دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع اندازه‌گیری رضایت شغلی، اهمیت رضایت شغلی

2ـ1ـ5ـ ریشه و سرچشمه رضایت شغلی چیست؟ [do_widget id=kl-erq-2]
هنگامی که کارکنان به سازمانی می پیوندند، مجموعه ای از خواست ها، نیازها، آرزوها و تجارب گذشته را که روی هم انتظارات شغلی را پدید می آورند، با خود همراه می آورند. رضایت شغلی نشان دهنده انطباق توقعات و یا انتظارات شغلی انسان با پاداش هایی است که کار فراهم می آورد؛ بنابراین این پدیده به نظریه برابری، پیمان روان شناختی و انگیزش، سخت بستگی دارد.
رضایت شغلی نوعاً به نگرش های یک کارمند اشاره دارد. برای نمونه یک مدیر می تواند به این نتیجه برسد که «کارمند A» از پیشرفت شغلی تازه اش بسیار خشنود می نماید. خشنودی شغلی می تواند به تراز کلی نگرش های درونی یک گروه نیز بازگردد، چنانکه در این گفته آشکار است: «خشنودی شغلی در این بخش یک پدیده همیشه بالاست» علاوه بر این، روحیه اغلب به نگرش های گروهی بازمی گردد. رضایت شغلی ابعاد بسیار دارد و می تواند نمایانگر نگرشی کلی باشد یا تنها به قسمت هایی از شغل انسان بازگردد. برای نمونه، گرچه خشنودی شغلی کلی (کارمند) می تواند زیاد باشد و او را دل بسته به پیشرفت شغلی نشان دهد، ولی او را از برنامه مرخصی اش ناخشنود می نمایاند. رضایت شغلی به شکل یک مجموعه ای از احساس ها، ماهیتی پویا دارد. فلذا مدیران نمی توانند ارضاعی را که اکنون رضایت را فراهم می آورد برپا دارند و آنگاه سالیانی چند از آن غافل بمانند. رضایت شغلی به همان شتابی که پدید می آید از میان می رود شاید هم زودتر، بنابراین نیاز به توجه مداوم دارد. رضایت شغلی بخشی از رضایت از زندگی است. طبیعت پیرامون محیط کار انسان بر احساس های انسان در کار اثر دارد. بر همین منوال، چون شغل یک بخش عمده از زندگی است، پس رضایت شغلی بر رضایت کلی انسان از زندگی نفوذ دارد. درنتیجه مدیران باید نه تنها به بررسی پیرامون نزدیک شغل بپردازند و بر آن نظارت کنند، بلکه از توجه به نگرش های کارکنان خود به دیگر بخش های زندگی غافل نباشند (دیوس، 1375). اولین تحقیقات در مورد رضایت شغلی به مطالعات اولیه پیش از جنگ اول جهانی که به طور فعال از انگلستان، اروپا و آمریکا دنبال گردید برمی گردد. رضایت شغلی نافذترین پژوهش ها در باب رضایت شغلی، پژوهش های مایو و لوت لیس برگر و دیکسون بود.
از کارهای تحقیقاتی دیگر، تحقیقات اسمیت (1974) ویس دیویس و لاف گویست و تحقیقات لاک و گرانبرگ (1979) را می توان نام برد.
2ـ1ـ6ـ اهمیت رضایت شغلی برای مدیران
رضایت شغلی یکی از عوامل بسیار مهم در موفقیت شغلی است. رضایت شغلی عاملی است که باعث افزایش کارایی و نیز احساس رضایت فردی می گردد. رضایت شغلی بالا دلخواه مدیریت است، زیرا این پدیده با آثار مثبتی که خواست مدیران است همراه می باشد. رضایت شغلی بالا نشان دهنده سازمانی است که به خوبی اداره می شود و به طور اساسی نتیجه ای است که از مدیریت رفتاری کارآمد سرچشمه می گیرد.
رضایت شغلی یک معیار اندازه گیری فراگرد پدیدآورنده فضای انسانی حمایتی در هر سازمان است گذشته از آرزوها بکار بستن «دستور زرین» برپاداشتن سازمان یا جامعه ای بهتر پاسخ پرسش های زیر ضرورت توجه مدیران به رضایت شغلی را بیان می دارد:
1ـ آیا شمار درخور ملاحظه ای از کارکنان ناخشنودند؟
2ـ آیا ناخشنودی شغلی به رفتار زیان بار می انجامد؟
3ـ آیا این رفتار برای سازمان گران تمام می شود؟
علاوه بر این:
4ـ مدارک زیادی در دست است که افراد ناراضی سازمان را ترک می کنند.
5ـ ثابت شده است که کارکنان راضی از سلامت بهتری برخوردارند و بیشتر عمر می کنند.
6ـ رضایت شغلی از کار پدیده ای است که از مرز سازمان و شرکت فراتر می رود و اثرات آن در زندگی خصوصی فرد و خارج از سازمان مشاهده می شود (دیویس، 1375).
2ـ1ـ7ـ اندازه گیری رضایت شغلی
ارزیابی عکس العمل ها در کار:
همان گونه که میدانید افراد، نگرش های خودشان را برای هرکسی که می بینند بازگو نمی کنند، آنان عموماً نظرات خودشان را در مورد مسائل سیاسی، مذهبی و جنسی بروز نمی دهند. نگرش های آن ها و نظراتشان در مورد کارشان نیز از این قانون مستثنا نیست درواقع غالب اشخاص این نگرش ها و نظرات را برای دوستان نزدیک و اقوام بیان می کنند نه برای مدیر و کارمندان عالی رتبه، به همین دلیل ارزیابی رضایت شغلی غالباً پیچیده تر از آن است که تصور می شود. هرچند خوشبختانه فن های متعددی برای ارزیابی این جنبه مهم از محیط کاری وجود دارد.
در این میان مفیدترین آن ها عبارت اند از:
1ـ روش های غیرمستقیم که بر پایه عملکرد کارمند استوار است
2ـ جلسات دست جمعی یا جلسات رفع مشکل
3ـ سنجش های سیستماتیک رضایت شغلی.
روش های غیرمستقیم:
]]>