دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع سناریوها، اطلاعات

جدول ‏23 مشخصات فنی بارها در شبکه با خوشه ای از دو بار 24
جدول ‏24 حداقل سطح بار ساعتی برای بارها در شبکه با خوشه ای از دو بار 24
جدول ‏25 اطلاعات تابع مطلوبیت در شبکه با خوشه ای از دو بار 24
جدول ‏26 مقادیر منفی مازاد بارها در شبکه با خوشه ای از دو بار در طول 24 ساعت (برحسب $) 25
جدول ‏27 مقایسه درصد کاهش مازاد در سناریوهای الف-4 و ب-1 تا ب-3 نسبت به IP در شبکه با خوشه ای از دو بار 26
جدول ‏28 مشخصات فنی بارها در شبکه با خوشه ای از سه بار 30
جدول ‏29 حداقل سطح بار ساعتی برای بارها در شبکه با خوشه ای از سه بار 30
جدول ‏210 اطلاعات تابع مطلوبیت در شبکه با خوشه ای از سه بار 31
جدول ‏211 مقادیر منفی مازاد بارها در شبکه با خوشه ای از سه بار در طول 24 ساعت (برحسب $) 31
جدول ‏212 مقایسه درصد کاهش مازاد در سناریوهای الف-4 و ب-1 تا ب-3 نسبت به IP در شبکه با خوشه ای از سه بار 33
جدول ‏213 مشخصات فنی بارها در شبکه با خوشه ای از هفت بار 34
جدول ‏214 حداقل سطح بار ساعتی برای بارها در شبکه با خوشه ای از هفت بار 35
جدول ‏215 اطلاعات تابع مطلوبیت در شبکه با خوشه ای از هفت بار 35
جدول ‏216 مقادیر منفی مازاد بارها در شبکه با خوشه ای از هفت بار در طول 24 ساعت (برحسب $) 36
جدول ‏217 درصد کاهش مازاد در سناریوهای الف-2 تا الف-4 نسبت به IP در شبکه با خوشه ای از هفت بار 36
جدول ‏218 اطلاعات جبهه پارتو در نقاط ضریب وزنی واحد برای هر بار در سناریو الف-4 در شبکه با خوشه ای از هفت بار 39
جدول ‏41 مقادیر منفی مازاد بارها و مازاد کل در روش های مختلف در شبکه با خوشه ای از دو بار در طول 24 ساعت (برحسب $) 66
جدول ‏42 مقادیر ضرایب وزنی بارهای شبکه در روش های مختلف در شبکه با خوشه ای از دو بار 66
جدول ‏43 مقادیر SRP بارها و مازاد کل نسبت به IP و مقادیر معیارهای SSP و MSSP در شبکه با خوشه ای از دو بار 66
جدول ‏44 مقایسه SRP بار 1 نسبت به IP در سناریوهای الف-4 و ب-1 در روش های مختلف در شبکه با خوشه ای از دو بار 69
جدول ‏45 مقادیر منفی مازاد بارها و مازاد کل در روش های مختلف در شبکه با خوشه ای از سه بار در طول 24 ساعت (برحسب $) 70
جدول ‏46 مقادیر ضرایب وزنی بارهای شبکه در روش های مختلف در شبکه با خوشه ای از سه بار 70
جدول ‏47 مقادیر SRP بارها و مازاد کل نسبت به IP و مقادیر معیارهای SSP و MSSP در شبکه با خوشه ای از سه بار 70
جدول ‏48 مقایسه SRP بار 2 و 3 در سناریوهای الف-4 و ب-1 در روش های مختلف در شبکه با خوشه ای از سه بار 72
جدول ‏49 مقادیر منفی مازاد بارها و مازاد کل در روش های مختلف در شبکه با خوشه ای از هفت بار در طول 24 ساعت (برحسب $) 73
جدول ‏410 مقادیر ضرایب وزنی بارهای شبکه در روش های مختلف در شبکه با خوشه ای از هفت بار 73
جدول ‏411 مقادیر SRP بارها و مازاد کل نسبت به IP و مقادیر معیارهای SSP و MSSP در شبکه با خوشه ای از هفت بار 74

]]>