دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع بهینه‌سازی، سناریوها

%06/54
%10/54
مازاد کل
%19/46
%43/47
%26/48
طبق نتایج به دست آمده، هیچ کدام از سناریوهای الف-2 تا الف-4 دارای SRP یکسان به ازای بارهای مختلف شبکه نمی باشند. به عنوان مثال، اعمال قیود پخش توان سبب بیشترین اثر منفی بر بار4 و کمترین اثر منفی بر بار 1 شده است. بیشترین درصد کاهش مازاد بر اثر اعمال قیود توان عبوری از خطوط نسبت به سناریو الف-2 متعلق به بار7 بوده است. همچنین لحاظ قیود محدودیت توان دریافتی از شبکه اصلی در سناریو الف-4 در مقایسه با سناریو الف-3، بر بار 3، 4 دارای اثر مثبت بوده و سبب افزایش مازاد آن ها شده، ولی منجر به اثر منفی و کاهش مازاد سایر بارهای شبکه شده است. لازم به ذکر است که بار 1 به دلیل قرار گرفتن در شین متصل به شبکه اصلی از قیود پخش توان و توان عبوری از خطوط تأثیر نپذیرفته و تنها از قید محدودیت توان دریافتی از شبکه اصلی تأثیرپذیر است.
به منظور بررسی تأثیر قیود یک بار بر سایر بارها، سناریو ب-1 تا ب-3 در این ترکیب به صورت زیر تعریف میشود که در این سناریوها فرض میشود که کلیه قیود شبکه در مسأله بهینه سازی اعمال شده است. به عبارت دیگر قیود شبکه مشابه سناریو الف-4 (قیود بار+ قیود پخش توان+ قیود محدوده توان عبوری از خطوط+ قیود حداکثر توان دریافتی از شبکه) میباشد.
سناریو ب-1: پارامتر بار5 از 1000 به 1200 مگاوات ساعت افزایش مییابد.
سناریو ب-2: پارامتر بار7 از 200 به 50 مگاوات کاهش مییابد.
سناریو ب-3: پارامتر و بار7 از 110 به 30 مگاوات بر ساعت کاهش مییابد.
نتایج حاصل از تأثیر تغییر پارامتر یک بار در هر یک از سناریوهای ب-1 تا ب-3 بر سایر بارها، در شکل ‏215 تا شکل ‏217 نشان داده شده است که نتایجی مشابه با ترکیب دو بار و سه بار در پی دارد.
شکل ‏215 مقایسه درصد کاهش مازاد بارهای 1 تا 4 و 6 تا 7 در سناریوهای الف-4 و ب-1 نسبت به IP در شبکه با خوشهای از هفت بار
شکل ‏216 مقایسه درصد کاهش مازاد بارهای 1 تا 6 در سناریوهای الف-4 و ب-2 نسبت به IP در شبکه با خوشهای از هفت بار
6
6
شکل ‏217 مقایسه درصد کاهش مازاد بارهای 1 تا 6 در سناریوهای الف-4و ب-3 نسبت به IP در شبکه با خوشهای از هفت بار
مطابق با نتایج به دست آمده در شکل ‏215، افزایش 200 مگاوات ساعتی پارامتر بار5 منجر به کاهش مازاد در بارهای 1، 2، 4 و 7 و افزایش مازاد در بار 3 و 6 شبکه شده است. در این میان بار 2 با بیش از 20 درصد و بار4 با حدود 2/0 درصد کاهش مازاد، بیشترین و کمترین تغییر را داشته اند. در شکل ‏216 کاهش 150 مگاواتی پارامتر بار7 در سناریو ب-2، بر بار 1، 3 و4 دارای اثر منفی، بر بار 2، 5 و 6 دارای اثر مثبت بوده است. درنهایت، در شکل ‏217 کاهش 80 مگاوات بر ساعتی پارامتر و بار7، منجر به افزایش حدود 1 درصدی مازاد بار 3 به عنوان بیشترین تأثیر مثبت و کاهش حدود 3 درصدی مازاد بار 2 به عنوان بیشترین تأثیر منفی شده است.
در ترکیب فوق، جبهه پارتوی حاصل از حل مسأله بهینه سازی چندهدفه قابل نمایش نمیباشد، زیرا این جبهه حداکثر به ازای خوشهای با سه بار در فضای سهبعدی قابل نمایش است. در اینجا تنها مقادیر مازاد بارها در نقطه ضریب وزنی واحد برای یک بار، در سناریوی الف-4 در جدول ‏218 ارائه شده است.
جدول ‏218 اطلاعات جبهه پارتو در نقاط ضریب وزنی واحد برای هر بار در سناریو الف-4 در شبکه با خوشهای از هفت بار
مازاد بارها به ازای w(i)=1 برحسب $
i=4
i=3
i=2
i=1
بار
15/136

]]>