان می دهد که از بین دختران فراری، تعداد 11 نفر (0/11%) دارای مدرک تحصیلی دیپلم، تعداد 22 نفر (0/22%) سوم راهنمایی، تعداد 41 نفر (0/41%) پنجم ابتدایی و تعداد 26 نفر (0/26%) از آنان نیز بیسواد بودند.
جدول 4-3. فراوانی و درصد فراوانی دختران عادی به تفکیک تحصیلات
تحصیلات
شاخص های آماری
دیپلم
سوم راهنمایی
پنجم ابتدایی
بیسواد
جمع
فراوانی
86
8
4
2
100

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

درصد فراوانی
0/86%
0/8%
0/4%
0/2%
100%
نمودار 4-3. فراوانی و درصد فراوانی دختران عادی به تفکیک تحصیلات
بررسی نتایج اطلاعات جدول و نمودار بالا نشان می دهد که از بین دختران عادی، تعداد 86 نفر (0/86%) دارای مدرک تحصیلی دیپلم، تعداد 8 نفر (0/8%) سوم راهنمایی، تعداد 4 نفر (0/4%) پنجم ابتدایی و تعداد 2 نفر (0/2%) از آنان نیز بیسواد بودند.
جدول 4-4. فراوانی و درصد فراوانی دختران فراری به تفکیک تعداد اعضای خانواده
اعضای خانواده
شاخص های آماری
1
2
3
4
5
6
جمع
فراوانی
3
9
25
31
24
8
100
درصد فراوانی
0/3%
0/9%
0/25%
0/31%
0/24%
0/8%
100%
نمودار 4-4. فراوانی و درصد فراوانی دختران فراری به تفکیک تعداد اعضای خانواده
بررسی نتایج اطلاعات جدول و نمودار بالا نشان می دهد که از بین دختران فراری، تعداد 3 نفر (0/3%) تک فرزند، تعداد 9 نفر (0/9%) دو فرزند، تعداد 25 نفر (0/25%) سه فرزند، تعداد 31 نفر (0/31%) چهار فرزند، تعداد 24 نفر (0/24%) پنج فرزند و تعداد 8 نفر (0/8%) نیز دارای 6 فرزند بودند.
جدول 4-5. فراوانی و درصد فراوانی دختران عادی به تفکیک تعداد اعضای خانواده
اعضای خانواده
شاخص های آماری
1
2
3

4
5
6
جمع
فراوانی
55
16
19
8
1
1
100
درصد فراوانی
0/55%
0/16%
0/19%
0/8%
0/1%
0/1%
100%
نمودار 4-5. فراوانی و درصد فراوانی دختران عادی به تفکیک تعداد اعضای خانواده
بررسی نتایج

]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *