دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع بازی همکارانه، مدیریت انرژی

57/2535
41/6953
70/14137-
5
44/11416
90/14543-
95/6795
6
05/14273-
53/1923
81/2478
7
مطابق با نتایج به دست آمده از جدول ‏218، بار مربوطه در ضریب وزنی واحد دارای کمترین کاهش مازاد نسبت به نقطه ایده آل خود می باشد. همچنین ضریب وزنی صفر برای سایر بارهای شبکه در هر حالت، سبب کاهش مقادیر مازاد شده است. این کاهش مازاد در غالب موارد سبب خروج بارها از وضعیت سوددهی شده است.
جمع بندی و نتیجه گیری
همان طور که در ابتدای این فصل بیان شد، در مسأله کلاسیک مدیریت انرژی ترکیبی، هدف حداکثرکردن کارایی در کل شبکه است. وجود قیود شبکه در این مسأله، سبب ایجاد اثر خارجی بارها بر یکدیگر شده، به نحوی که هر یک از بارهای شبکه بسته به مشخصات خود و محل قرارگیری در شبکه به میزان متفاوتی از این قیود تأثیر می پذیرند. این شرایط سبب بروز ابهام در تخصیص عادلانه و برابر در میان اعضای شبکه می شود.
در ادامه، به منظور نمایش ابهام حاصله در تخصیص منابع، به بررسی سه ترکیب متفاوت CIPRD در یک شبکه نمونه پرداخته شد و تأثیر متفاوت مدیریت انرژی ترکیبی کلاسیک بر اعضای شبکه مشاهده گردید.
برای غلبه بر ابهام برابری در مدیریت انرژی ترکیبی کلاسیک، مسأله مدیریت انرژی به صورت یک بازی همکارانه مدلسازی شد. سپس به منظور یافتن نقاط تعادل این بازی همکارانه، از مدلسازی آن به صورت یک مسأله بهینه سازی چندهدفه استفاده شد.
در ادامه بهدلیل ماهیت محدب بودن این مسأله بهینه سازی، مسأله بهینه سازی چندهدفه به یک مسأله بهینه سازی تک هدفه که این هدف برابر حاصل جمع وزن دار توابع هدف مسأله اصلی است تبدیل شد. پاسخ های حاصل از حل این مسأله بهینه سازی به ازای وزن های مختلف توابع هدف مسأله اصلی تشکیل یک جبهه پارتو داده که هر یک از نقاط آن بیانگر یک نقطه تعادل از بازی همکارانه است.
بنابراین لازم است تا به روش مناسب، به انتخاب نقطه تعادل مناسب از منظر برابری پرداخته شود.
فصل سوم:
مدلسازی مسأله انتخاب نقطه تعادل به کمک بهینهسازی دوسطحی
پیشگفتار
اهمیت برقراری توأم اصول کارایی و برابری در مدیریت انرژی در فصل های قبل بررسی شد. از این رو یافتن راهحلی با هدف برقراری برابری در کنار حصول حداکثری کارایی ضروری است. در فصل دوم، مدیریت انرژی ترکیبی کلاسیک از منظر کارایی و برابری مورد بررسی قرار گرفت. همچنین مسأله بهینه سازی را به صورت بازی همکارانه مدلسازی کردیم و نقاط تعادل این بازی را از طریق تبدیل مسأله بهینه سازی چند هدفه به تک هدفه به دست آوردیم. در این فصل، برای برقراری کارایی و برابری، با معرفی ساختار یک مسأله بهینه سازی، برای انتخاب نقطه تعادل اقدام می کنیم.
برای این منظور، با در نظر گرفتن یک تابع هدف کلی، به معرفی مسأله بهینه سازی مورد نیاز برای انتخاب نقطه تعادل بازی همکارانه ارائه شده در فصل دوم، بر اساس یک مسأله بهینهسازی دوسطحی می پردازیم. سپس، با استفاده از تکنیک های معرفی شده در پیوست ب، آن را به یک مسأله بهینه سازی یک سطحی تبدیل می کنیم و معادلات مورد نیاز برای شبیه سازی مسأله را ارائه خواهیم کرد. در فصل بعد با ارائه توابع هدف پیشنهادی، به انتخاب نقطه تعادل مناسب می پردازیم و عملکرد هر یک از آن ها را در زمینه کارایی و برابری بررسی می کنیم.
مدلسازی انتخاب نقطه تعادل در مسأله مدیریت انرژی ترکیبی به صورت یک مسأله بهینهسازی
همان طور که در فصل دوم بیان شد، برای برقراری شرایط مناسب از لحاظ برابری لازم است تا به انتخاب نقطه تعادل مناسب از بین مجموعه نقاط تعادل شبکه بپردازیم. شرایط حاکم بر نقاط تعادل شبکه، توسط روابط 2–2 تا 2–15 مشخص میشود. با تغییر در مقدار ضرایب وزنی ()، نقاط تعادل مختلف از این مسأله بهینهسازی به دست میآید. لذا مسألهای که در این فصل با آن مواجه هستیم این است که کدام نقطه تعادل باید انتخاب شود، درحالی که قیود حاکم بر آن از روابط 2–2 تا 2–15 و 2–17 که یک مسأله بهینهسازی است حاصل میشود. برای این منظور لازم است تا از یک مسأله بهینه سازی دوسطحی استفاده کنیم. در این مسأله بهینه سازی، بردار ضرایب وزنی متغیر بهینه سازی مسأله سطح بالا و بردار متغیر مستقل بهینه سازی مسأله سطح پایین است.
مسأله بهینه سازی دوسطحی مورد نیاز، بر اساس فرم کلی ارائه شده در روابط ب-1 تا ب-6 پیوست ب برای OPcOP به صورت زیر بیان می شود.

]]>