دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع بازی همکارانه، بهینه‌سازی

مشاهده می شود که در سناریوهای مختلف، به ازای قیود متفاوت در مسأله، سود هر یک از اعضای خوشه تغییر می کند. درنتیجه، قیود نقشی ویژه در تخصیص و منافع حاصله دارند که این موضوع ابهام در مفهوم برابری و عدالت در تخصیص را ایجاد می نماید که برای غلبه بر این موضوع، رویکرد بازی همکارانه به تخصیص پیشنهاد شد.
جبهه پارتوی حاصل از حل مسأله بهینه سازی چندهدفه (بر اساس رابطه ‏2–16) که نمایش دهنده نقاط مختلف بازی همکارانه است برای سناریو الف-2 تا الف-4 در شکل ‏27 و برای سناریوهای ب-1 تا ب-3 در شکل ‏28 تا شکل ‏210 ارائه شده است. هر یک از این نقاط بر اساس تفاهم اعضای خوشه می تواند به عنوان تخصیص نهایی انتخاب شود. برای به دست آوردن جبهه پارتو، مقادیر ضرایب وزنی با پله های 01/0 تغییر یافته و به ازای هر ترکیب از ضرایب وزن دار، مسأله بهینه سازی در روابط ‏2–2 تا ‏2–15 و ‏2–17 به کمک موتور حل CPLEX در نرم افزار GAMS حل شده است. نتایج حاصل از بهینه سازی در هر مرحله به نرم افزار MATLAB منتقل شده و درنهایت شمای کلی جبهه در آن ترسیم شده است.
104
104
شکل ‏27 جبهه پارتو در سناریوهای الف-2 تا الف-4 در شبکه با خوشهای از دو بار
در شکل ‏27، جبهه پارتوی حاصل از سناریوهای الف-1 تا الف-3 و نقاط حداکثر مازاد (در این نقطه مجموع مازاد بارها در سناریوی مربوطه حداکثر است) به دست آمده از مسأله بهینه سازی با یکدیگر مقایسه شده و موقعیت این نقاط در جبهه نسبت به IP مشخص شده است.
در شکل ‏28 تا شکل ‏210 جبهه پارتو سناریو الف-4 با سناریوهای دسته ب مقایسه شده و اثر تغییر یکی از پارامترهای یک بار بر مازاد بار دیگر با استفاده از نقاط حداکثر مازاد نشان داده شده است. لازم به ذکر است که اگرچه تغییر پارامتر یک بار می تواند تنها سبب تغییر در مقدار IP همان بار شود، ولی بهدلیل وجود قیود شبکه سبب جابه جایی نقطه حداکثر مازاد بار دیگر نیز می شود.
مشترک سناریوها
مشترک سناریوها
104
104
104
104
شکل ‏28 مقایسه جبهه پارتو در سناریوهای الف-4 و ب-1 در شبکه با خوشهای از دو بار
شکل ‏29 مقایسه جبهه پارتو در سناریوهای الف-4 و ب-2 در شبکه با خوشهای از دو بار
104
104
شکل ‏210 مقایسه جبهه پارتو در سناریوهای الف-4 و ب-3 در شبکه با خوشهای از دو بار
ترکیب دوم: خوشه ای از سه بار
در این ترکیب مطابق شکل ‏211 سه بار به ترتیب در شین های 2، 3 و 4 قرار می گیرند. در این ترکیب فرض می شود که حداکثر توان قابل دریافت از شبکه اصلی210 مگاوات باشد.
شکل ‏211 شبکه 5 شینه با خوشه ای از سه بار
اطلاعات شبکه در این ترکیب مشابه جدول ‏22 می باشد، با این تفاوت که ظرفیت توان خطوط 1 تا 6 به ترتیب مقادیر 100، 90، 90، 70، 50، 70 مگاوات می باشد.
اطلاعات سه بار شامل مشخصات فنی و حداقل سطح بار ساعتی برای بارها در شبکه به ترتیب در جدول ‏28 و جدول ‏29 آمده است.
جدول ‏28 مشخصات فنی بارها در شبکه با خوشهای از سه بار
شماره بار
[MWh]
[MW]

]]>